Харківська філологічна школа. Лінгвістичні традиції

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди; Видавництво «НТМТ»
Анотація
Видання містить інформацію про історію виникнення та становлення Харківської філологічної школи, заснованої на ідеях О. О. Потебні та його попередників. Виокремлено й узагальнено традиції харківської лінгвістики, змальовано імена найвагоміших представників школи, науковців кінця ХІХ – початку ХХІ ст.ст. Окреслено місце філологічної школи в українському та світовому науковому просторі, внесок харківських лінгвістів у сучасний національний та світовий мовознавчий досвід, їхні здобутки на початок ХХ ст. як підґрунтя для розвитку в Харкові сучасного мовознавства. Адресовано науковцям, викладачам, учителям, аспірантам і студентам, усім, хто цікавиться проблемами сучасного мовознавства. The publication contains information about the history of origin and formation of the Kharkiv school of philology, based on the ideas of O. O. Potebnya and his predecessors. The traditions of Kharkiv linguistics are singled out and generalized, the names of the most important representatives of of the school, scientists of the late XIX – early XXI centuries. Philological school in the Ukrainian and world scientific space, the contribution of Kharkiv linguists to the modern national and world linguistic experience, their achievements in the early twentieth century as a basis for the development of modern linguistics in Kharkiv. development of modern linguistics in Kharkiv. Addressed to scientists, lecturers, teachers, graduate students and students, all those interested in the problems of modern linguistics.
Опис
Ключові слова
Харківська філологічна школа, Харківська лінгвістична традиція, українська мова, історія мови, Слобожанщина, О. О. Потебня, Kharkiv Philological School, Kharkiv Linguistic Tradition, Ukrainian language, language history, Slobozhanshchyna, O. O. Potebnia
Цитування
Лисиченко Л. А. Харківська філологічна школа. Лінгвістичні традиції : до 180-річчя від дня народж. О. О. Потебні : [монографія] / Л. А. Лисиченко, Т. Ю. Лисиченко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Вид-во "НТМТ", 2015. – 230 с. : іл., портр.