Кафедра практики англійського усного і писемного мовлення

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 231
 • Документ
  THE IMPACT OF USING GAMES AT ENGLISH LESSONS ON STUDENTS’ MOTIVATION AND INTEREST IN VOCABULARY LEARNING
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-11-22) Федіна, А. О.
  The use of interactive games to language training has significantly increased the students’ intrinsic motivation. Additionally, students who play games show higher levels of enthusiasm and interest throughout language lessons. Students that are exposed to games demonstrate gains in their language ability, suggesting that games can promote language learning. Interactive and immersive game elements boost engagement and make learning enjoyable and efficient for everyone. By introducing games into their teaching strategies, educators can create dynamic learning environments that promote intrinsic motivation and support more efficient language learning experiences. While this approach doesn't replace traditional training, it provides a valuable supplement that can substantially enhance language learning results. Використання інтерактивних ігор під час вивчення мови значно підвищило внутрішню мотивацію учнів. Крім того, учні, які грають в ігри, демонструють вищий рівень ентузіазму та зацікавленості під час уроків мови. Учні, які беруть участь в іграх, демонструють покращення своїх мовних здібностей, що свідчить про те, що ігри можуть сприяти вивченню мови. Інтерактивні та захоплюючі ігрові елементи підвищують зацікавленість і роблять навчання приємним та ефективним для всіх. Впроваджуючи ігри у свої стратегії викладання, викладачі можуть створити динамічне навчальне середовище, яке сприяє внутрішній мотивації та підтримує більш ефективне вивчення мови. Хоча такий підхід не замінює традиційне навчання, він є цінним доповненням, яке може суттєво покращити результати вивчення мови.
 • Документ
  THEORETICAL ENGLISH GRAMMAR: AN EXPRESS COURSE FOR PART-TIME STUDENTS
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024-03-21) Коваленко, О. А.; Єгорова, О. В.; Маріна, О. В.
  У методичних рекомендаціях представлено плани лекційних і практичних занять, стислий виклад теоретичного матеріалу англійською мовою, вправи для аудиторної і самостійної роботи студентів, список рекомендованої літератури, тестові завдання. Завдання методичних рекомендацій – поглибити й систематизувати знання студентів про граматичну будову сучасної англійської мови з метою практичного використання набутих знань у самостійній навчальній і науково-дослідній роботі. Методичні рекомендації розраховані на студентів заочної форми навчання, що вивчають англійську мову як фах. The methodological recommendations contain plans for lectures and practical classes, a summary of the theoretical material in English, exercises for classroom and independent students’ work, a list of recommended literature, and tests. The aim of the methodological recommendations is to deepen and systematize students' knowledge of the grammatical structure of the modern English language with the aim of practical use of the acquired knowledge in independent educational and research work. The methodological recommendations are designed for part-time students specializing in English.
 • Документ
  GOOGLE FORMS AS A TOOL FOR SELF-REFLECTION IN A FOREIGN LANGUAGE CLASSROOM
  (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2024-02-22) Chekhratova, O.
  The integration of technology in education has become essential in today's digital age, particularly in distance learning environments. Higher education institutions are focusing on fostering individual responsibility among students, recognizing it as vital for the resilience and efficiency of contemporary higher education. Google Forms, typically known for managing tests and assignments, offers educators a versatile tool for engaging students in self-reflection. Reflection is seen as crucial for effective learning, aiding students in developing better learning strategies and problem-solving skills. However, it's often perceived as disconnected from the learning process. By embracing self-reflection, students can identify strengths and weaknesses, facilitating targeted efforts for improvement and fostering lifelong learning. Google Forms' diverse question types and features, such as multimedia integration and conditional logic, enable educators to create personalized reflection experiences for students, ensuring inclusivity and representing diverse perspectives within the classroom. Інтеграція технологій в освіту стала необхідною в сучасну цифрову епоху, особливо в середовищі дистанційного навчання. Вищі навчальні заклади зосереджуються на вихованні індивідуальної відповідальності серед студентів, визнаючи її життєво важливою для стійкості та ефективності сучасної вищої освіти. Google Форми, зазвичай відомі для управління тестами та завданнями, пропонують викладачам універсальний інструмент для залучення студентів до саморефлексії. Рефлексія вважається вирішальною для ефективного навчання, допомагаючи студентам розвивати кращі навчальні стратегії та навички розв'язання проблем. Однак часто її сприймають як відірвану від навчального процесу. За допомогою самоаналізу учні можуть визначити свої сильні та слабкі сторони, що сприятиме цілеспрямованим зусиллям для вдосконалення та сприятиме навчанню впродовж усього життя. Різноманітні типи запитань і функції Google Форм, такі як інтеграція мультимедіа та умовна логіка, дозволяють педагогам створювати персоналізований досвід рефлексії для учнів, забезпечуючи інклюзивність і представляючи різноманітні точки зору в класі.
