2023

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 130
 • Документ
  Удосконалення організації ділового спілкування в закладі охорони здоров`я
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023) Котелюх, М. Ю.
  У дослідженні схарактеризовано поняття «ділове спілкування». Висвітлено умови вдосконалення організації ділового спілкування в закладі охорони здоров`я. Упорядковано засоби діагностики досліджуваної проблеми. Відповідно до структури моделі визначено етапи вирішення виявлених проблем в управлінні. Проведено експертизу рівня її якості та забезпечено методичний і фінансовий супровід впровадження. The study characterizes the concept of "business communication." It highlights the conditions for improving the organization of business communication in a healthcare institution. Diagnostic tools for the investigated problem are organized. According to the structure of the model, stages for addressing the identified issues in management are determined. An expertise of the quality level is conducted, and methodological and financial support for the implementation is ensured.
 • Документ
  Механізми управління формуванням безпечного освітнього середовища в умовах воєнного стану
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023) Балюк, В. В.
  У дослідженні схарактеризовано поняття «освітнє середовище», «оновлене освітнє середовище», «безпечне освітнє середовище». Висвітлено управлінські механізми формування безпечного освітнього середовища в умовах воєнного стану. Упорядковано засоби діагностики досліджуваної проблеми. Відповідно до структури комплексно-цільової програми визначено систему заходів вирішення виявлених проблем в управлінні. Проведено експертизу рівня її якості та забезпечено методичний і фінансовий супровід впровадження. In the research, the concepts of «educational environment», «renewed educational environment», and «safe educational environment» are characterized. The managerial mechanisms for shaping a safe educational environment in times of wartime are highlighted. The diagnostic tools for the investigated problem are organized. According to the structure of the comprehensive-target program, a system of measures to address the identified issues in management is determined. An assessment of its quality level has been conducted, ensuring methodological and financial support for implementation.
 • Документ
  Підвищення якості прийняття адміністративно-господарських рішень в організації
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023) Чернік, Т. В.
  У дослідженні уточнено поняття «адміністративно-господарське рішення», набули подальшого розвитку теорія і практика підвищення якості його прийняття і визначено умови забезпечення цього процесу. Упорядковано засоби діагностики досліджуваної проблеми. Відповідно до структури комплексно-цільового проєкту визначено систему заходів вирішення виявлених проблем в управлінні щодо підвищення якості прийняття адміністративно-господарських рішень. Проведено експертизу його рівня та забезпечено методичний і фінансовий супровід впровадження. The research refined the concept of “administrative-economic decision-making”, further developed the theory and practice of improving its adoption quality, and identified conditions for ensuring this process. Diagnostic tools for the investigated issue were organized. In line with the structure of a comprehensive-target project, a system of measures to address identified problems in management aimed at enhancing the quality of administrative-economic decisions was determined. An assessment of its level was conducted, and methodological and financial support for implementation was ensured.
 • Документ
  РОЛЬ ДІАЛЕКТИЗМІВ У СТВОРЕННІ МОВЛЕННЄВОГО КОЛОРИТУ У ТВОРІ Ю. СЛИВКИ «#ЧУЄШ, КОЛИ ПРИЇДЕШ ДОДОМУ? БЛОГ, ЩО СТАВ КНИГОЮ»
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023) Олексієнко, А. С.
  Магістерська робота присвячена дослідженню ролі діалектизмів у створенні мовленнєвого колориту у творі Ю. Сливки «#Чуєш, коли приїдеш додому? Блог, що став книгою». Для успішного досягнення поставленої мети в теоретичному розділі розглянуто діалектизми в сучасній українській мові, їхнє історичне підґрунтя, лексично обмежене функціювання, стилістичні функцїї, які вони виконують у художньому тексті. Описано поняття наріччя та говорів, подано їх класифікацію та особливості поширення на території України. Детально вивчено південно-західне наріччя, зокрема наддністрянську говірку з метою практичного дослідження значення діалектизмів та їх провідної ролі у формуванні мовленнєвого колориту. У практичному розділі здійснено поглиблений аналіз блогу як форми комунікації в художньому тексті на основі анкетного опитування, виділено діалектизми у творі Ю. Сливки та опрацьовано їх на фонетичному, лексичному та граматичному рівнях. Також досліджено функціональне навантаження діалектизмів у процесі функціювання у художньому творі. Описано види стилістичних мовленнєвих колоритів, які використовуються у творі та їх роль у сприйнятті книги читачем. Результати дослідження можуть бути використанні у шкільному курсу української мови під час вивчення лексикології. Master's thesis of Yu. Slyvka's work "#You hear, when will you come home? A blog that became a book." In order to successfully achieve the set goal, the theoretical section presents dialectisms in the modern Ukrainian language, their historical background, lexically limited functioning, stylistic functions they perform in an artistic text. The concepts of adverb and dialectic are characterized, their classification and features of distribution on the territory of Ukraine are presented. In order to practically study the meaning of dialectics and their leading role in the formation of the flavor of speech, the southwestern dialect, in particular the Transnistrian one, was studied in detail. In the practical part, an in-depth analysis of the blog as a form of communication in the artistic text, dialectics in the works of Yu. Slyvka's is issued and issued in Art. phonetic, lexical and grammatical levels. The functional loads of dialectics in functioning in an artistic work were also studied. The types of stylistic speech colors used in the work and their role in the reader's perception of the book are characterized. The results of the research can be used in the school course of the Ukrainian language during the study of lexicology.
