2023

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 9
 • Документ
  КИТАЙСЬКИЙ НАРОДНО-СЦЕНІЧНИЙ ТАНЕЦЬ ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ СУЧАСНИХ БАЛЕТМЕЙСТЕРІВ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023) Чжань, Чжиюань
  У кваліфікаційній роботі виявлено особливості виконання китайського народно-сценічного танцю під час розвитку творчих здібностей сучасних балетмейстерів. Лише справді розуміючи культурну історію та основні характеристики традицій етнічних народних танців, а також розуміючи гуманістичні духовні конотації етнічних народних танців, ми можемо краще успадкувати та інновувати етнічні народні танці. Сучасний хореограф повинен бути гідним нації та часу, щоб взятися за важливе завдання розвитку та інновації національного народного танцю. The qualification work reveals the peculiarities of performing Chinese folk-stage dance in the development of creative abilities of modern choreographers. Only by truly understanding the cultural history and basic characteristics of ethnic folk dance traditions, as well as understanding the humanistic spiritual connotations of ethnic folk dances, can we better inherit and innovate ethnic folk dances. A contemporary choreographer must be worthy of the nation and the time to take on the important task of developing and innovating ethnic folk dance.
 • Документ
  ВДОСКОНАЛЕННЯ КООРДИНАЦІЙНОЇ ВИТРИВАЛОСТІ ТАНЦІВНИКА В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ДО КОНЦЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023) Хуан, Шентін
  У кваліфікаційній роботі проаналізовано літературу з проблеми вдосконалення координаційної витривалості танцівника засобами підготовки до концертної діяльності та встановлено, що більшість фахівців пропонують розглядати витривалість як фізичну якість, яка має різновиди й розвивається в залежності від типу рухової активності особистості. Координаційна витривалість має велике значення в професійній діяльності танцівника різних видів танців, пов'язана із розвитком координації, дихальної системи, м'язового апарату. Уточнено сутність ключових понять: витривалість, координаційна витривалість танцівника, концертна діяльність. З’ясовано специфіку вдосконалення координаційної витривалості танцівника в процесі підготовки до концертної діяльності, яка виявляється у розробці етапності цього процесу в тісному зв'язку методів та засобів. The qualification work analyses the literature on the problem of improving the dancer's coordination endurance by means of preparation for concert activity and establishes that most experts propose to consider endurance as a physical quality that has varieties and develops depending on the type of motor activity of the individual. Coordination endurance is of great importance in the professional activity of a dancer of different types of dances, associated with the development of coordination, respiratory system, muscular apparatus. The essence of key concepts is clarified: endurance, coordination endurance of a dancer, concert activity. The specificity of improving the dancer's coordination endurance in the process of preparation for concert activity is revealed, which is manifested in the development of the stages of this process in close connection with methods and means.
 • Документ
  ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ АВТОРСЬКОЇ СТИЛІЗАЦІЇ В ПРОЦЕСІ СТВОРЕННЯ СОЛЬНОГО ТАНЦЮ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023) Хуан, Хе
  У кваліфікаційній роботі проаналізовано літературні джерела, присвячені проблемі стилізації танцювального фольклору в сучасній теорії та практиці балетмейстерів й сформульовано важливість дослідження авторської стилізації як популярного виду осучаснення традиційної хореографії. Уточнено сутність ключових понять: авторська стилізація, сольний стилізований танець, танцювальний фольклор. З’ясовано особливості застосування авторської стилізації в процесі створення сольного танцю. The qualification work analyses the literary sources devoted to the problem of stylisation of dance folklore in the modern theory and practice of choreographers and formulates the importance of studying author's stylisation as a popular type of modernisation of traditional choreography. The essence of the key concepts is clarified: author's stylisation, solo stylised dance, dance folklore. The peculiarities of using the author's stylisation in the process of creating a solo dance are clarified.
 • Документ
  РЕЛІГІЙНО-РИТУАЛЬНІ АСПЕКТИ КИТАЙСЬКОГО ТАНЦЮВАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023) Сюй, Ціня
  У кваліфікаційній роботі розкрито характер ставлення до національного танцювального мистецтва в китайській культурі. Визначено місце та роль танцювального мистецтва в офіційній художній творчості та державній релігійно-ритуальній діяльності китайського імперського суспільства. У Стародавньому Китаї вже існувала досить розвинена традиція танцювального мистецтва, представлена різними – ритуальними, «військовими», танцями та навіть багаточастинними постановками. Крім того, у них стверджується про нерозривний зв'язок танцю з інститутом верховної влади: всім легендарним правителям давнини приписується створення танцювальних (одночасно, і музично-пісенних) творів, за допомогою яких вони демонстрували свої монарші якості та діяння. The qualification work reveals the nature of the attitude to the national dance art in Chinese culture. The place and role of dance art in the official artistic artistic creativity and state religious and ritual activities of the Chinese imperial society. In ancient China, there was already a fairly developed tradition of dance art, represented by various ritual, "military", dances and even multi-part performances. In addition, they argue that dance is inextricably linked to the institution of supreme power: all the legendary rulers of antiquity are credited with creating dance (and, at the same time, music and song) works through which they demonstrated their royal qualities and actions.
 • Документ
  КЛАСИЧНИЙ ТАНЕЦЬ У ТРАДИЦІЙНІЙ КИТАЙСЬКИЙ ОПЕРІ ЯК ЗАСІБ ЕМОЦІЙНОГО ВИРАЖЕННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023) Цюань, Яньі
  У кваліфікаційній роботі проаналізовано ключові категорії, уточнено та сконкретизовано сутність основних понять, а саме: «китайський класичний танець», «оперний танець», «розвиток емоційного вираження творчої особистості». Розкрито особливості опанування технікою класичного танцю у китайський опері та у хореографічній композиції «Красуня Хуадан», де танцівниця використовує легкі стрибки, мерехтливі рухи та м'яке управління танцем, щоб створити вільний і легкий танець. Різні сценічні ефекти, як як, спритність, стабільність і мутація, створюють танцювальний образ, який ідеально поєднує фанатів і людей. У хореографічній композиції «Красуня Хуадан» китайський класичний танець відображає унікальний танцювальний шарм і унікальний духовний темперамент китайського танцю, дозволяючи людям оцінити нескінченну чарівність прогресивного розвитку китайського танцю, перебуваючи в стані сп'яніння і захоплення. The qualification work analyses the key categories, clarifies and specifies the essence of the main concepts, namely: "Chinese classical dance", "opera dance", "development of emotional expression of a creative personality". The peculiarities of mastering the technique of classical dance in Chinese opera and in the choreographic composition "Beauty Huadan", where the dancer uses light jumps, shimmering movements and soft dance control to create a free and light dance, are revealed. Various stage effects, such as yak, agility, stability and mutation, create a dance image that perfectly connects fans and people. In the choreography of "Beauty Huadan", Chinese classical dance reflects the unique dance charm and unique spiritual temperament of Chinese dance, allowing people to appreciate the endless charm of the progressive development of Chinese dance while being intoxicated and delighted.