АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

dc.contributor.authorГречаник, О. Є.
dc.contributor.authorБорисенко, Н. О.
dc.date.accessioned2023-03-02T09:38:04Z
dc.date.available2023-03-02T09:38:04Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractЗа сучасних умов з огляду на військову агресію з боку рф і необхідність відстоювання суверенної цілісності Української держави, стрімкий розвиток цифрових і комунікаційних технологій, специфічні умови навчання, виховання й розвитку, пов’язані останнім часом із профілактикою коронавірусної хвороби, існує необхідність визначення особливостей виховної діяльності й управління нею в закладах освіти різних типів і форм власності. Зокрема, менеджмент виховної діяльності має бути спрямований на підвищення її якості, що уможливлюється запровадженням засад акмеологічного, діяльнісного, системного та програмно-цільового підходів до управління. У статті виокремлено особливості виховної діяльності, такі як-от: цілеспрямованість, взаємозалежність об’єктивних і суб’єктивних закономірностей розвитку особистості, багатофакторність, безперервність, віддаленість результатів, самокреованість. З огляду на наукові доробки фахівців із менеджменту, педагогіки, психології встановлено, що ресурсами вдосконалення виховної діяльності закладу освіти можуть бути виховні можливості акмеологічного, діяльнісного, системного та програмно-цільового підходів. Відзначено, що найважливіші напрями виховної діяльності можна визначити основними функціями керівника закладу освіти у сфері виховання, а саме: аналітична, діагносту вальна, комунікативна, виховна, проєктна, організаційно-діяльнісна, розвивальна, методична, стимулювальна, оціночна, захисна, коригувальна, прогностична, організаційно-координувальна. Окреслено об’єкти дослідження якості виховної діяльності закладу освіти. Запропоновано фактори та критерії для вимірювання якості менеджменту виховної діяльності в закладі освіти. In current circumstances, given the military aggression by the Russian Federation and the need to protect the sovereign integrity of the Ukrainian state, the rapid development of digital and communication technologies, the specific conditions of education, upbringing and development recently associated with the prevention of coronavirus disease, there is a need to define the features of educational activities and their management in educational institutions of different types and forms of ownership. In particular, management of educational activities should be aimed at improving their quality, which can be achieved through the introduction of acmeological, activity-based, systemic and programme-oriented approaches to management. The article highlights features of educational activity that include: purposefulness, interdependence of objective and subjective patterns of personal development, multifactoriality, continuity, remoteness of results, self-creation. Taking into account the scientific achievements of specialists in management, pedagogy and psychology, it has been established that the resources for improving the educational activity of an educational institution can be the educational potential of acmeological, activity-based, systemic and programme-targeted approaches. It is noted that the most important areas of educational activity can be defined by the main functions of the head of an educational institution in the field of education, namely: analytical, diagnostic, communicative, educational, designing, organizational-activity, developing, methodical, stimulating, evaluating, protective, corrective, prognostic, organizational-coordinating. The objects of the study of educational activity quality of an educational institution are outlined. Factors and criteria for measuring the quality of educational activity management in an educational institution are proposed.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationГречаник О. Є. Актуальні проблеми менеджменту виховної діяльності / О. Є. Гречаник, Н. О. Борисенко // Наукові перспективи. – 2023. – Вип. № 1 (31). – С. 258–271.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.issn2708-7530 (рrint)
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/10287
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherГромадська наукова організація «Всеукраїнська Асамблея докторів наук з державного управління», Громадська організація «Асоціація науковців України»uk_UA.UTF-8
dc.relation.ispartofseriesСерія «Державне управління», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Медицина», Серія «Педагогіка», Серія «Психологія»;
dc.subjectменеджментuk_UA.UTF-8
dc.subjectуправлінська діяльністьuk_UA.UTF-8
dc.subjectвиховна діяльністьuk_UA.UTF-8
dc.subjectзаклад освітиuk_UA.UTF-8
dc.subjectфункції управлінняuk_UA.UTF-8
dc.subjectякість вихованняuk_UA.UTF-8
dc.subjectфакториuk_UA.UTF-8
dc.subjectкритеріїuk_UA.UTF-8
dc.subjectmanagementuk_UA.UTF-8
dc.subjectmanagerial activityuk_UA.UTF-8
dc.subjecteducational activityuk_UA.UTF-8
dc.subjecteducational institutionuk_UA.UTF-8
dc.subjectmanagement functionsuk_UA.UTF-8
dc.subjectquality of educationuk_UA.UTF-8
dc.subjectfactorsuk_UA.UTF-8
dc.subjectcriteriauk_UA.UTF-8
dc.titleАКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeCURRENT PROBLEMS OF MANAGEMENT OF EDUCATIONAL ACTIVITIESuk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Гречаник О.Є., Борисенко Н.О. Актуальні проблеми...pdf
Розмір:
2.96 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: