Кафедра української лiтератури та журналістики імені професора Леоніда Ушкалова

Постійний URI для цієї колекції

Кафедра української лiтератури та журналістики імені професора Леоніда Ушкалова

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 142
 • Документ
  Implementing CLIL Methodology Elements in the Teaching Process of Ukrainian Literature
  (H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, 2023-11-10) Veretiuk, T.
  The presented paper analyzes the implementation of Content and Language Integrated Learning (CLIL) methodology elements in the teaching process of Ukrainian literature. У представленій статті аналізується впровадження елементів методології Content and Language Integrated Learning (CLIL) у процес навчання української літератури.
 • Документ
  БІБЛІЙНА ГЕРМЕНЕВТИКА ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ В ПЛОЩИНІ НАУКОВОЇ СТАТИСТИКИ ЛЕОНІДА УШКАЛОВА
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023) Левченко, Н. М.
  У публікації досліджено біблійну герменевтику Григорія Сковороди в площині наукової статистики Леоніда Ушкалова. Вагомим внеском в українське сковородинознавство є одинадцять книжок Леоніда Ушкалова про життя і творчість барокового філософа-богослова Григорія Сковороди. Відновлена професором Л. Ушкаловим автентичність текстів творів Григорія Сковороди надала змогу усунути допущені переписувачами помилки і вивільнити твори мислителя від русифікаторських нашарувань, повернути його в лоно українського літературного бароко. Зазначено, що феноменальна ерудиція Леоніда Ушкалова дозволила йому опанувати неабиякий інтелект останнього українського барокового письменника, осмислити кожне слово Григорія Сковороди й прокоментувати найскладніші топоси літературних розважань гуманіста. Здається, він знав геть усе про Григорія Сковороду. Таке всезнання про українського філософа-богослова тішило пана професора, давало йому насолоду від непростого й глибокого проникнення в надра префігурації складних для розуміння текстів барокового екзегета тому, що він обрав, за Г. Сковородою, «сродну працю», про яку говорив: «А я хотів зробити так, щоб, коли мій читач згодом буде чути слова «українська література», у нього з’являлися впевнений погляд на життя, радісна посмішка, трішки драйву...The publication examines the biblical hermeneutics of Hryhoriy Skovoroda in the plane of scientific statistics of Leonid Ushkalov. Leonid Ushkalov's eleven books about the life and work of the Baroque philosopher-theologian Hryhoriy Skovoroda are a significant contribution to Ukrainian Skovorodastudies. The authenticity of the texts of Hryhoriy Skovoroda's works, restored by Professor L. Ushkalov, made it possible to eliminate the mistakes made by copyists and to free the thinker's works from Russification layers, to return him to the bosom of the Ukrainian literary baroque. It is noted that the phenomenal erudition of Leonid Ushkalov allowed him master the remarkable intellect of the last Ukrainian baroque writer, understand every word of Hryhoriy Skovoroda and comment on the most complex topos of the humanist's literary entertainment. It seems that he knew everything about Hryhoriy Skovoroda. Such omniscience about the Ukrainian philosopher-theologian pleased the professor, gave him the pleasure of a difficult and deep penetration into the depths of the prefigurations of the difficult-to-understand texts of the baroque exegete, because he chose, according to H. Skovoroda, "related work", about which he said: "A I wanted to make it so that when my reader later hears the words "Ukrainian literature", he will have a confident outlook on life, a joyful smile, a little drive...
 • Документ
  ІНТЕГРОВАНИЙ КУРС МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ: ПЕРСПЕКТИВИ, ВИКЛИКИ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
  (Рівненський технічний фаховий коледж Національного університету водного господарства та природокористування, 2023-03-16) Муслієнко, О.
  У запропонованій роботі містяться міркування про перспективи, виклики та методичні проблеми інтеграції шкільних курсів мови та літератури. The proposed work contains considerations about the prospects, challenges and methodological problems of the integration of language and literature school courses.
 • Документ
  ТРАДИЦІЇ ПАТРІАРХАЛЬНОЇ ТА НУКЛЕАРНОЇ СІМ’Ї В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ: ПОШУКИ ГАРМОНІЇ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2021-04-02) Румянцева-Лахтіна, О. О.
