Кафедра спортивно-педагогічних дисциплін і фітнесу

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 40
 • Документ
  Розвиток координаційних здібностей юних борців
  (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2023-06-30) Обрезан, А.; Вострокнутов, Л.; Цимбалюк, Ж.; Гришко, А.; Сіянко, О.; Матющенко, С.
  В статті розглянуто питання пошуку нових підходів, засобів та методів розвитку координаційних здібностей у юних борців на початковому етапі підготовки. Мета дослідження − підвищення рівня розвитку координаційних здібностей юних борців з використанням ігрового методу. Матеріал та методи дослідження. В дослідженні взяло участь 30 юних борців віком 10-11 років. В роботі застосовували наступні методи дослідження: аналіз і узагальнення науково-методичної літератури з проблеми дослідження; узагальнення практичного досвіду фізичної підготовки борців різної кваліфікації; педагогічні спостереження, тестування, експеримент; методи математичної статистики. Результати. За підсумками педагогічного експерименту застосування комплексу ігор та вправ для розвитку координаційних здібностей у борців на етапі початкової підготовки першого року навчання позитивно вплинуло на рівень загальної та спеціальної підготовленості, розвиток координаційних здібностей юних спортсменів. Так, вияв- лено статистично значимо вищі показники за тестовими впра вами у спортсменів експериментальної групи. Приріст резуль татів за тестовими координаційними вправами склав в експери-ментальній групі від 7.01 % до 62.81 %, а в контрольній – від 2.17 % до 15.8 %. Висновки. Доведена ефективність застосу вання ігрового методу в навчально-тренувальному процесі борців на етапі початкової підготовки першого року навчання. Заняття в секції боротьби позитивно вплинули на рівень загальної та спеціальної фізичної підготовленості. Результати тестувань мають статистично значимі зміни. Впроваджений комплекс ігор та вправ є ефективним для розвитку координаційних здібностей у юних спортсменів. The article deals with the issue of finding new approaches, means and methods of developing coordination abilities in young wrestlers at the initial stage of training. The purpose of the study is to increase the level of development of coordination abilities of young wrestlers using the game method. Research material and methods. 30 young wrestlers aged 10-11 took part in the study. The following research methods were used in the work: analysis and generalization of scientific and methodical literature on the research problem; generalization of practical experience of physical training of wrestlers of various qualifications; pedagogical observations, testing, experiment; methods of mathematical statistics. The results. According to the results of the pedagogical experiment, the use of a complex of games and exercises for the development of coordination abilities in wrestlers at the stage of initial training of the first year of training had a positive effect on the level of general and special preparation, the development of coordination abilities of young athletes. Thus, statistically significantly higher indicators of test exercises were found in the athletes of the experimental group. The increase in the results of the test coordination exercises was from 7.01 % to 62.81 % in the experimental group, and from 2.17 % to 15.8 % in the control group. Conclusions. The effectiveness of the application of the game method in the educational and training process of wrestlers at the stage of initial training of the first year of study has been proven. Classes in the wrestling section had a positive effect on the level of general and special physical fitness. The test results have statistically significant changes. The implemented complex of games and exercises is effective for the development of coordination abilities in young athletes.
 • Документ
  Особливості організації спортивних тренувань боксерів-розрядників у період дії воєнного стану
  (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2023-06-23) Масленніков, С.; Вострокнутов, Л.; Цимбалюк, Ж.; Шип, Н.; Кирпенко, В.; Яровий, М.
  В статті висвітлено досвід дистанційної організації тренувального процесу боксерів-розрядників, який набув особливостей в період дії правового режиму воєнного стану. Мета дослідження полягає у визначенні факторів, що впливають на ефективність самостійних індивідуальних спортивних тренувань боксерів-розрядників в період воєнного стану. Матеріал та методи дослідження. В дослідженні взяло участь 24 бійці-розрядника. В роботі застосовували наступні методи дослідження: аналіз і узагальнення даних науково-методичної літератури, інформації мережі Інтернет про сучасний досвід організації навчально-тренувального процесу спортсменів різної кваліфікації в період незвичайних ситуацій, тестування, педагогічний експеримент, методи математичної обробки отриманих результатів. Результати. аналіз показників загальної та спеціальної підготовленості боксерів на етапі попередньої базової підготовки за період тренувань в умовах дії правового режиму воєнного стану показав статистично значимий вплив основного фактору «Форма організації занять» у всіх трьох періодах проведення тренувань. Так, у період самостійних індивідуальних спортивних тренувань без керівництва тренера спостерігається погіршення результатів загальної та спеціальної фізичної підготовленості порівняно з показниками тренувань в очному режимі, а наприкінці періоду самостійних індивідуальних спортивних тренувань в дистанційному форматі під керівництвом тренера − їх покращення (розмір ефекту від η2 = 0.812 до η2 = 0.983). Вплив взаємодії фактору «Форма організації занять» та фактору «Стаж навчання» по-різному проявляється на динаміці результатів. В таких вправах як «Біг на 100 м» (F = 24.33; p < 0.001; η2 = 0.65), витривалість «Біг на 2 км» (F = 70.08; p < 0.001; η2 = 0.84), «Кількість ударів по мішку за 15 с» (F = 12.44; p = 0.004; η2 = 0.49) та «Стрибки через скакалку за 1 хв» (F = 39.82; p < 0.001; η2 = 0.75) рік навчання має значення та позитивно впливає на результат при всіх формах навчання. Взаємодії факторів «Форма організації занять» – «Відвідуваність занять» та «Форма організації занять» – «Стаж навчання» – «Відвіду- ваність занять» на результати загальної та спеціальної фізичної підготовленості значущого впливу не мають. Висновки. Доведена ефективність проведення самостійних індивідуальних спортивних тренувань під керівництвом тренера у боксерів- розрядників на етапі попередньої базової підготовки в період дії правового режиму воєнного стану та їх вплив на позитивну динаміку змін показників загальної та спеціальної фізичної підготовленості спортсменів. The article highlights the experience of remote organization of the training process of boxers-dischargers, which acquired peculiarities during the period of the legal regime of martial law. The purpose of the study is to determine the factors affecting the effectiveness of independent individual sports training of boxers-dischargers during the martial law period. Research material and methods. 24 non-combatants took part in the study. The following research methods were used in the work: analysis and generalization of data from scientific and methodological literature, information from the Internet about the modern experience of organizing the educational and training process of athletes of various qualifications in the period of unusual situations, testing, pedagogical experiment, methods of mathematical processing of the obtained results. The results. The analysis of indicators of the general and special training of boxers at the stage of preliminary basic training during the period of training under the conditions of the legal regime of martial law showed a statistically significant influence of the main factor “Form of organization of classes” in all three periods of training. Thus, during the period of independent individual sports training without the guidance of a coach, there is a deterioration of the results of general and special physical fitness compared to the indicators of faceto-face training, and at the end of the period of independent individual sports training in a remote format under the guidance of a coach − their improvement (effect size of η2 = 0.812 to η2 = 0.983). The influence of the interaction of the factor “Form of organization of classes” and the factor “Study experience” is manifested in different ways on the dynamics of results. In such exercises as “Running for 100 m” (F = 24.33; p < 0.001; η2 p = 0.65), endurance “Running for 2 km” (F = 70.08; p < 0.001 ; η2 p = 0.84), “Number of hits on the bag in 15 s” (F = 12.44; p = 0.004; η2 p = 0.49) and “Jumps over the rope in 1 min” (F = 39.82; p < 0.001; η2 p = 0.75) the year of study is significant and positively affects the result in all forms of study. The interaction of the factors “Form of organization of classes” – “Attendance of classes” and «Form of organization of classes» – “Study experienceм – “Attendance of classes” on the results of general and special physical fitness do not have a significant effect. Therefore, the remote format of the organization of the educational and training process of disarmament officers under martial law becomes effective in case of compliance with a number of conditions, the main ones of which are the level of technical support and preparedness of both sides of the educational process (possession of remote methods, self-organization skills, access to the Internet, etc.) and requires timely control and correction of training plans. Conclusions. The effectiveness of conducting independent individual sports training under the guidance of a trainer for boxers-dischargers at the stage of preliminary basic training during the period of the legal regime of martial law and their influence on the positive dynamics of changes in indicators of general and special physical fitness of athletes has been proven.
 • Документ
  НАРИСИ З ІСТОРІЇ БОКСУ ХАРКОВА
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023) Вострокнутов, Л. Д.
  Книга присвячена сторінкам історії одного з найбільш мужніх видів спорту – боксу. Автор – вихованець харківської школи боксу передає свої знання, працюючи на посаді доцента кафедри спортивно-педагогічних дисциплін і фітнесу Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Видання ілюстроване світлинами з особистого архіву, багато з них публікуються вперше. Попередні рази книга видавалася російською мовою і виходила у світ у 2019 і 2021 роках. Її було перекладено українською, доповнено і доопрацьовано автором. Робота розрахована не тільки на боксерів – професіоналів і любителів, але й на усіх, хто цікавиться історією спорту в Україні і, зокрема, в Харкові. The book is dedicated to the pages of the history of one of the most courageous sports - boxing. The author, a graduate of the Kharkiv Boxing School, imparts his knowledge while working as an associate professor of the Department of Sports and Pedagogical Disciplines and Fitness of the H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. The publication is illustrated with photos from a personal archive, many of which are being published for the first time. The book was previously published in Russian and was published in 2019 and 2021. It was translated into Ukrainian, supplemented and revised by the author. The work is designed not only for boxers - professionals and amateurs, but also for everyone who is interested in the history of sports in Ukraine and, in particular, in Kharkiv.
 • Документ
  Вплив занять боксом на розвиток організму
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-05-18) Яровий, М.; Вострокнутов, Л. Д.
  У статті розкрито фізіологічні зміни, що спостерігаються під час спортивної діяльності боксера. The article reveals the physiological changes observed during the boxer's sports activities.
 • Документ
  Особливості навчально-тренувального процесу боксерів на етапі попередньої базової підготовки
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-05-18) Масленніков, С. А.; Вострокнутов, Л. Д.
  Стаття присвячена організації навчально-тренувального процесу боксерів на етапі попередньої базової підготовки. The article is devoted to the organization of the educational and training process of boxers at the stage of preliminary basic training.