Кафедра практики англійського усного і писемного мовлення

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 251
 • Документ
  СУЧАСНІ СТРАТЕГІЇ РОБОТИ З ЛЕКСИЧНИМ МАТЕРІАЛОМ У ВИВЧЕННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024-04-24) Подгурська, І.
  У публікації досліджено опанування лексики у вивченні й навчанні англійської мови. Наведено основні умови й стратегії успішного запам’ятовування й подальшого використання слів в усному і писемному мовленні. Зазначено, що для ефективної роботи з лексичним матеріалом рекомендується дотримання основних закономірностей функціонування пам’яті й урахування притаманного певному індивіду типу засвоєння інформації. Окрім традиційних засобів вдосконалення лексичної грамотності, таких як систематичне повторення лексичних одиниць, розвиток звички читання художньої літератури, укладання асоціативних карт та мозкового штурму, підвищенню рівня варіативності та виразності у виборі лексичних одиниць сприяє застосування сучасних мультимедійних ресурсів і цифрових інструментів, що дозволяють розширити навчальний контекст і в рази збільшити потенційний словниковий запас. The publication examines the acquisition of vocabulary in the study and teaching of the English language. The main conditions and strategies for successful memorization and further use of words in oral and written speech are given. It is noted that for effective work with lexical material, it is recommended to observe the basic laws of memory functioning and take into account the type of information acquisition inherent to a certain individual. In addition to traditional means of improving lexical literacy, such as systematic repetition of lexical items, developing the habit of reading fiction, making associative maps and brainstorming, increasing the level of variability and expressiveness in the selection of lexical items is facilitated by the use of modern multimedia resources and digital tools that allow expanding the educational context and multiply the potential vocabulary.
 • Документ
  КОМП’ЮТЕРНЕ ТЕСТУВАННЯ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024-04-24) Лобзова, С.
  У статті розглянуто застосування комп’ютерного тестуваʜня в процесі навчання англійської мови для учнів старшої школи. Комп’ютери в освітньому процесі широко використовуються як джерело навчання і в класі, і поза ним (особливо для дистанційної освіти), як засіб застосування можливостей Інтернету на повну потужність, а також як альтернатива письмового тестування. Зазначено, що тести є потужними інструментами для навчання і відповідають різноманітним цілям на будь-якому рівні освіти. Вони допомагають перевірити й оцінити, чи навчається учень того, що очікується. Добре розроблений тест може мотивувати учнів та допомогти їм зосередитися на їхніх академічних зусиллях. Особливої актуальності набуває застосування тестοвих завдаʜь при навчанні англійської мови. The article examines the use of computer testing in the process of learning English for high school students. Computers in the educational process are widely used as a source of learning both in and out of the classroom (especially for distance education), as a means of using the Internet to its full potential, and as an alternative to written testing. It is noted that tests are powerful tools for learning and serve a variety of purposes at any level of education. They help to check and assess whether the student is learning what is expected. A well-designed test can motivate students and help them focus on their academic efforts. The use of test tasks in teaching English is becoming especially relevant.
 • Документ
  ПОМИЛКИ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024-04-24) Будко, А.; Єгорова, О.
  У статті розглянуто виправлення помилок у процесі вивчення іноземної мови. Помилки можуть бути різними за ступенем розповсюдженості, частотою та причиною виникнення. Загальні рекомендації щодо виправлення помилок включають фокус не на так званих локальних, а на глобальних помилках, таких, що заважають загальному розумінню висловлювання. Зазначено, що необхідність пошуків шляхів ефективного реагування на помилки студентів та їхнього виправлення розглядаються як невід’ємна складова навчально-пізнавального процесу, в той час як вміння впоратися з ними найвигіднішим способом постає, без сумніву, важливою навичкою викладання, а систематичний аналіз та корекція помилок стають підґрунтям якісного опанування студентами іноземної мови. The article discusses the correction of errors in the process of learning a foreign language. Errors can be different in terms of prevalence, frequency and cause of occurrence. General recommendations for correcting errors include a focus not on so-called local, but on global errors, such as interfere with the general understanding of the statement. It is noted that the need to find ways to effectively respond to students' mistakes and their correction is considered an integral part of the educational and cognitive process, while the ability to deal with them in the most profitable way appears, without a doubt, as an important teaching skill, and the systematic analysis and correction of mistakes become the basis for qualitative mastering of a foreign language by students.
 • Документ
  УКРАЇНСЬКІ ТОПОНІМИ У ЛІРИЦІ ДМИТРА КРЕМЕНЯ (НА МАТЕРІАЛІ ЗБІРКИ «З ДНІВ ШАЛЕНИХ»)
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024-04-24) Юр’єва, Ж.
  У публікації розглянуто топоніми, пов'язані з Україною у ліриці Дмитра Кременя. Власні назви у віршованих текстах можуть розповісти як про факти біографії, так і про ідіостиль поета. Проаналізовано ряд, який пов'язаний з Україною, містами, горами, озерами, річками, морями та територіями нашої країни і рядом онімів, що належать до його «малої топоніміки»: назв районів міст, селищ, значимих для українців місць. Зазначено, що українська топоніміка займає певне місце в організації онімосфери Дмитра Кременя. Toponyms associated with Ukraine in Dmytro Kremen's lyrics are considered in the publication. Proper names in poetic texts can tell both about the facts of the biography and about the idiostyle of the poet. A number of names related to Ukraine, cities, mountains, lakes, rivers, seas and territories of our country and a number of names belonging to its "small toponymy": names of districts of cities, towns, places significant for Ukrainians have been analyzed. It is noted that Ukrainian toponymy occupies a certain place in the organization of the onymosphere of Dmytro Kremen.
 • Документ
  LINGUISTIC HISTORIOGRAPHICAL REVIEW OF ADAPTATION PROCESS OF LEXICAL BORROWINGS IN RECIPIENT LANGUAGE
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024-04-24) Shevchenko, A.
  Linguistic science has been enriched by many studies of foreign language elements in a particular language, accumulating and systematising material, especially concerning the functioning of various groups of lexical innovations, making the tasks related to the comprehension of the adaptation of borrowings increasingly distinct. Сonsidering scientific works of this period, we come to the conclusion that lexicological works of the late XX century – early XXI century are characterised by a comprehensive analysis of lexical borrowings, since the formal and functional sides are only different aspects of a complex process of acquisition, and this period is also marked by development and improvement of the principles of acquisition of a foreign word and development of a specific mechanism for determining the stages and degrees of adaptation of lexical borrowings in the recipient language. Лінгвістична наука збагатилася численними дослідженнями іншомовних елементів у тій чи іншій мові, накопичуючи та систематизуючи матеріал, особливо щодо функціонування різних груп лексичних інновацій, що робить завдання, пов'язані з осмисленням адаптації запозичень, дедалі виразнішими. Розглядаючи наукові праці цього періоду, доходимо висновку, що для лексикологічних праць кінця ХХ - початку ХХІ ст. характерний комплексний аналіз лексичних запозичень, оскільки формальний і функціональний боки є лише різними аспектами складного процесу засвоєння, а також цей період позначений розвитком і вдосконаленням принципів засвоєння іншомовного слова та розробкою конкретного механізму визначення етапів і ступенів адаптації лексичних запозичень у мові-реципієнті.