Кафедра спеціальної педагогіки

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 415
 • Документ
  Формування життєвої компетентності осіб з особливими освітніми потребами в системі позашкільної, спеціальної та інклюзивної освіти
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024-04-09)
  Збірник містить матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (із міжнародною участю), що відбулась 9–10 квітня 2024 року в Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди до 220-ї річниці з дня заснування університету. Наукові статті присвячено висвітленню теоретичних і практичних результатів наукових досліджень молодих науковців, викладачів закладів вищої освіти, аспірантів, магістрантів, студентів з актуальних питань формування життєвої компетентності осіб з особливими освітніми потребами в системі позашкільної, спеціальної та інклюзивної освіти. The collection contains the materials of the II All-Ukrainian Scientific and Practical Conference (with international participation), held on 9-10 April 2024 at H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University on the occasion of the 220th anniversary of the university's foundation. The scientific articles are devoted to the coverage of theoretical and practical results of scientific research of young scientists, teachers of higher education institutions, postgraduate students, undergraduates, students on topical issues of forming the life competence of people with special educational needs in the system of out-of-school, special and inclusive education.
 • Документ
  НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023)
  У хрестоматії на основі аналізу великого масиву джерел і узагальнення практичного досвіду роботи спеціальних закладів висвітлено найбільш актуальні питання теорії сучасної спеціальної дидактики, зокрема, принципи, зміст, методи і форми навчання дітей з порушеннями інтелектуального розвитку. Подаються практичні рекомендації щодо особливостей їх використання в навчально-виховному процесі та необхідності опанування ними в системі професійної підготовки, підвищення кваліфікації і самоосвіти. Хрестоматію адресовано широкому колу фахівців інклюзивного (інтегрованого) навчання: вчителям, асистентам, викладачам, студентам вищих педагогічних закладів, науковим працівникам і батькам. Based on the analysis of a large array of sources and generalisation of practical experience of special institutions, the textbook highlights the most relevant issues of the theory of modern special didactics, in particular, the principles, content, methods and forms of teaching children with intellectual disabilities. Practical recommendations are given on the peculiarities of their use in the educational process and the need to master them in the system of professional training, advanced training and self-education. The textbook is addressed to a wide range of specialists in inclusive (integrated) education: teachers, assistants, lecturers, students of higher educational institutions, researchers and parents.
 • Документ
  ФОРМУВАННЯ МОРФОЛОГІЧНОЇ СТОРОНИ МОВЛЕННЯ В ОНТОГЕНЕЗІ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023) Якименко, В. С.
  У статті проналізовано формування морфологічної сторони мовлення в онтогенезі. Мовленнєвий розвиток дитини є одним із основних чинників розвитку особистості в цілому. Зазначено, що морфологічна структура слова в онтогенезі засвоюється у тісному взаємозв’язку з лексичною і синтаксичною складовою граматичної системи мови. Становлення граматичної будови мови відбувається у процесі ознайомлення дошкільника з навколишнім світом, у різних видах діяльності, повсякденному житті та спілкуванні. The article analyzes the formation of the morphological aspect of speech in ontogenesis. A child's speech development is one of the main factors in the development of the personality as a whole. It is noted that the morphological structure of the word in ontogenesis is learned in close relationship with the lexical and syntactic components of the grammatical system of the language. The formation of the grammatical structure of the language takes place in the process of familiarizing the preschooler with the surrounding world, in various activities, everyday life and communication.
 • Документ
  НАПРЯМКИ ЛОГОПЕДИЧНОЇ РОБОТИ З КОРЕКЦІЇ ДИСГРАФІЇ ВНАСЛІДОК ПОРУШЕНЬ МОВНОГО АНАЛІЗУ ТА СИНТЕЗУ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023) Просяник, О. П.
  У статті визначено напрями логопедичної роботи, що сприятимуть формуванню навичок мовного аналізу та синтезу за допомогою ігор та ігрових вправ. Розглянуто зміст роботи, направленої на розвиток аналізу речення на слова та синтезу речення зі слів. Зазначено, що сформованість операцій мовного аналізу і синтезу є міцним підґрунтям для успішного оволодіння писемним мовленням, а їх порушення можуть призвести до виникнення дисграфії у молодших школярів. Для її усунення повинна вестися цілеспрямована, методично виважена робота, яка має чіткі напрямки і етапи. Щоб ця робота була максимально ефективною під час проведення корекційних занять слід використовувати доречні ігри та ігрові вправи. Вони завжди сприяють збудженню у дитини інтересу до навчальної діяльності, створюють позитивний емоційний фон, сприяють створенню важливої і бажаної ситуації успіху на занятті. The article defines the areas of speech therapy work that will contribute to the formation of language analysis and synthesis skills with the help of games and game exercises. The content of the work aimed at the development of the analysis of sentences into words and the synthesis of sentences from words is considered. It is noted that the formation of operations of language analysis and synthesis is a solid basis for successful mastery of written speech, and their violations can lead to dysgraphia in younger schoolchildren. To eliminate it, purposeful, methodically balanced work should be carried out, which has clear directions and stages. In order for this work to be as effective as possible during corrective classes, appropriate games and game exercises should be used. They always contribute to arousing the child's interest in educational activities, create a positive emotional background, contribute to the creation of an important and desired situation of success in the lesson.
 • Документ
  МНЕМОТАБЛИЦІ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ СКЛАДОВОЇ СТРУКТУРИ СЛОВА У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ФФНМ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023) Літвін, Ю. Ю.
  У публікації розглянуто використання мнемотаблиць в розвитку мовлення дітей дошкільного віку з мовленнєвими порушеннями. Мнемотаблиці – це система позначок, малюнків, яка прискорює процес запам’ятовування. Застосування даної технології дозволяє значно полегшити процес навчання дітей і максимально прискорити темпи розвитку дитячого мовлення, завдяки застосовуванню барвистих зорових схем. Зазначено, що використання мнемотоблиць в логопедичній роботі з корекції порушень складової структури слів у дітей старшого дошкільного віку із фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення сприятиме формуванню не тільки правильної вимови слів різної складової структури, а і збільшенню словникового запасу, розвитку різних видів сприймання та пам’яті. The publication examines the use of mnemonics in the development of speech of preschool children with speech disorders. Mnemotables are a system of marks and pictures that accelerates the process of memorization. The use of this technology makes it possible to significantly facilitate the process of teaching children and accelerate the rate of development of children's speech as much as possible, thanks to the use of colorful visual schemes. It is noted that the use of mnemonics in speech therapy work to correct violations of the constituent structure of words in older preschool children with phonetic-phonemic underdevelopment of speech will contribute to the formation of not only the correct pronunciation of words of different constituent structures, but also the increase of vocabulary, the development of various types of perception and memory.