 • Документ
  ЛЕКСИКО-СЛОВОТВІРНІ ІННОВАЦІЇ В МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ УКРАЇНЦІВ ВОЄННОЇ ДОБИ (2014 – 2023 рр.)
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023) Маслій, Н. А.
  Кваліфікаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків і списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи становить 77 сторінок. Мета роботи - виявити пріоритети в збагаченні лексики новітньої української мови за допомогою словотворення, з’ясувати продуктивність тих чи тих формантів, словотвірних типів, особливості їхнього словотвірного значення, виокремити нові тенденції в розбудові мовної картини світу українців, з’ясувати методичні засади вивчення будови слова, способів словотворення і рецепції їх у процесі розвитку мовлення учнів, зокрема з огляду на стилістичні можливості новотворів. У першому розділі окреслено рушійні сили і причини розвитку новітньої української мови. Подано погляди мовознавців на теоретичне осмислення з позицій неології процесів номінації, розглянуто ступінь актуалізації способів словотворення в наш час. У другому розділі увага зосереджена на актуальних способах і засобах словотворення періоду війни, зокрема на поширенні суфіксальних засобів творення абстрактної лексики, її конотованості, на активізації суфіксів з аксіологічною семантикою, на розширенні сфери відіменникового творення дієслів. Відзначено популярність префіксів недо-, де-, не-, анти-, що надають семантиці слова конотованості. Серед префіксально-суфіксальних конфіксів набирає поширення най- + -іш- для творення ненормативного найвищого ступеня порівняння відносних прикметників. Звернена увага й на активність конфікса за- + -и-, о-/об- + -и-, у-/уне- + -и-/-ува-. Відзначено, що на сьогодні поширення набуло творення складних слів різними способами – основоскладанням, юкстапозицією, абревіацією, лексико-синтаксичним способом. Серед слів, утворених основоскладанням, значну кількість спостерігаємо з першою основою Україн-, українськ- та російськ-, руско-, русо-, Путін-, Пуйл-, а також з усіченою основою (абревіатурний тип) Зе-, зе-. Особлива увага звернена на контамінацію («телескопію» твірних основ), за допомогою якої утворюються аксіологічно скеровані слова з образним значенням. Виразно конотованими є й складні слова – наслідок юкстапозиції. Лексико-синтаксичний спосіб активізувався на рівні зрощення слів цілого речення чи словосполучення. Зроблена спроба пояснити причини такої активності. Приділена увага й абревіації як уособлення явища економії мовних знаків. Третій розділ, де розглянуто методичні аспекти навчання морфеміки і словотвору в загальноосвітній середній школі, містить методичні рекомендації до вивчення цих тем, серед яких є й ті, що в спеціальній літературі не висвітлені. Запропоновано також новий дидактичний матеріал, більшість завдань якого передбачає знайомство учнів з нинішніми словотвірними процесами як відображенням напрямків, у яких рухається розвиток української мови. Робота завершується висновками, де узагальнено основні наслідки дослідження. The qualification work consists of an introduction, three parts, conclusion and a reference list. The total volume of work is 77 pages. The purpose of the work is to identify derivational tendencies in enriching the vocabulary of the modern Ukrainian language; to specify the productivity of certain formants and word-forming patterns, and the specificity of their word-forming meanings; to single out new trends in the development of the Ukrainians’ linguistic mapping of the world; to clarify the methodological principles of studying the structure of words, ways of word formation and their reception in the process of students’ speech development, in particular, with regard to the stylistic potential of newly derived words. The first part outlines the driving forces and reasons for the development of the modern Ukrainian language. The views of linguists on the theoretical understanding from the standpoint of neology of nomination are presented here; the part also considers the degree of actualization of modern word formation methods. In the second part, the attention is focused on topical ways and means of word formation during the war period, in particular, on the use of suffixal means of creating abstract vocabulary and their connotativeness, on the active use of suffixes with axiological semantics, on the expansion of the scope of nounal way of creating verbs. The popularity of the prefixes недо-, де-, не-, анти-, which add connotations to the semantics of the word, is emphasized. Among the prefix-suffix confixes, най- + -ішis gaining in popularity to create the non-normative highest degree of comparison of relative adjectives. The attention is also paid to the activity of the confix за- + -и-, о-/об- + -и-, у-/уне- + -и-/-ува-. It is noticed that today the creation of complex words in has become more variable – stems compounding, juxtaposition, abbreviation and lexical-syntactic method are among the most popular ones. Among the words formed by the stems compounding, a significant number contains the first stem Україн-, українськ- та російськ-, руско-, русо-, Путін-, Пуйл-, as well as a shortened stem (abbreviation type) Зе-, зе-. Special attention is paid to contamination (“telescoping” of deriving stems), which is used to form axiologically oriented words with a figurative meaning. Compound words are clearly connoted as a result of juxtaposition. The lexical-syntactic method was activated at the level of splicing the words of a whole sentence or phrase. An attempt was made to explain the reasons for such derivational means. The attention is also paid to abbreviations as the manifestation of the phenomenon of economy of linguistic signs. The third part, which examines methodological aspects of teaching morphemics and word formation in secondary school, contains recommendations for studying these topics, including those that are not covered in special literature. A new didactic material is also offered, most of the tasks of which involve getting the students acquainted with current word-forming processes as a reflection of the directions in which the development of the Ukrainian language is moving. The work ends with conclusion, which summarizes the main results of the study.