Кафедра німецької і романської філології

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 218
 • Документ
  ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ НІМЕЦЬКИХ КОМПОЗИТІВ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-04-20) Гайдамака, С.
  У публікації досліджено особливості перекладу німецьких композитів українською мовою. Німецькі композити унікальні і характерні для німецької мови. Це словосполучення, що містять у своєму складі дві або більше лексичні морфеми. Проаналізувавши особливості перекладу німецьких композитів можна зробити висновки, що для успішного перекладу українською мовою, потрібно розуміти значення та контекст вживання композитів. Також важлива кваліфікація та досвід перекладача, оскільки перекладач повинен знайти точний еквівалент в українській мові. Точний і доречний переклад допоможе уникнути непорозумінь і плутанини, а також забезпечить чітку та ефективну комунікацію. The publication examines the peculiarities of German translation composites in Ukrainian. German composites are unique and characteristic of the German language. These are phrases that contain two or more lexical morphemes. Having analyzed the peculiarities of the translation of German composites, we can conclude that for a successful translation into Ukrainian, it is necessary to understand the meaning and context of the use of composites. The translator's qualifications and experience are also important, as the translator must find an accurate one equivalent in Ukrainian. An accurate and appropriate translation will help avoid misunderstandings and confusion, as well as ensure clear and effective communication.
 • Документ
  ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-04-20) Яріз, Н.
  У публікації досліджено використання інноваційних технологій у викладанні іноземних мов в умовах дистанційної освіти. Невід’ємною частиною впровадження освітніх інноваційних технологій є використання різноманітних комп’ютерних сервісів. Розглянута освітня платформа Zoom. На прикладі аналізу можливостей Zoom, підкреслено беззаперечні переваги використання інноваційних освітніх технологій у викладанні іноземної мови. The publication examines the use of innovative technologies in teaching foreign languages in the conditions of distance education. An integral part of the implementation of innovative educational technologies is the use of various computer services. Zoom educational platform considered. Using the example of the analysis of Zoom capabilities, the undeniable advantages of using innovative educational technologies in teaching a foreign language are emphasized.
 • Документ
  НЕОБІХЕВІОРИСТСЬКИЙ І КОГНІТИВНИЙ ПІДХОДИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПРИ ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-04-20) Калініченко, Т.
  У публікації досліджено необіхевіоризм, що є одним із сучасних підходів, які викладачі іноземних мов використовують у закладах вищої освіти. Він є сукупним позначенням ряду напрямків американської психології. Зазначено, що необіхевіористський підхід має достатньо високу продуктивність, тому що викладачі іноземних мов застосовують його у закладах вищої освіти, так як він забезпечує здобувачів вищої освіти спеціально складеними матеріалами, які є градуйованими за ступенем складності і виконуються невеликими порціями. Виконання завдань здобувачі можуть перевірити завдяки наявності зворотнього зв'язку, який передбачений навчальною програмою. The publication examines neo-behaviorism, which is one of the modern approaches that foreign language teachers use in institutions of higher education. It is a collective designation of a number of areas of American psychology. It is noted that the non-behavioral approach has a sufficiently high productivity, because teachers of foreign languages it is used in institutions of higher education, as it provides students of higher education with specially prepared materials, which are graduated by degree of complexity and are performed in small portions. Applicants can check the performance of tasks thanks to the feedback provided by the curriculum.
 • Документ
  ЗІГФРІД ЛЕНЦ ЯК УОСОБЛЕННЯ АВТОРА-МОРАЛІСТА
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-04-20) Черкашин, С.
  У публікації досліджено творчість Зігфріда Ленца. Зігфрид Ленц (1926−2014) є одним із найвидатніших німецькомовних письменників післявоєнного часу. Зазначено, що центральною темою 15 романів, понад 40 оповідань, 16 драм та радіоп'єс, есе, численних промов і рецензій З. Ленца є проблема переосмислення німцями своєї недавньої історії, визнання національної провини за минуле та подолання негараздів в сучасній німецькій реальності. Торкаючись найболючіших питань сьогодення, автор не дає конкретних відповідей, залишає багато недомовленостей, і, таким чином, пропонує читачеві самому розмірковувати про минуле і сьогодення. The publication examines the work of Siegfried Lenz. Siegfried Lenz (1926−2014) is one of the most prominent German-speaking writers of the post-war period. It is noted that the central theme of 15 novels, more than 40 short stories, 16 dramas and radio plays, essays, numerous speeches and reviews by Z. Lenz is the problem of reinterpretation by Germans of their recent history, recognition national guilt for the past and overcoming troubles in the modern German reality. Touching on the most painful questions of today, the author does not give specific answers, leaves many unsaid, and thus invites the reader to think about the past and present.
 • Документ
  Особливості пристосування та функціонування німецьких лексичних запозичень у сфері подорожування та засобів пересування у сучасній українській мові
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2017-04-10) Скачкова, В. В.; Кутова, Н. Ю.
  Cтаття виділяє корпус запозичень з німецької мови предметно-тематичної групи «Подорож. Засоби пересування», виокремлює мікрогрупи, досліджує хронологію входження, ґенезу, особливості адаптації цих слів в українському мовному середовищі. The article highlights the corpus of loanwords from the German language of the thematic group "Travel. Means of transportation", singles out microgroups, examines the chronology of occurrence, genesis, peculiarities of adaptation of these words in the Ukrainian language environment.