КОМПОНЕНТИ БАЛЕТМЕЙСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Методичні рекомендації присвячені підготовці фахівців спеціальності «Хореографія» освітнього рівня магістр. В матеріалах представлені основні теоретичні відомості по балетмейстерській роботі, питання до самоконтролю з тем, надані композиційні плани хореографічних творів для самостійного вивчення та аналізу з точки зору наданого теоретичного матеріалу, а також рекомендована література до самостійного опрацювання здобувачами вищої освіти. Methodical recommendations are devoted to the training of specialists in the specialty "Choreography" at the master's level of education. The materials present basic theoretical information on ballet master work, questions for self-control on topics, compositional plans of choreographic works are provided for independent study and analysis from the point of view of the given theoretical material, as well as recommended literature for independent study by students of higher education.
Опис
Ключові слова
хореографія, балетмейстерська робота, танець, підготовка магістрів, методичні рекомендації, choreography, choreography work, dance, master's training, methodical recommendations
Цитування
Компоненти балетмейстерської роботи: теорія та практика : метод. рек. для самост. роботи здобувачів (другого) магістер. рівня вищ. освіти спец. «Хореографія» ден. та заоч. форм навчання / О. В. Лиманська, О. Г. Покровська, О. М. Тіщенко, О. В. Барабаш, В. А. Алтухов, О. В. Єфімова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – 112 с. : іл., табл.