Наукові публікації Л. А. Лисиченко

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 12
 • Документ
  Українська мова. Практикум
  (ТОВ «Видавнича група “Основа”», 2008) Лисиченко, Л. А.; Маленко, О. О.
  У посібнику подається навчальний матеріал з усіх розділів українського мовознавства, що вивчається протягом шкільного курсу мови: фонетика й орфоепія, лексикологія і фразеологія, орфографія, морфологія, синтаксис і пунктуація, практична стилістика. Також уміщено інформацію щодо походження й історичного розвитку української мови, її функціонування як державної в Україні. Враховуючи введення зовнішнього незалежного оцінювання, автори подають після кожної теми контрольні тести, що допоможуть учневі перевірити набуті знання з вивчених розділів. Крім цього, у посібнику вміщено опорний конспект з написання власного висловлення, яке входить до завдань ЗНО (відкритий зошит). Різноманітні завдання, вправи, тексти для перекладу, зразки всіх стилів та їх жанрів, цікаві й пізнавальні диктанти допоможуть учням повторити й закріпити набуті знання з української мови, а також підготуватися до ЗНО. The textbook provides educational material on all sections of Ukrainian linguistics, which is studied during the school language course: phonetics and orthoepy, lexicology and phraseology, spelling, morphology, syntax and punctuation, and practical stylistics. The book also contains information on the origin and historical development of the Ukrainian language. of the Ukrainian language and its functioning as the official language in Ukraine. Taking into account the introduction of external independent testing, the authors provide control tests after each topic to help students test their knowledge of the studied sections. In addition, the textbook contains a reference outline for writing your own statements that are included in the EIT tasks (open notebook). A variety of tasks, exercises, texts for translation, samples of all styles and their genres, interesting and informative dictations will help students to repeat and consolidate their knowledge of the Ukrainian language, as well as prepare for the EIT.
 • Документ
  Письменник. – Читач. – Українська літературна мова
  (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2004) Лисиченко, Л. А.
  Аналізується взаємодія письменницького твору і читача в історії української літературної мови. The interaction between the writer’s creation and the reader in the history of the Ukrainian literary language is analysed.
 • Документ
  Психологічний фактор у поетичному мовленні
  (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2002) Лисиченко, Л. А.
  В статті розглянуто психологічний фактор у поетичному мовленні. Поетичне мовлення – це цілий світ, у якому єднаються думка, почуття, мова, реальність (об’єктивна чи уявна), музика і т. ін. У поетичному творі для читача, що шукає в ньому не тільки інформативність, а й саму поезію, важливим є не тільки слово і названий ним предмет чи явище, а й той глибинний зміст, що стоїть за цим словом, зміст, висловлений тим чи тим поетом. Зв’язок мови поезії з психічними особливостями творця відзначався віддавна, в тому числі й у вітчизняній традиції. The article deals with the psychological factor in poetic speech. Poetic speech is a whole world, which combines thought, feelings, language, reality (objective or imaginary), music, etc. In a poetic work for reader, who is looking for not only informativeness, but also poetry itself, it is important is not only the word and the object or phenomenon it names, but also the deep meaning that behind this word, the meaning expressed by this or that poet. The connection of the language of poetry with the mental characteristics of the creator was noted long ago, including in the national tradition.
 • Документ
  Харківська філологічна школа. Лінгвістичні традиції
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди; Видавництво «НТМТ», 2015) Лисиченко, Л. А.; Лисиченко, Т. Ю.
  Видання містить інформацію про історію виникнення та становлення Харківської філологічної школи, заснованої на ідеях О. О. Потебні та його попередників. Виокремлено й узагальнено традиції харківської лінгвістики, змальовано імена найвагоміших представників школи, науковців кінця ХІХ – початку ХХІ ст.ст. Окреслено місце філологічної школи в українському та світовому науковому просторі, внесок харківських лінгвістів у сучасний національний та світовий мовознавчий досвід, їхні здобутки на початок ХХ ст. як підґрунтя для розвитку в Харкові сучасного мовознавства. Адресовано науковцям, викладачам, учителям, аспірантам і студентам, усім, хто цікавиться проблемами сучасного мовознавства. The publication contains information about the history of origin and formation of the Kharkiv school of philology, based on the ideas of O. O. Potebnya and his predecessors. The traditions of Kharkiv linguistics are singled out and generalized, the names of the most important representatives of of the school, scientists of the late XIX – early XXI centuries. Philological school in the Ukrainian and world scientific space, the contribution of Kharkiv linguists to the modern national and world linguistic experience, their achievements in the early twentieth century as a basis for the development of modern linguistics in Kharkiv. development of modern linguistics in Kharkiv. Addressed to scientists, lecturers, teachers, graduate students and students, all those interested in the problems of modern linguistics.
 • Документ
  Екскурс в історію кафедри української мови
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2018) Лисиченко, Л. А.
  В статті розглянуто історію кафедри української мови Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. За п’ятдесятиліття кафедра зросла від невеликого педагогічного колективу із семи осіб, серед яких тільки завідувач мав науковий ступінь, до потужного науково-педагогічного колективу, де всі мають наукові ступені й гарні перспективи професійного зросту. Викладачі кафедри відіграють важливу роль в організації навчально-виховного процесу на українському мовно-літературному факультеті й університеті загалом. The article deals with the history of the Department of Ukrainian Language of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. For fifty years the department has grown from a small teaching staff of seven people, among whom only the head had a scientific degree, to a powerful scientific and pedagogical team, where all have scientific degrees and good prospects for professional growth. Teachers of the department play an important role in the organization of the educational process at the Ukrainian Faculty of Language and Literature and the University as a whole.