Кафедра хореографії

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 24
 • Документ
  ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ БАЛЕТМЕЙСТЕРАМИ В ТЕМАТИЦІ СУЧАСНИХ ХОРЕОГРАФІЧНИХ ТВОРІВ
  (Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2022) Волчукова, В. М.; Тіщенко, О. М.
  В статті проаналізовано особливості інтерпретації гендерних стереотипів в сучасних хореографічних творах західно-європейських балетмейстерів ХХ–ХХІ століття А. Дункан, П. Бауш, М. Грехем, М. Каннінгема, М. Моріса, А. Прельжокажа. Зроблено наступні висновки: Для модерного та постмодерного танців західно-європейськихбалетмейстерів ХХ–ХХІ ст. характерними особливостями є: вільне відображення соціальних відносин, розбіжності статевих і гендерних характеристик. В танці втілені феміністські тенденції, гендерна нерівність у хореографічних творах балетмейстерів-жінок ХХ ст. П. Бауш, М. Грехем, А. Дункан. Сучасний танець набуває характерних лексичних та поведінкових кодів, за якими чітко розрізнялися фемінні або маскулінні образи. The article analyzes the peculiarities of the interpretation of gender stereotypes in the modern choreographic works of Western European ballet masters of the 20th-21st centuries A. Duncan, P. Bausch, M. Graham, M. Cunningham, M. Maurice, A. Preljocaj. The following conclusions were made: For modern and postmodern dances of Western European ballet masters of the 20th–21st centuries. characteristic features are: free reflection of social relations, differences in sexual and gender characteristics. Feminist trends, gender inequality in the choreographic works of female ballet masters of the 20th century are embodied in the dance. P. Bausch, M. Graham, A. Duncan. Modern dance acquires characteristic lexical and behavioral codes according to which feminine or masculine images were clearly distinguished.
 • Документ
  ВДОСКОНАЛЕННЯ РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ СТУДЕНТАМИ ЯК ОДИН ІЗ НАПРЯМІВ РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ
  (Всесвітнє наукове ноосферно-онтологічне товариство, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, ГО «Фонд розвитку науки та освіти «ІНТЕЛЕКТ», 2021) Лиманська, О. В.; Бугаєць, Н. А.
  У статті висвітлюються питання щодо шляхів удосконалення роботи з обдарованими студентами спеціальності «Хореографія» в контексті міжнародного співробітництва ЗВО. Автори зазначають необхідність індивідуалізації процесу підготовки творчих проєктів обдарованих здобувачів вищої освіти та зміщення акцентів на самостійну їх реалізацію. The article highlights issues regarding ways to improve work with gifted students of the specialty «Choreography» in the context of international cooperation. The authors note the need to individualize the process of preparation of creative projects of gifted gifts of higher education and displacement of emphasis on their independent realization.
 • Документ
  ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ СВІДОМОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ ЗАСОБАМИ ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА
  (Всесвітнє наукове ноосферно-онтологічне товариство, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, ГО «Фонд розвитку науки та освіти «ІНТЕЛЕКТ», 2021) Тіщенко, О. М.
  Громадянське виховання виявляється в культурологічному вияві, соціальній інформації, у спонуканні до суспільної діяльності. Воно впливає на становлення духовних потреб і інтересів особистості, етичну і естетичну вихованість, правову свідомість і поведінкову, художні ідеали і смаки людей. Civic education is expressed in culture, social information and motivation for social activity. Civic education influences the formation of spiritual person’s needs and interests, ethical and aesthetic manners, legal consciousness and behaviour, artistic ideals and tastes of people.
 • Документ
  ДО ПРОБЛЕМ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ НА УРОЦІ ХОРЕОГРАФІЇ
  (Всесвітнє наукове ноосферно-онтологічне товариство, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, ГО «Фонд розвитку науки та освіти «ІНТЕЛЕКТ», 2021) Алтухов, В. А.
  У статті розглядаються проблеми організації освітнього процесу і розвитку художньо-творчих здібностей школярів засобами хореографічного мистецтва. Розкрито поняття цілісності педагогічного процесу на уроці хореографії. Показані різні варіанти ведення уроків хореографії. Надані деякі рекомендації молодим викладачам хореографії. This article discusses the problems of organization of educational process and development of artistic and creative abilities of students by means of choreography. The concept of the integrity of the pedagogical process in the lesson of choreography is revealed. Different options for conducting choreography lessons are shown. Some recommendations are given to young teachers of choreography.
 • Документ
  ТАНОК ЯК ЗАСІБ САМОВДОСКОНАЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ
  (Всесвітнє наукове ноосферно-онтологічне товариство, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, ГО «Фонд розвитку науки та освіти «ІНТЕЛЕКТ», 2021) Косиченко, В. А.
  У статті розкрито вплив танцю, зокрема її імпровізаційної складової, на вдосконалення сутнісних сил особистості. Хореографія сприяє розвиткові її творчих якостей і здібностей, зростанню внутрішніх потенціалів, пізнавальної активності й емоційної чутливості, естетичних потреб і смаків, стимулюванню прагнення до самовдосконалення. The article reveals the influence of dance, in particular its improvisational component, on the improvement of the essential forces of personality. Choreography promotes the development of her creative qualities and abilities, the growth of internal potentials, cognitive activity and emotional sensitivity, aesthetic needs and tastes, stimulating the desire for self-improvement.