Кафедра німецької і романської філології

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 220
 • Документ
  СИНОНІМІЧНІ ВИСЛОВЛЕННЯ З НЕДОСТАТНІСТЮ ВИРАЖЕННЯ (на матеріалі французької художньої прози ХХ століття)
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2021-04-02) Лепетюха, А. В.
  Синонімічні висловлення з недостатньою експресивністю в інтер- та інтрако(н)текстах (дистантних і контактних мовно-ситуативних контекстах) розглядаємо як віртуальні (мовні) синонімічні трансформації первинної (стрижневої) структури, актуалізовані у вигляді сміхових стиснутих (найчастіше еліптичних) граматикалізованих (конвенційних у мові та дискурсі) і типових (конвенційних у дискурсі, але неконвенційних у мові) та нетипових (неконвенційних у мові та дискурсі) аграматикалізованих преференційних варіантів. У процесі вибору та реалізації цих структур автор вступає в мовну гру, використовуючи стратегії ускладнення інтерпретації інформації відповідно до певної комунікативної інтенції або прагматичного планування оповіді. Втягнутий у мовну гру реципієнта адресат інтеріоризує екстеріоризовані конструкції з недостатньою експресією, але у двосторонній грі зазнає поразки через неможливість зворотної (дискурс → мова) реконструкції віртуальної первинної структури. The synonymic utterances with the insufficiency of expression in inter- and intraco(n)texts (distant and contact linguistic and situational contexts) are considered in this research as virtual (linguistic) synonymic transforms of the primary (pivotal) structure actualized in the form of ludic compressed (most often elliptic) grammaticalized (conventional in language and in discourse) and typical (conventional in discourse but non-conventional in language) and atypical (non-conventional in language and in discourse) agrammaticalized preferential options. In the process of choosing and realization of these structures the author comes into linguistic game using the strategies of the complication of the interpretation of the information according to some communicative intention or the pragmatic planning of the narration. The addressee implicated in the recipient’s linguistic game interiorizes the exteriorized constructions with insufficiency of expression but he is defeated in the bilateral game because of the impossibility of the inverse (discourse → language) reconstruction of the virtual primary structure.
 • Документ
  ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ АДМІНІСТРАТИВНОГО ДИСКУРСУ У МОВНІЙ ПОЛІТИЦІ ФРАНКОМОВНИХ КРАЇН
  (ГО "Наукова спільнота", 2023-09-27) Лембік, С. О.
  Складання адміністративних текстів невіддільне від самої функції адміністрування. Слугуючи посередником між політичною владою та громадянами, державні служби повинні ефективно комунікувати з громадськістю. У франкомовних країнах та регіонах існують спеціальні комісії, що розробляють норми та стежать за зрозумілістю офіційних текстів, насамперед адміністративних. Покращення читабельності адміністративних текстів є одним із пріоритетів сучасної мовної політики цих країн. Compilation of administrative texts is inseparable from the function of administration itself. Acting as an intermediary between political authorities and citizens, public services must communicate effectively with the public. In French-speaking countries and regions, there are special commissions that develop norms and monitor the comprehensibility of official texts, primarily administrative ones. Improving the readability of administrative texts is one of the priorities of the modern language policy of these countries.
 • Документ
  ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ НІМЕЦЬКИХ КОМПОЗИТІВ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-04-20) Гайдамака, С.
  У публікації досліджено особливості перекладу німецьких композитів українською мовою. Німецькі композити унікальні і характерні для німецької мови. Це словосполучення, що містять у своєму складі дві або більше лексичні морфеми. Проаналізувавши особливості перекладу німецьких композитів можна зробити висновки, що для успішного перекладу українською мовою, потрібно розуміти значення та контекст вживання композитів. Також важлива кваліфікація та досвід перекладача, оскільки перекладач повинен знайти точний еквівалент в українській мові. Точний і доречний переклад допоможе уникнути непорозумінь і плутанини, а також забезпечить чітку та ефективну комунікацію. The publication examines the peculiarities of German translation composites in Ukrainian. German composites are unique and characteristic of the German language. These are phrases that contain two or more lexical morphemes. Having analyzed the peculiarities of the translation of German composites, we can conclude that for a successful translation into Ukrainian, it is necessary to understand the meaning and context of the use of composites. The translator's qualifications and experience are also important, as the translator must find an accurate one equivalent in Ukrainian. An accurate and appropriate translation will help avoid misunderstandings and confusion, as well as ensure clear and effective communication.
 • Документ
  ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-04-20) Яріз, Н.
  У публікації досліджено використання інноваційних технологій у викладанні іноземних мов в умовах дистанційної освіти. Невід’ємною частиною впровадження освітніх інноваційних технологій є використання різноманітних комп’ютерних сервісів. Розглянута освітня платформа Zoom. На прикладі аналізу можливостей Zoom, підкреслено беззаперечні переваги використання інноваційних освітніх технологій у викладанні іноземної мови. The publication examines the use of innovative technologies in teaching foreign languages in the conditions of distance education. An integral part of the implementation of innovative educational technologies is the use of various computer services. Zoom educational platform considered. Using the example of the analysis of Zoom capabilities, the undeniable advantages of using innovative educational technologies in teaching a foreign language are emphasized.
 • Документ
  НЕОБІХЕВІОРИСТСЬКИЙ І КОГНІТИВНИЙ ПІДХОДИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПРИ ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-04-20) Калініченко, Т.
  У публікації досліджено необіхевіоризм, що є одним із сучасних підходів, які викладачі іноземних мов використовують у закладах вищої освіти. Він є сукупним позначенням ряду напрямків американської психології. Зазначено, що необіхевіористський підхід має достатньо високу продуктивність, тому що викладачі іноземних мов застосовують його у закладах вищої освіти, так як він забезпечує здобувачів вищої освіти спеціально складеними матеріалами, які є градуйованими за ступенем складності і виконуються невеликими порціями. Виконання завдань здобувачі можуть перевірити завдяки наявності зворотнього зв'язку, який передбачений навчальною програмою. The publication examines neo-behaviorism, which is one of the modern approaches that foreign language teachers use in institutions of higher education. It is a collective designation of a number of areas of American psychology. It is noted that the non-behavioral approach has a sufficiently high productivity, because teachers of foreign languages it is used in institutions of higher education, as it provides students of higher education with specially prepared materials, which are graduated by degree of complexity and are performed in small portions. Applicants can check the performance of tasks thanks to the feedback provided by the curriculum.