АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Громадська наукова організація «Всеукраїнська Асамблея докторів наук з державного управління», Громадська організація «Асоціація науковців України»
Анотація
За сучасних умов з огляду на військову агресію з боку рф і необхідність відстоювання суверенної цілісності Української держави, стрімкий розвиток цифрових і комунікаційних технологій, специфічні умови навчання, виховання й розвитку, пов’язані останнім часом із профілактикою коронавірусної хвороби, існує необхідність визначення особливостей виховної діяльності й управління нею в закладах освіти різних типів і форм власності. Зокрема, менеджмент виховної діяльності має бути спрямований на підвищення її якості, що уможливлюється запровадженням засад акмеологічного, діяльнісного, системного та програмно-цільового підходів до управління. У статті виокремлено особливості виховної діяльності, такі як-от: цілеспрямованість, взаємозалежність об’єктивних і суб’єктивних закономірностей розвитку особистості, багатофакторність, безперервність, віддаленість результатів, самокреованість. З огляду на наукові доробки фахівців із менеджменту, педагогіки, психології встановлено, що ресурсами вдосконалення виховної діяльності закладу освіти можуть бути виховні можливості акмеологічного, діяльнісного, системного та програмно-цільового підходів. Відзначено, що найважливіші напрями виховної діяльності можна визначити основними функціями керівника закладу освіти у сфері виховання, а саме: аналітична, діагносту вальна, комунікативна, виховна, проєктна, організаційно-діяльнісна, розвивальна, методична, стимулювальна, оціночна, захисна, коригувальна, прогностична, організаційно-координувальна. Окреслено об’єкти дослідження якості виховної діяльності закладу освіти. Запропоновано фактори та критерії для вимірювання якості менеджменту виховної діяльності в закладі освіти. In current circumstances, given the military aggression by the Russian Federation and the need to protect the sovereign integrity of the Ukrainian state, the rapid development of digital and communication technologies, the specific conditions of education, upbringing and development recently associated with the prevention of coronavirus disease, there is a need to define the features of educational activities and their management in educational institutions of different types and forms of ownership. In particular, management of educational activities should be aimed at improving their quality, which can be achieved through the introduction of acmeological, activity-based, systemic and programme-oriented approaches to management. The article highlights features of educational activity that include: purposefulness, interdependence of objective and subjective patterns of personal development, multifactoriality, continuity, remoteness of results, self-creation. Taking into account the scientific achievements of specialists in management, pedagogy and psychology, it has been established that the resources for improving the educational activity of an educational institution can be the educational potential of acmeological, activity-based, systemic and programme-targeted approaches. It is noted that the most important areas of educational activity can be defined by the main functions of the head of an educational institution in the field of education, namely: analytical, diagnostic, communicative, educational, designing, organizational-activity, developing, methodical, stimulating, evaluating, protective, corrective, prognostic, organizational-coordinating. The objects of the study of educational activity quality of an educational institution are outlined. Factors and criteria for measuring the quality of educational activity management in an educational institution are proposed.
Опис
Ключові слова
менеджмент, управлінська діяльність, виховна діяльність, заклад освіти, функції управління, якість виховання, фактори, критерії, management, managerial activity, educational activity, educational institution, management functions, quality of education, factors, criteria
Цитування
Гречаник О. Є. Актуальні проблеми менеджменту виховної діяльності / О. Є. Гречаник, Н. О. Борисенко // Наукові перспективи. – 2023. – Вип. № 1 (31). – С. 258–271.