Кафедра спеціальної педагогіки

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 334
 • Документ
  Шляхи здійснення взаємозв’язку в роботі вихователя та вчителя-логопеда
  (Харківська академія неперервної освіти, 2015) Лященко, В. М.
  У методичному пораднику розлянуто здійснення взаємозв’язку в роботі вихователя та вчителя-логопеда. Основна мета навчання дошкільника – це забезпечення різностороннього його розвитку. Головною задачею в групах старшого дошкільного віку є формування у дітей зв’язного мовлення. Зазначено, що учитель-логопед і вихователь повинні працювати в тісному контакті. Тісний взаємозв’язок учителя-логопеда в роботі з вихователем полягає в тому, що вихователь закріплює ці поняття в життєвих побутових ситуаціях у процесі виконанні дій (надягнути, одягнути, зняти, повісити, просушити та ін.). Таким чином створюються умови для багаторазового повторення на заняттях і поза ними. Крім того, спілкування під час спільної діяльності – це своєрідна школа практики, у результаті якої дитина навчається, засвоює слова-дії з префіксами, дізнається зміст нових для неї слів. Від такої спільної роботи залежить успіх навчання дітей із порушенням мовлення. The methodical advisor describes the implementation of the relationship in the work of an educator and a speech therapist. The main goal of a preschooler's education is to ensure his versatile development. The main task in groups of older preschool age is the formation of coherent speech in children. It is noted that the speech therapist teacher and educator should work in close contact. The close relationship of the speech therapist teacher in working with the educator consists in the fact that the educator consolidates these concepts in daily life situations in the process of performing actions (put on, dress, take off, hang, dry, etc.). In this way, conditions are created for multiple repetitions in and outside of classes. In addition, communication during joint activities is a kind of school of practice, as a result of which the child learns, learns action words with prefixes, learns the meaning of words new to him. The success of teaching children with speech disorders depends on such joint work.
 • Документ
  РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР З ПІДТРИМКИ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2019) Лященко, В. М.
  У публікації розлянуто роботу Ресурсного центру з підтримки інклюзивної освіти. Мета діяльності центру - це науково-методичний супровід фахівців Інклюзивно-ресурсних центрів та педагогічних працівників у сфері інклюзивної освіти. Визначено завдання Ресурсного центру з підтримки інклюзивної освіти. Відповідно до покладених завдань Ресурсний центр здійснює підвищення професійної компетентності педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів, закладів освіти щодо навчання дітей з особливими освітніми потребами шляхом організації та проведення тренінгів, семінарів, вебінарів; надає консультативно-методичну допомоги з питань навчання дітей з особливими освітніми потребами керівникам та педагогічним працівникам закладів освіти, інклюзивно-ресурсних центрів, установ (закладів) соціального захисту населення, закладів охорони здоров'я, батькам, посадовим особам обласних держадміністрацій, представникам органів місцевого самоврядування та громадським об’єднанням; проводить аналіз даних щодо фахівців, які надають психолого-педагогічні, корекційно-розвиткові послуги дітям з особливими освітніми потребами; тощо. Зазначено, що Інклюзивно-ресурсний центр забезпечує інфраструктуру, необхідну для навчання дитини й організовує їй освітнє середовище, а вже шкільна команда працює безпосередньо з дитиною і реалізовує цей план. The publication describes the work of the Resource Center for supporting inclusive education. The purpose of the center's activity is the scientific and methodological support of specialists of Inclusive Resource Centers and pedagogical workers in the field of inclusive education. The tasks of the Resource Center for supporting inclusive education have been defined. In accordance with the assigned tasks, the Resource Center improves the professional competence of pedagogical workers of inclusive resource centers, educational institutions regarding the education of children with special educational needs by organizing and conducting trainings, seminars, webinars; provides consultative and methodological assistance on issues of education of children with special educational needs to managers and pedagogical workers of educational institutions, inclusive resource centers, institutions (institutions) of social protection of the population, health care institutions, parents, officials of regional state administrations, representatives of local self-government bodies and public associations; conducts data analysis regarding specialists who provide psychological-pedagogical, correctional-developmental services to children with special educational needs; etc. It is noted that the Inclusive Resource Center provides the infrastructure necessary for the child's education and organizes an educational environment for him, and the school team works directly with the child and implements this plan.
