Кафедра практики англійського усного і писемного мовлення

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 226
 • Документ
  ДО ПИТАННЯ ПРАГМАТИКИ ХУДОЖНЬОГО ДИСКУРСУ
  (Міжнародні наукові інтернет-конференції, 2023-06-20) Яценко, М. О.; Горич, Т. С.
  У межах даної роботи дискурс розуміється як послідовний процес взаємодії між текстом і реальним читачем, який враховує або порушує "інструкції" автора, вносячи в текст інформацію, яка була відома та/або нова для автора. Within current work discourse is understood as a consistent process of interaction between the text and the real reader, which takes into account or violates the "instructions" of the author, bringing to the text the information that was known and/or new to the writer.
 • Документ
  УВІЧЛИВІСТЬ ЯК КОМУНІКАТИВНА КАТЕГОРІЯ
  (Міжнародні наукові інтернет-конференції, 2023-06-20) Яценко, М. О.; Гарна, Г. О.
  Увічливість визначено як національно-специфічну комунікативну категорію, змістом якої є система ритуалізованих стратегій комунікативної вербальної та невербальної поведінки, спрямованих на гармонійне, безконфліктне спілкування та дотримання соціально прийнятих норм спілкування. Politeness is defined as a national-specific communicative category, the content of which is a system of ritualized strategies of communicative verbal and nonverbal behaviour, aimed at harmonious, conflict-free communication and compliance with socially accepted norms of communication.
 • Документ
  ДО ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ МОВЛЕННЄВОГО АКТУ ЕКСПРЕСИВУ НЕГАТИВНОЇ ЕМОЦІЙНОСТІ
  (Міжнародні наукові інтернет-конференції, 2023-06-20) Яценко, М. О.; Гоєнко, О. Ю.
  Категорія емоцій розглядається як організована навколо прототипу, що описується послідовністю певних станів. Побудова емоційних сценаріїв базується на спільній для всіх емоцій послідовності кількох фаз, що складаються з причини емоції, самої емоції та її наслідків. The category of emotions is seen as organized around a prototype described by a sequence of certain states. The construction of emotional scenarios is based on a common sequence of several phases for all emotions, consisting of the cause of the emotion, the emotion itself and its consequences.
 • Документ
  ДИСКУРС ЯК СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ ВИБАЧЕННЯ
  (Університет Григорія Сковороди в Переяславі, 2023-06-15) Яценко, М. О.; Гарна, Г. О.
  У статті йдеться про мовленнєвий акт вибачення та дискурс, у якому він реалізується. Досліджено мовленнєвий акт вибачення, який розглядається як важлива складова спілкування, пов’язана із системою цінностей суспільства. Виділено важливі фактори формування комунікативної ситуації в дискурсивному контексті. The current article deals with the speech act of apology and the discourse where it is realized. The speech act of apology is studied is viewed as an important constituent of communication connected with the system of values of the society. Important factors of communicative situation forming within a discourse context are distinguished.
 • Документ
  ФУНКЦІОНУВАННЯ МОДАЛЬНИХ ДІЄСЛІВ НА ПОЗНАЧЕННЯ ОБОВ’ЯЗКУ: ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ
  (Університет Григорія Сковороди в Переяславі, 2023-06-15) Яценко, М. О.; Горич, Т. С.
  У статті розглянуто специфіку функціонування модальних дієслів на позначення обов’язку залежно від статі адресата та адресанта висловлення у сучасному англомовному художньому дискурсі. Здійснено спробу виявлення пріоритетів вживання певних модальних дієслів у цьому значенні. The article reveals the peculiarities of the modal verbs denoting obligation functioning in the modern English literary discourse depending upon the sex of the speaker. An attempt to reveal the priorities of using certain modal verbs in this meaning was made.