Кафедра української лiтератури та журналістики імені професора Леоніда Ушкалова

Постійний URI для цієї колекції

Кафедра української лiтератури та журналістики імені професора Леоніда Ушкалова

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 158
 • Документ
  До питання використання лексичних ігор на заняттях з української мови як іноземної
  (Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ "Донбаський державний педагогічний університет", 2024-04-19) Веретюк, Т. В.
  У статті розглядається використання лексичних ігор на заняттях з української мови як іноземної. The paper examines the use of lexical games in Ukrainian as a foreign language classes.
 • Документ
  Огляд цифрових технологій для організації вивчення філологічних дисциплін
  (Національна академія Служби безпеки України, 2024-04-19) Веретюк, Т. В.
  У роботі подано огляд цифрових технологій організації вивчення філологічних дисциплін. The paper presents an overview of digital technologies for organizing the study of philological disciplines.
 • Документ
  Елементи історичної пам’яті у воєнній ліриці Ігоря Муратова
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024-04-18) Веретюк, Т. В.
  У пропонованій розвідці нами було здійснено спробу аналізу поняття «історична пам’ять», крізь призму якого було розглянуто воєнну лірику відомого харківського письменника Ігоря Муратова, який працював в контексті соцреалістичної літератури. Акцентується увага, що саме соцреалізм спричинює появу в українській радянській літературі воєнного й повоєнного періоду характерних специфічних рис. Також наголошується, що історична пам’ять залежить від характера й особливостей відповідного історичного часу, що, у свою чергу, мають безперечний вплив на формування таланту письменника. Для воєнної лірики Ігоря Муратова спільною є ідея історичної спадкоємності, що дає змогу митцю глибше розкрити не лише події та факти, а й глибини людського духу, пов’язати в одне ціле обшир подій і масштаби духу учасників чи жертв війни, показати напруження їхніх почуттів та переживань. Робиться висновок, що у воєнній ліриці митця можемо побачити такі елементи історичної пам’яті, як спогади про свої витоки і предків; уявлення про історичне становлення українців; спогади про війну або взаємини з навколишніми державами тощо. The presented paper delves into the concept of “historical memory” by analyzing the war lyrics of the renowned Kharkiv writer Ihor Muratov within the context of socialist realism literature. It underscores how socialist realism shaped distinct features in Ukrainian Soviet literature during the war and post-war periods. The study highlights that historical memory is contingent upon the nature and characteristics of the relevant historical era, significantly influencing a writer's talent development. Muratov’s war lyrics consistently convey the notion of historical continuity, allowing the artist to delve beyond mere events and facts to explore the depths of the human spirit. Through his work, Muratov intertwines the scope of historical events with the scale of individual experiences, effectively portraying the emotional intensity and turmoil of those involved. The analysis concludes that Muratov’s war lyrics embody various elements of historical memory, including reflections on one’s heritage, the historical evolution of Ukrainians, recollections of war experiences, and the complexities of interstate relations.
 • Документ
  До питання використання методу лепбук на уроках української літератури в закладах середньої освіти
  (Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, 2024-03-27) Веретюк, Т.
  У розвідці подано ймовірні аспекти використання на уроках української літератури методу лепбук; висвітлено його сприяння ефективному засвоєнню навчального матеріалу, його аналізу в ігровій та інтерактивній формі та розвитку ключових навичок здобувачів середньої освіти відповідно до сучасних вимог. This article aims to analyze the use of the lapbook method in Ukrainian literature lessons, focusing on its capacity to enhance the acquisition of educational material. It examines how lapbooks can be utilized in a gamelike and interactive format to develop key skills among secondary education students in alignment with modern standards.
 • Документ
  До питання використання квестових технологій на уроках української літератури в ЗЗО
  (Науково-освітній інноваційний центр суспільних трансформацій, 2024-03-29) Веретюк, Т. В.
  У представленій роботі аналізується використання квестових технологій на уроках української літератури в ЗЗCО. The paper analyzes the integration of Quest Technologies into Ukrainian literature classes within general secondary education institutions.