 • Документ
  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ ДО НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМ МОВЛЕННЯ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ
  (Громадська організація «Львівська педагогічна спільнота», 2019-02-22) Лященко, В. М.
  У публікації розлянуто психолого-педагогічну готовність вчителя до навчання дітей з порушенням мовлення в умовах інклюзивного закладу освіти. Інклюзивне навчання – гнучка, індивідуалізована система навчання дітей з особливими освітніми потребами. Навчання відбувається за індивідуальною програмою розвитку, індивідуальним навчальним планом та забезпечується психолого-педагогічним супроводом. Мовлення – це основа людського розуму, завдяки якому кожна дитина стає впевненою, розумною та успішною. Зазначено, що своєчасно і правильно розпочата корекційна робота – важлива умова успішного подолання мовленнєвих вад кожного учня. Саме від психологічної готовності, терпіння та бажання учителя залежать позитивні зміни у розвитку мовлення дитини з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного закладу освіти. The publication describes the psychological and pedagogical readiness of the teacher to teach children with speech disorders in the conditions of an inclusive educational institution. Inclusive education is a flexible, individualized education system for children with special educational needs. Training takes place according to an individual development program, an individual curriculum and is provided with psychological and pedagogical support. Speech is the basis of the human mind, thanks to which every child becomes confident, intelligent and successful. It is noted that timely and correctly started corrective work is an important condition for successfully overcoming speech defects of each student. Positive changes in the speech development of a child with special educational needs in the conditions of an inclusive educational institution depend on the teacher's psychological readiness, patience, and desire.
 • Документ
  ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИХ ЦЕНТРІВ
  (International Science Group, 2021-11-16) Лященко, В. М.
  У публікації визначено зміст підвищення професійної компетентності фахівців інклюзивно-ресурсних центрів у післядипломній освіті. Сучасна післядипломна освіта, крім надання знань, має прищепити здатність самостійно засвоювати знання, оволодівати потрібною інформацією і творчо осмислювати її. З 01 серпня 2018 року в Харківській області було створено Ресурсний центр з підтримки інклюзивної освіти при КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», а також почали створюватись Інклюзивно-ресурсні центри в регіонах області, основним завданням яких є забезпечення системного кваліфікованого супроводу осіб з особливими освітніми потребами. Зазначено, що змістом підвищення професійної компетентності фахівців інклюзивно-ресурсних центрів у післядипломній освіті можуть бути участь педагогів у освітніх проєктах, Школах, стартапах, педагогічних майстернях, тимчасових мобільних творчих групах, семінарах (вебінарах) тощо; популяризація інклюзивного навчання на курсах підвищення кваліфікації; надання адресної допомоги педагогам з актуальних питань, а також осучаснення змісту реалізації інноваційних форм, технологій, методів науково-методичної роботи осучаснення змісту реалізації інноваційних форм, технологій, методів науково-методичної роботи. The publication defines the content of professional promotion competence of specialists of inclusive resource centers in postgraduate education. Modern post-graduate education, in addition to providing knowledge, should instill the ability to independently acquire knowledge, master the necessary information and creatively interpret it. From August 1, 2018, a Resource Center for Inclusive Education Support was established in the Kharkiv Region at the Kharkiv Academy of Continuing Education, and Inclusive Resource Centers also began to be created in the regions of the region, the main task of which is to provide systematic qualified support for persons with special educational needs. It is noted that the content of increasing the professional competence of specialists of inclusive resource centers in postgraduate education can be the participation of teachers in educational projects, schools, startups, pedagogical workshops, temporary mobile creative groups, seminars (webinars), etc.; popularization of inclusive education at professional development courses; provision of targeted assistance to teachers on topical issues, as well as modernization of the content of the implementation of innovative forms, technologies, methods of scientific and methodical work; modernization of the content of the implementation of innovative forms, technologies, methods of scientific and methodical work.
 • Документ
  ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ З ІНКЛЮЗИВНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ
  (Комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, 2019-02-20) Лященко, В. М.
  У статті розглянуто актуальність інклюзивного навчання, необхідність підвищення компетентності вчителя початкових класів у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного закладу освіти. Виокремлені рівні та характеристики професійної компетентності вчителя початкових класів з інклюзивною формою навчання. The article deals with the relevance of inclusive education, the need to improve the competence of primary school teachers in working with children with special educational needs in an inclusive educational institution. The levels and characteristics of the professional competence of primary school teachers with inclusive education are highlighted.