Кафедра хореографії

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 28
 • Документ
  ПІДХОДИ ТА ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ХОРЕОГРАФІЇ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2021-05-19) Тіщенко, О. М.
  У статті визначено основні підходи (цілісний, рефлексивний, соматичний, інтеграція мистецтв і нових технологій у хореографічній освіті, міжкультурний) та принципи (проблемності, аксіологічності, варіативності, креативності) формування міжкультурної компетентності майбутніх учителів хореографії. The article identifies the main approaches (holistic, reflective, somatic, integration of arts and new technologies in choreographic education, intercultural) and principles (problems, axiology, variability, creativity) of intercultural competence of future teachers of choreography.
 • Документ
  КОМПОНЕНТИ БАЛЕТМЕЙСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023) Лиманська, О. В.; Покровська, О. Г.; Тіщенко, О. М.; Барабаш, О. В.; Алтухов, В. А.; Єфімова, О. В.
  Методичні рекомендації присвячені підготовці фахівців спеціальності «Хореографія» освітнього рівня магістр. В матеріалах представлені основні теоретичні відомості по балетмейстерській роботі, питання до самоконтролю з тем, надані композиційні плани хореографічних творів для самостійного вивчення та аналізу з точки зору наданого теоретичного матеріалу, а також рекомендована література до самостійного опрацювання здобувачами вищої освіти. Methodical recommendations are devoted to the training of specialists in the specialty "Choreography" at the master's level of education. The materials present basic theoretical information on ballet master work, questions for self-control on topics, compositional plans of choreographic works are provided for independent study and analysis from the point of view of the given theoretical material, as well as recommended literature for independent study by students of higher education.
 • Документ
  ЗМІСТ І СТРУКТУРА ЕТНОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-03-16) Косиченко, В. А.
  У публікації досліджено формування етнокультурної компетенції майбутніх педагогів. Зазначено, що існує велика різноманітність формулювань понять «етнокультурна компетенція». Проте, незважаючи на відмінність у визначеннях, стилях і способах тлумачення, більшість дефініцій відображають ті самі компоненти: знання, уміння, навички та здібності особистості стосовно етнокультури в певному етнічному середовищі. The article deals with the formation of ethno-cultural competence of future teachers. It is noted that there is a wide variety of formulations of the concept of "ethno-cultural competence". However, despite differences in definitions, styles and methods of interpretation, most definitions reflect the same components: knowledge, skills, abilities and abilities of an individual in relation to ethnic culture in a particular ethnic environment.
 • Документ
  ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ВИКОНАВСЬКИХ УМІНЬ ТА НАВИЧОК У МАЙБУТНІХ ХОРЕОГРАФІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ПРАКТИКУМ З ВИКОНАВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ХОРЕОГРАФА»
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-03-16) Волчукова, В. М.; Тіщенко, О. М.
  У публікації розглянуто формування виконавських умінь у майбутніх хореографів. Доведено, що головними умовами успішного формування виконавських умінь та навичок у майбутніх хореографів є усвідомлення мети завдання, розуміння його змісту і способів виконання. Цьому сприяє пояснення змісту творчого завдання, методики виконання танцювальних комбінацій, віртуозне виконання кращих танцювальних композицій, які є в репертуарі хореографічного ансамблю. Для формування виконавських умінь важливе свідоме ставлення студента-хореографа до творчого завдання з метою ефективного виконання дій, спрямованих на розв’язання його. The publication discusses the development of performance skills in future choreographers. It is proved that the main conditions for the successful formation of performing skills in future choreographers are awareness of the purpose of the task, understanding of its content and methods of performance. This is facilitated by explaining the content of the creative task, the methodology performance of dance combinations, and masterly performance of the best dance compositions in the repertoire of the choreographic ensemble. For the formation of performing skills, it is important for the student choreographer to have a conscious attitude to the creative task in order to effectively perform actions aimed at solving it.
 • Документ
  ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ БАЛЕТМЕЙСТЕРАМИ В ТЕМАТИЦІ СУЧАСНИХ ХОРЕОГРАФІЧНИХ ТВОРІВ
  (Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2022) Волчукова, В. М.; Тіщенко, О. М.
  В статті проаналізовано особливості інтерпретації гендерних стереотипів в сучасних хореографічних творах західно-європейських балетмейстерів ХХ–ХХІ століття А. Дункан, П. Бауш, М. Грехем, М. Каннінгема, М. Моріса, А. Прельжокажа. Зроблено наступні висновки: Для модерного та постмодерного танців західно-європейськихбалетмейстерів ХХ–ХХІ ст. характерними особливостями є: вільне відображення соціальних відносин, розбіжності статевих і гендерних характеристик. В танці втілені феміністські тенденції, гендерна нерівність у хореографічних творах балетмейстерів-жінок ХХ ст. П. Бауш, М. Грехем, А. Дункан. Сучасний танець набуває характерних лексичних та поведінкових кодів, за якими чітко розрізнялися фемінні або маскулінні образи. The article analyzes the peculiarities of the interpretation of gender stereotypes in the modern choreographic works of Western European ballet masters of the 20th-21st centuries A. Duncan, P. Bausch, M. Graham, M. Cunningham, M. Maurice, A. Preljocaj. The following conclusions were made: For modern and postmodern dances of Western European ballet masters of the 20th–21st centuries. characteristic features are: free reflection of social relations, differences in sexual and gender characteristics. Feminist trends, gender inequality in the choreographic works of female ballet masters of the 20th century are embodied in the dance. P. Bausch, M. Graham, A. Duncan. Modern dance acquires characteristic lexical and behavioral codes according to which feminine or masculine images were clearly distinguished.