Кафедра дизайну

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 71
 • Документ
  Методичні рекомендації з дисципліни «Формоутворення в дизайні за фахом»
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023) Омельченко, О. М.
  Дані методичні рекомендації складені для оволодіння основними принципами створення тривимірних об’єктів для розуміння їх побудови та використання в професійному дизайні середовища, виробів з різних матеріалів, архітектоніки костюму та аксесуарах, графічному дизайні, яка є базовою підготовкою до дисциплін з «Макетування», «Роботи в матеріалі». Метою дисципліни «Формоутворення в дизайні за фахом» є підготовка здобувачів до вивчення та створення основних геометричних форм, їх пластичне ускладнення, декорування та розвиток у просторі, а також використання знань у профілюючих дисциплінах з дизайну. Завдання дисципліни полягають у розвитку об’ємно-просторового мислення, одержанні початкових навичок сприйняття та аналізу об’ємної форми, різноманітних прийомів формоутворення об’ємно-просторових структур для творчого оперування із площиною, рельєфом, об’ємом, простором, початкових навичок моделювання об’єктів. Оволодіння практичними навичками роботи з папером, картоном, іншими матеріалами для досягнення різноманітних декоративних пластичних прийомів в пошуках образності, асоціативності об’ємних об’єктів. Дисципліна «Формоутворення в дизайні за фахом» має зв'язок з усіма спеціальними дисциплінами підготовки фахівців «Дизайну середовища», «Дизайну одягу», «Графічного дизайну» та своєю метою має підготувати здобувачів до вивчення та використання знань в основних профілюючих дисциплінах. These guidelines are designed to master the basic principles of creating three-dimensional objects to understand their construction and use in professional environmental design, products from various materials, costume and accessory architecture, graphic design, which is the basic preparation for the disciplines of "Layout", "Work in Material". The purpose of the discipline "Formation in Design by Speciality" is to prepare students to study and create basic geometric shapes, their plastic complication, decoration and development in space, as well as to use knowledge in specialised design disciplines. The objectives of the discipline are to develop three-dimensional thinking, to acquire basic skills in perception and analysis of three-dimensional form, various techniques of forming three-dimensional structures for creative operation with plane, relief, volume, space, and basic skills in object modelling. Mastering practical skills in working with paper, cardboard, and other materials to achieve a variety of decorative plastic techniques in search of imagery and associativity of three-dimensional objects. The discipline "Formation in Design in the speciality" is related to all special disciplines of training of specialists in "Environmental Design", "Fashion Design", "Graphic Design" and its purpose is to prepare applicants for the study and use of knowledge in the main specialised disciplines.
 • Документ
  Методичні рекомендації з дисципліни «Основи конструювання одягу» за темою «Конструювання штанів різноманітних покроїв на типову фігуру та фігуру з відхиленнями»
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023) Григорова, Л. С.
  Дані методичні рекомендації містять системи крою та методики конструювання штанів на типову фігуру та фігуру з відхиленнями, створені автором на основі аналізу фахової літератури та особистих наукових досліджень. «Основи конструювання одягу» – фахова дисципліна, яку вивчають здобувачі спеціальності «022 02 Дизайн одягу». У результаті опанування повного обсягу теоретичного матеріалу та виконання практичних робіт, передбачених програмою, здобувачі оволодіють усіма компетенціями необхідними для отримання кваліфікації дизайнера одягу. Основними завданнями навчальної дисципліни «Основи конструювання одягу» є надання здобувачам спеціальних знань і практичних навичок для побудови креслень конструкцій різних видів жіночого та чоловічого одягу, що в повній мірі відповідає фігурі і напрямку моди. These guidelines contain cutting systems and methods for designing trousers for a typical figure and a figure with deviations, created by the author based on the analysis of professional literature and personal research. "Fundamentals of Clothing Design" is a professional discipline studied by applicants for the speciality "022 02 Fashion Design". As a result of mastering the full amount of theoretical material and performing practical work provided by the programme, applicants will master all the competencies necessary to obtain the qualification of a fashion designer. The main objectives of the discipline "Fundamentals of Fashion Design" are to provide students with special knowledge and practical skills for drawing designs for various types of women's and men's clothing that fully correspond to the figure and fashion trend.
 • Документ
  Текстиль у традиційному інтер’єрі
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-03-24) Аванесова, О. Е.
  У роботі розглядається роль текстилю в дизайні інтер'єру Майорки, його синтез з іншими елементами інтер'єру, властивості, функціональне значення і його застосування та збереження стародавніх традицій техніки ікат при оформленні різних фрагментів інтер'єру. The paper examines the role of textiles in the interior design of Mallorca, its synthesis with other interior elements, properties, functional significance and its application and preservation of the ancient traditions of the ikat technique in the design of various interior fragments.
 • Документ
  Основні підходи до розробки ілюстрації з урахуванням принципів в дизайні
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-03-24) Катруха, В. Ю.
  У статті розглянуто підходи до створення ілюстрацій, композиційні норми. Досліджуються прийоми створення та основні етапи в роботі задля гармонійного та чіткого сприйняття глядачем. The article discusses approaches to creating illustrations, compositional norms. The methods of creation and the main stages in the work are studied for a harmonious and clear perception by the viewer.
 • Документ
  Ефективність використання інформаційного дизайну в освітніх плакатах
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-03-24) Бондаренко, С. А.
  В роботі досліджено яким чином використання інформаційного дизайну при розробці освітніх плакатів може вплинути на ефективність засвоєння навчального матеріалу учнями, розглянуто основні елементи дизайну плакатів та особливості, які необхідно враховувати при його проектуванні. The article explores how the use of information design in the development of educational posters can affect students` ability to learn, and discusses the main components of poster design and the features that need to be considered during design.