Кафедра спеціальної педагогіки

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 413
 • Документ
  ФОРМУВАННЯ МОРФОЛОГІЧНОЇ СТОРОНИ МОВЛЕННЯ В ОНТОГЕНЕЗІ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023) Якименко, В. С.
  У статті проналізовано формування морфологічної сторони мовлення в онтогенезі. Мовленнєвий розвиток дитини є одним із основних чинників розвитку особистості в цілому. Зазначено, що морфологічна структура слова в онтогенезі засвоюється у тісному взаємозв’язку з лексичною і синтаксичною складовою граматичної системи мови. Становлення граматичної будови мови відбувається у процесі ознайомлення дошкільника з навколишнім світом, у різних видах діяльності, повсякденному житті та спілкуванні. The article analyzes the formation of the morphological aspect of speech in ontogenesis. A child's speech development is one of the main factors in the development of the personality as a whole. It is noted that the morphological structure of the word in ontogenesis is learned in close relationship with the lexical and syntactic components of the grammatical system of the language. The formation of the grammatical structure of the language takes place in the process of familiarizing the preschooler with the surrounding world, in various activities, everyday life and communication.
 • Документ
  НАПРЯМКИ ЛОГОПЕДИЧНОЇ РОБОТИ З КОРЕКЦІЇ ДИСГРАФІЇ ВНАСЛІДОК ПОРУШЕНЬ МОВНОГО АНАЛІЗУ ТА СИНТЕЗУ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023) Просяник, О. П.
  У статті визначено напрями логопедичної роботи, що сприятимуть формуванню навичок мовного аналізу та синтезу за допомогою ігор та ігрових вправ. Розглянуто зміст роботи, направленої на розвиток аналізу речення на слова та синтезу речення зі слів. Зазначено, що сформованість операцій мовного аналізу і синтезу є міцним підґрунтям для успішного оволодіння писемним мовленням, а їх порушення можуть призвести до виникнення дисграфії у молодших школярів. Для її усунення повинна вестися цілеспрямована, методично виважена робота, яка має чіткі напрямки і етапи. Щоб ця робота була максимально ефективною під час проведення корекційних занять слід використовувати доречні ігри та ігрові вправи. Вони завжди сприяють збудженню у дитини інтересу до навчальної діяльності, створюють позитивний емоційний фон, сприяють створенню важливої і бажаної ситуації успіху на занятті. The article defines the areas of speech therapy work that will contribute to the formation of language analysis and synthesis skills with the help of games and game exercises. The content of the work aimed at the development of the analysis of sentences into words and the synthesis of sentences from words is considered. It is noted that the formation of operations of language analysis and synthesis is a solid basis for successful mastery of written speech, and their violations can lead to dysgraphia in younger schoolchildren. To eliminate it, purposeful, methodically balanced work should be carried out, which has clear directions and stages. In order for this work to be as effective as possible during corrective classes, appropriate games and game exercises should be used. They always contribute to arousing the child's interest in educational activities, create a positive emotional background, contribute to the creation of an important and desired situation of success in the lesson.
 • Документ
  МНЕМОТАБЛИЦІ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ СКЛАДОВОЇ СТРУКТУРИ СЛОВА У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ФФНМ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023) Літвін, Ю. Ю.