 • Документ
  Методичні рекомендації до практичних занять для здобувачів спеціальностей 014.021 «Середня освіта (Мова і література (англійська))» і 035.041 «Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)» першого (бакалаврського) рівня з навчальної дисципліни «Практика англійського усного і писемного мовлення»
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024) Чехратова, О. А.
  Методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни «Практика англійського усного і писемного мовлення» розроблені для здобувачів вищої освіти другого року навчання галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» (спеціальність 014 «Середня освіта (Мова і література (англійська))» і 03 «Гуманітарні науки» (спеціальність 035 «Філологія») денної форми навчання. Методичні рекомендації укладені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та на основі підручника для здобувачів вищої освіти другого року навчання мовного ЗВО. Метою цього збірника рекомендацій і завдань є розширення комплексу компетентностей, зокрема комунікативних, лінгвістичних, соціокультурних та професійних, а також розвиток навичок навчальної автономії студентів. Методичні рекомендації містять додаткові завдання для практичних занять, спрямованих на стимулювання творчого мислення здобувачів. Methodical recommendations for practical classes in the discipline "Practice of English Speaking and Writing" are designed for second-year students in the field of study 01 "Education/Pedagogy" (speciality 014 "Secondary Education (Language and Literature (English))" and 03 "Humanities" (speciality 035 "Philology") of full-time education. The methodological recommendations are compiled in accordance with the curriculum of the discipline and on the basis of a textbook for second-year students of a language university. The purpose of this collection of recommendations and tasks is to expand the range of competences, including communicative, linguistic, socio-cultural and professional, as well as to develop students' learning autonomy skills. The guidelines contain additional tasks for practical classes aimed at stimulating students' creative thinking.
 • Документ
  МОВНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ПРОСПЕКЦІЇ У ТВОРАХ У. С. МОЕМА
  (Бая ГРАД-БГ ОДД, 2024-01-17) Соляник, В. І.
  Розгляд проспекції як форми дисконтинууму переносить дослідження в сферу тимчасових і просторових понять і їхньої реалізації в мові. У лінійному розгортанні тексту саме завдяки категорії проспекції здійснюється той процес, без якого неможливе осмислення дій, що відбуваються і, можливо, будуть відбуватись із розвитком сюжету твору через певний зв'язок часів. З погляду тимчасового зрізу при розгляді контексту творів У. С. Моема можливо виділити повну та часткову проспекцію саме за характером показу тимчасових зв'язків. Як правило, проспекція починає свою експліцитно виражену реалізацію із самого початку твору, а саме його назви, яка має інформацію щодо актуального міста майбутніх сюжетних дій, тобто просторового континууми, наприклад, «Театр», «На віллі» тощо. Відмінність між ретроспекцією та проспекцією в творах даного автора у тому, що ретроспекція завжди займає певне місце у поступовому розвитку тексту, тоді як проспекція може залишитись нереалізованою, оскільки рідко є викликаною самим ходом сюжетного розгортання. Оскільки проспекція та ретроспекція аналізуються насамперед як елементи художнього часу, а не художнього простору, цілком очевидно, що ці текстові категорії у їх єдності певним чином корелюють з інтроспекцією, такою собі точкою дотику між ними. Психологізм твору може проявлятися через те, що ці три явища стосуються внутрішньої реальності персонажа, наприклад, його спогадів, планів на майбутнє, тобто звернення як до минулих, так і можливих майбутніх подій, які реалізуються лише у свідомості саме персонажа. Таким чином, випадки проспекції та ретроспекції можна вважати одночасно і випадками інтроспекції на тій підставі, що всі вони відтворюють внутрішній світ персонажа, описують рух його думки, необмежений часом. The consideration of prospecting as a form of discontinuum brings research into the sphere of temporal and spatial concepts and their implementation in language. In the linear unfolding of the text, precisely thanks to the prospecting category, the process is carried out, without which it is impossible to understand the actions that are taking place and, perhaps, will take place with the development of the plot of the work due to a certain connection of times. From the point of view of the temporal section when considering the context of the works of U. S. Moye. It is possible to distinguish full and partial prospecting precisely by the nature of showing temporary connections. As a rule, prospection begins its explicitly expressed implementation from the very beginning of the work, namely its title, which has information about the actual city of the future plot actions, that is, the spatial continuum, for example, "Theatre", "At the Villa", etc. The difference between retrospection and prospection in the works of this author is that retrospection always takes a certain place in the gradual development of the text, while prospection can remain unrealized, as it is rarely caused by the plot unfolding itself. Since prospection and retrospection are analyzed primarily as elements of artistic time, and not of artistic space, it is quite obvious that these textual categories in their unity are somehow correlated with introspection, a kind of point of contact between them. The psychological nature of the work can be manifested due to the fact that these three phenomena relate to the inner reality of the character, for example, his memories, plans for the future, that is, referring to both past and possible future events that are realized only in the consciousness of the character himself. Thus, cases of prospection and retrospection can be considered as cases of introspection at the same time, on the grounds that they all reproduce the character's inner world, describe the movement of his thoughts, unlimited by time.