Методичні рекомендації з дисципліни «Формоутворення в дизайні за фахом»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Дані методичні рекомендації складені для оволодіння основними принципами створення тривимірних об’єктів для розуміння їх побудови та використання в професійному дизайні середовища, виробів з різних матеріалів, архітектоніки костюму та аксесуарах, графічному дизайні, яка є базовою підготовкою до дисциплін з «Макетування», «Роботи в матеріалі». Метою дисципліни «Формоутворення в дизайні за фахом» є підготовка здобувачів до вивчення та створення основних геометричних форм, їх пластичне ускладнення, декорування та розвиток у просторі, а також використання знань у профілюючих дисциплінах з дизайну. Завдання дисципліни полягають у розвитку об’ємно-просторового мислення, одержанні початкових навичок сприйняття та аналізу об’ємної форми, різноманітних прийомів формоутворення об’ємно-просторових структур для творчого оперування із площиною, рельєфом, об’ємом, простором, початкових навичок моделювання об’єктів. Оволодіння практичними навичками роботи з папером, картоном, іншими матеріалами для досягнення різноманітних декоративних пластичних прийомів в пошуках образності, асоціативності об’ємних об’єктів. Дисципліна «Формоутворення в дизайні за фахом» має зв'язок з усіма спеціальними дисциплінами підготовки фахівців «Дизайну середовища», «Дизайну одягу», «Графічного дизайну» та своєю метою має підготувати здобувачів до вивчення та використання знань в основних профілюючих дисциплінах. These guidelines are designed to master the basic principles of creating three-dimensional objects to understand their construction and use in professional environmental design, products from various materials, costume and accessory architecture, graphic design, which is the basic preparation for the disciplines of "Layout", "Work in Material". The purpose of the discipline "Formation in Design by Speciality" is to prepare students to study and create basic geometric shapes, their plastic complication, decoration and development in space, as well as to use knowledge in specialised design disciplines. The objectives of the discipline are to develop three-dimensional thinking, to acquire basic skills in perception and analysis of three-dimensional form, various techniques of forming three-dimensional structures for creative operation with plane, relief, volume, space, and basic skills in object modelling. Mastering practical skills in working with paper, cardboard, and other materials to achieve a variety of decorative plastic techniques in search of imagery and associativity of three-dimensional objects. The discipline "Formation in Design in the speciality" is related to all special disciplines of training of specialists in "Environmental Design", "Fashion Design", "Graphic Design" and its purpose is to prepare applicants for the study and use of knowledge in the main specialised disciplines.
Опис
Ключові слова
дизайн, форма, формоутворення, конструкція, макетування, методичні рекомендації, design, shape, shaping, construction, modelling, methodological recommendations
Цитування
Омельченко О. М. Методичні рекомендації з дисципліни «Формоутворення в дизайні за фахом» : для здобувачів ден. та заоч. форм навчання галузі знань 02 Культура і мистецтво спец. 022 Дизайн першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти / О. М. Омельченко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – 44 с. : іл.