  Йдеться про дослідження традицій української родини в літературі, а саме зображення гармонії в патріархальній та нуклеарній сім'ї. Для дослідження використано антропологічний підхід. Саме цей метод у літературознавстві дає можливість розкрити сутність родинних стосунків, простежити розвиток сім'ї в кількох поколіннях, охарактеризувати типи конфліктів у розвитку сім'ї і, зрештою, зробити висновок про репрезентацію суспільства через членів родини. Сучасне уявлення про ідеалізовану, традиційну, домодерну сім'ю в Україні є міфом, який розвінчує соціолог О. Стрельник. Вона стверджує, що в патріархальній сім'ї не було ідеальних стосунків, оскільки сім'ї створювалися як політичні чи економічні домовленості. Причини деградації патріархальної дворянської родини у родинній повісті Г. Квітки-Основ'яненка "Пан Халявський" та руйнування духовних цінностей у родинній хроніці А. Свидницького "Люборацькі". Пошуки гармонії членами патріархальної сім'ї в радянському суспільстві. Духовна деградація та руйнування патріархальної сім'ї в українському сімейному романі А. Дімарова "Його сім'я". Сімейна сага Оксани Забужко "Музей покинутих секретів" як приклад зображення гармонійної нуклеарної сім'ї. It is about studying the traditions of the Ukrainian family in literature, namely the image of harmony in the patriarchal and nuclear family. An anthropological approach is used for the research. It is this method in literary studies that makes it possible to reveal the essence of family relationships, to trace the development of the family in several generations, to characterize the types of conflicts in family development and, finally, to conclude about the representation of society through family members. The modern idea of an idealized, traditional, pre-modern family in Ukraine is a myth that debunks the sociologist O. Strelnyk. She argues that there was no ideal relationship in the patriarchal family because families were created as political or economic agreements. The reasons for the degradation of the patriarchal noble family in G. Kvitka-Osnovyanenko’s family novel “Mr. Khalyavsky” and the destruction of spiritual values in A. Svydnytsky’s family chronicle “Lyuboratski”. The search for harmony by members of the patriarchal family in Soviet society. Spiritual degradation and destruction of the patriarchal family in A. Dimarov’s Ukrainian family novel “His Family”. Modern family novels. Oksana Zabuzhko's family saga "Museum of Abandoned Secrets" as an example of the image of a harmonious nuclear family.
 • Документ
  ТЕКСТОВАЯ ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ В ПРОЗЕ В.К. ЖЕЛЕЗНИКОВА
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2021-04-02) Попова, Е. С.
  Российские детские писатели второй половины XX века проявляли все больший интерес к внутреннему миру юных персонажей. Многие элементы изображения сознания юных героев возникли благодаря этой тенденции в детской художественной литературе. Авторы использовали разные способы воспроизведения в текстах эмоций и переживаний, которые испытывают персонажи. Выявление способов представления внутреннего мира героев осуществляется на примере известных повестей для детей и юношества "Жизнь и приключения чудака" и "Чучело" В. Железникова. Основным методом исследования выбран нарративный анализ текста. Модель текстовой интерференции, разработанная известным наратологом В. Шмидом, была вовлечена в выявление и интерпретацию способов изображения сознания персонажей в нарративе. Также проанализирована система изображения сознания персонажей, которую создает автор в этих произведениях. По результатам исследования реконструированы системы представления детского сознания в рассказах. Установлена связь между особенностями организации этих систем и возрастом потенциальных читателей. Російські дитячі письменники другої половини XX століття виявляли дедалі більший інтерес до внутрішнього світу юних персонажів. Багато елементів зображення свідомості юних героїв виникли завдяки цій тенденції в дитячій художній літературі. Автори використовували різні способи відтворення в текстах емоцій та переживань, які відчувають персонажі. Виявлення способів представлення внутрішнього світу героїв здійснюється на прикладі відомих повістей для дітей та юнацтва "Життя і пригоди дивака" та "Опудало" В. Желєзникова. Основним методом дослідження обрано наративний аналіз тексту. Модель текстової інтерференції, розроблена відомим наратологом В. Шмідом, була залучена для виявлення та інтерпретації способів зображення свідомості персонажів у наративі. Також проаналізовано систему зображення свідомості персонажів, яку створює автор у цих творах. За результатами дослідження реконструйовано системи репрезентації дитячої свідомості в оповіданнях. Встановлено зв'язок між особливостями організації цих систем та віком потенційних читачів. Russian children’s writers of the second half of the XX century showed an increasing interest in the inner world of young characters. Many elements of the representation of young heroes’ mind arose due to this trend in children’s fiction. The authors used various ways to recreate the emotions and experiences that the characters have in the texts. Revealing the ways of presenting the inner world of the heroes is carried out on the famous stories for children and youth by «The Life and Adventures of the Eccentric» and «Scarecrow» by V. Zheleznikov. Narrative text analysis was chosen as the main method of our research. The model of textual interference, developed by the famous narratologist W. Schmid, was involved in identifying and interpreting the ways of depicting the characters’ mind in the narrative. The system of depicting the characters’ mind, which the author creates in these works, is also analyzed. According to the results of the research, the systems of the children’s mind representation were reconstructed in the stories. A connection was established between the peculiarities of the systems’ organization and the age of the prospective readers.