Кафедра загального мовознавства і романо-германської філології

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 421
 • Документ
  APPLICATION DE LA THÉORIE DU «SKOPOS» ET DES APPROCHES FONCTIONNALISTES POUR L’ANALYSE DE LA TRADUCTION ANGLAIS-FRANÇAIS DE LA NOUVELLE DE O. HENRY «THE GIFT OF THE MAGI»
  (Akademia nauk stosowanych w Koninie, 2024) Kalinichenko, T.
  The purpose of the research is to study the application of the "Skopos" theory and functionalist approaches to the analysis of the translation of O. Henry's short story "The Gift of the Magi" from English to French. Метою розвідки є дослідження застосування теорії «skopos» та функціоналістських підходів до аналізу перекладу новели О. Генрі «Дар волхвів» з англійської на французьку мову.
 • Документ
  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГІЧНЕ ПІДГРУНТЯ АВТОРСЬКОГО ДИСТАНЦІЙНОГО КУРСУ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024-03-20) Лазарева, К.; Лазарєва, О.
  У тезах висвітлено деякі аспекти побудови авторського дистанційного курсу з англійської мови для учнів другого класу. Розкрито необхідні психологічні умови успішного запам’ятовування іноземної мови. Показано практичне застосування цих умов в авторському дистанційному курсі. The article reveals some aspects of the construction of the author’s distance learning course in English for second grades. The necessary conditions for successful memorization of a foreign language are revealed. The practical use of these conditions is shown in the author’s distance learning course.
 • Документ
  ДОДАВАННЯ ТА ДОПОВНЕННЯ В ПЕРЕКЛАДІ І АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА
  (Академія прикладних наук у Коніні ; Посвіт, 2024-04-12) Калініченко, Т. М.
  Метою розвідки є дослідження додавань та доповнень в перекладі як актуальних проблем перекладознавства. The purpose of the research is the study of additions in translation as actual problems of translation studies.
 • Документ
  Перекладацькі трансформації як різновид експлікації у текстах перекладів
  (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2024-02-22) Калініченко, Т. М.
  Метою розвідки є дослідження перекладацьких трансформацій як різновида експлікації у текстах перекладів.The purpose of the research is the study of translation transformations as a type of explicitation in translated texts.
 • Документ
  FORMACION DE LA COMPETENCIA MULTICULTURAL DE ESTUDIANTES EN LA ENSEÑANZA DE LENGUAS EXTRANJERAS
  (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, 2023-11-16) Лембік, С. О.; Прус, Н. О.
  Налагодження міжнародних зв’язків, розширення можливостей спілкування спонукає людей займати активну громадянську позицію в сучасному суспільстві, а розуміння інших культур допомагає адаптуватися в незнайомому середовищі, жити і працювати з людьми, що до них належать. Саме тому наразі зростає потреба у формуванні полікультурної компетентності студентів. Полікультурна освіта спрямована забезпечити формування полікультурної компетентності, усвідомлення існування різноманіття культур, виховувати толерантне ставлення до представників інших культур, народів, розвивати вміння та навички продуктивної взаємодії з носіями інших культур. Establishing international relations, expanding communication opportunities encourages people to take an active civic position in modern society, and understanding other cultures helps to adapt in an unfamiliar environment, live and work with people who belong to them. That is why there is currently a growing need for the formation of students' multicultural competence. Multicultural education is aimed at ensuring the formation of multicultural competence, awareness of the existence of a diversity of cultures, fostering a tolerant attitude towards representatives of other cultures and peoples, developing the skills and abilities of productive interaction with the speakers of other cultures.