  У публікації розглянуто використання мнемотаблиць в розвитку мовлення дітей дошкільного віку з мовленнєвими порушеннями. Мнемотаблиці – це система позначок, малюнків, яка прискорює процес запам’ятовування. Застосування даної технології дозволяє значно полегшити процес навчання дітей і максимально прискорити темпи розвитку дитячого мовлення, завдяки застосовуванню барвистих зорових схем. Зазначено, що використання мнемотоблиць в логопедичній роботі з корекції порушень складової структури слів у дітей старшого дошкільного віку із фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення сприятиме формуванню не тільки правильної вимови слів різної складової структури, а і збільшенню словникового запасу, розвитку різних видів сприймання та пам’яті. The publication examines the use of mnemonics in the development of speech of preschool children with speech disorders. Mnemotables are a system of marks and pictures that accelerates the process of memorization. The use of this technology makes it possible to significantly facilitate the process of teaching children and accelerate the rate of development of children's speech as much as possible, thanks to the use of colorful visual schemes. It is noted that the use of mnemonics in speech therapy work to correct violations of the constituent structure of words in older preschool children with phonetic-phonemic underdevelopment of speech will contribute to the formation of not only the correct pronunciation of words of different constituent structures, but also the increase of vocabulary, the development of various types of perception and memory.
 • Документ
  КОНСУЛЬТУВАННЯ БАТЬКІВ ЯК ЗАСІБ СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ДІАЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ З ПОРУШЕННЯМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023) Якуба, Л. С.
  У статті проаналізовано вплив на формування діалогічної компетентності дошкільників з порушеннями інтелектуального розвитку особливостей комунікації та взаємодіі у родинному середовищі та визначено аспекти консультативної роботи спеціального педагога з батьками. Загальний принцип корекційно-абілітаційної роботи - індивідуальний та цільовий підхід, спрямований на розвиток конкретних потреб кожної дитини, що допомагає максимально розкрити її комунікативний потенціал. Зазначено, що робота з батьками забезпечує успіх у формуванні діалогічної компетентності дітей з порушеннями інтелектуального розвитку. Родина має широкий арсенал засобів впливу на розвиток комунікації та мовлення, відмінний від того, яким користуються педагоги під час занять. Для забезпечення ефективного формування навичок діалогу необхідний постійний обмін з батьками знаннями про засоби і методи, які можна використовувати в кожному конкретному випадку. The article analyzes the impact on the formation of dialogical competence of preschoolers with intellectual development disorders of the peculiarities of communication and interaction in the family environment and identifies the aspects of the special teacher's consultative work with parents. The general principle of correctional and habilitation work is an individual and targeted approach aimed at developing the specific needs of each child, which helps to maximize their communicative potential. It is noted that working with parents ensures success in forming the dialogic competence of children with intellectual disabilities. The family has a wide arsenal of means of influencing the development of communication and speech, different from the one used by teachers during classes. To ensure the effective formation of dialogue skills, a constant exchange of knowledge with parents about the means and methods that can be used in each specific case is necessary.
 • Документ
  ОСОБЛИВОСТІ ДИТЯЧО-БАТЬКІВСЬКИХ СТОСУНКІВ У СІМ’ЯХ, ЩО ВИХОВУЮТЬ ПІДЛІТКІВ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023) Шевченко, С. А.
  У статті розглянуто дитячо-батьківські стосунки у сім’ях, що виховують підлітків з інтелектуальними порушеннями, які можуть бути особливими і вимагати специфічного підходу. Зазначено, що інтелектуальні порушення можуть варіювати за ступенем тяжкості, тому кожна родина має свої унікальні потреби і виклики. Стосунки в сім’ях з підлітками з інтелектуальними порушеннями можуть бути важкими, але вони також можуть бути важливими та глибокими. Необхідно надавати підтримку, розвивати розуміння та надавати можливість дітям розвивати свій потенціал і відчувати себе щасливими та задоволеними в сімейному оточенні. Адже підтримка у виборі професійного шляху та навчанні є важливою складовою успішного розвитку підлітка. The article examines child-parent relationships in families raising teenagers with intellectual disabilities, which may be special and require a specific approach. It is noted that intellectual disabilities can vary in severity, so each family has its own unique needs and challenges. Relationships in families with teenagers with intellectual disabilities can be difficult, but they can also be important and profound. It is necessary to provide support, develop understanding and provide opportunities for children to develop their potential and feel happy and satisfied in the family environment. After all, support in choosing a professional path and learning is an important component of a teenager's successful development.