Методичні рекомендації з дисципліни «Основи конструювання одягу» за темою «Конструювання штанів різноманітних покроїв на типову фігуру та фігуру з відхиленнями»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Дані методичні рекомендації містять системи крою та методики конструювання штанів на типову фігуру та фігуру з відхиленнями, створені автором на основі аналізу фахової літератури та особистих наукових досліджень. «Основи конструювання одягу» – фахова дисципліна, яку вивчають здобувачі спеціальності «022 02 Дизайн одягу». У результаті опанування повного обсягу теоретичного матеріалу та виконання практичних робіт, передбачених програмою, здобувачі оволодіють усіма компетенціями необхідними для отримання кваліфікації дизайнера одягу. Основними завданнями навчальної дисципліни «Основи конструювання одягу» є надання здобувачам спеціальних знань і практичних навичок для побудови креслень конструкцій різних видів жіночого та чоловічого одягу, що в повній мірі відповідає фігурі і напрямку моди. These guidelines contain cutting systems and methods for designing trousers for a typical figure and a figure with deviations, created by the author based on the analysis of professional literature and personal research. "Fundamentals of Clothing Design" is a professional discipline studied by applicants for the speciality "022 02 Fashion Design". As a result of mastering the full amount of theoretical material and performing practical work provided by the programme, applicants will master all the competencies necessary to obtain the qualification of a fashion designer. The main objectives of the discipline "Fundamentals of Fashion Design" are to provide students with special knowledge and practical skills for drawing designs for various types of women's and men's clothing that fully correspond to the figure and fashion trend.
Опис
Ключові слова
дизайн одягу, методика конструювання, моделювання, методичні рекомендації, clothing design, design methods, modelling, methodological recommendations
Цитування
Григорова Л. С. Методичні рекомендації з дисципліни «Основи конструювання одягу» за темою «Конструювання штанів різноманітних покроїв на типову фігуру та фігуру з відхиленнями» : для здобувачів ден. та заоч. форм навчання галузі знань 02 Культура і мистецтво спец. 022 Дизайн ОП «Дизайн одягу» першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти / Л. С. Григорова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – 57 с. : іл., табл.