Кафедра українознавства і лінгводидактики

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 253
 • Документ
  СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІНГВОДИДАКТИКА: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ МОВИ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківське історико-філологічне товариство, 2024)
  У колективній монографії представлено методичний досвід навчання мови в закладах освіти різного статусу (загальна середня й вища освіта). Увагу зосереджено на актуальних стратегіях і тактиках теоретико-практичної лінгводидактики, основним спрямуванням якої є формування мовних, мовленнєвих і комунікативних компетентностей у здобувачів освіти. Автори монографії пропонують матеріали про реалізацію проєктивного навчання в мовній освіті, про розвиток мовленнєвих умінь учнів з особливими потребами в умовах інклюзії; про формування україноцентричного світогляду здобувачів освіти. У зоні уваги вищої освіти є вивчення української мови іноземними студентами, адаптація їхньої лінгвосвідомості до суспільних потреб комунікації українською мовою як державною. Важливим є формування в здобувачів освіти комунікативних гнучких навичок, здатних забезпечити успішність у професійній діяльності. Пропоновані матеріали із сучасної української лінгводидактики подано в практично-рекомендаційному аспекті, вони стануть у нагоді вчителям і викладачам у процесі викладання української мови в закладах загальної середньої, фахової передвищої, вищої освіти. The collective monograph presents the methodological experience of language teaching in educational institutions of different status (general secondary and higher education). Attention is focused on current strategies and tactics of theoretical and practical linguodidactics, the main focus of which is the formation of language, speech and communication competences in students. The authors of the monograph offer materials on the implementation of project-based learning in language education, on the development of the speech skills of students with special needs in inclusive settings, and on the formation of a Ukrainian-centric worldview of students. The focus of higher education is on learning Ukrainian by foreign students, adapting their linguistic consciousness to the social needs of communication in Ukrainian as the state language. It is important to develop flexible communication skills in students that can ensure their success in professional activities. The proposed materials on modern Ukrainian linguodidactics are presented in a practical and recommendatory aspect and will be useful for teachers and lecturers in the process of teaching the Ukrainian language in general secondary, vocational pre-university and higher education institutions.
 • Документ
  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОРФОЕПІЧНИХ НОРМ НА ОСНОВІ ФОНЕТИЧНИХ ЯВИЩ В УЧНІВ 5 КЛАСУ НУШ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-11-22) Давидова, О. Ю.
  У публікації розглянуто мовленнєву діяльність, як систему мовленнєвих дій, що забезпечують спілкування. В освітньому процесі під час формування орфоепічних норм на основі фонетичних явищ в учнів 5 класу важливо враховувати особливості уваги, пам’яті, мислення, сприйняття й розуміння тексту, особливості характеру, темпераменту, інтелектуального потенціалу учнів тощо. Зазначено, що психолого-педагогічні аспекти формування орфоепічних норм на основі фонетичних явищ в учнів 5 класу полягають у доборі таких методів і прийомів, які б повною мірою враховували особливості розвитку дитячої психіки, сприяли б усебічному розвитку школярів, формуванню в них на відповідному матеріалі прийомів розумової діяльності: аналізу і синтезу, класифікації, узагальнення, вміння робити висновки. The publication examines speech activity as a system of speech actions that ensure communication. In the educational process, during the formation of orthoepic norms based on phonetic phenomena in 5th grade students, it is important to take into account the features of attention, memory, thinking, perception and understanding of the text, features of character, temperament, intellectual potential of students, etc. It is noted that the psychological and pedagogical aspects of the formation of orthoepic norms based on phonetic phenomena in 5th grade students consist in the selection of such methods and techniques that would fully take into account the peculiarities of the development of the children's psyche, would contribute to the comprehensive development of schoolchildren, the formation of mental techniques in them on the appropriate material activities: analysis and synthesis, classification, generalization, ability to draw conclusions.
 • Документ
  ОСОБЛИВОСТІ ОПИСУ СЕМАНТИЧНОЇ СТРУКТУРИ ЛЕКСЕМ У СЛОВНИКУ МОВИ УКРАЇНСЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ
  (Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 2023) Сердега, Р. Л.
  Розвідка присвячена проблемі опису семантики лексем, що наявні в мові фольклору. Питання, які пов’язані з дослідженням семантики слова, завжди будуть у центрі уваги мовознавців, бо вона нале- жить до найбільш змінних і динамічних рівнів мови. Значеннєвий бік вербальних одиниць перебував у центрі уваги науковців здавна, мабуть, ще з часів зародження філологічної науки як такої, проте й досі, на жаль, маємо чимало недостатньою мірою досліджених або загалом нерозроблених проблем. До таких належить зокрема й питання семантичної своєрідності фольклорного слова та його лексикографічної репрезентації. Мова фольклору становить важливу складову національної мови, але вона, як не дивно, не була об’єктом цілеспрямованого лексикографування. Тому сьогодні необхідно розробляти методологічні засади та принципи лексикографічного опису словесних одиниць, що функціонують у мові фольклору. Відсутність усталених методологічних підходів і принципів лексикографічної параметризації вербальних одиниць усної народної творчості, а також і безпосередніх багатосторінкових практичних спроб такого опису, зумовлює актуальність нашої роботи. Мета статті полягатиме в поданні деяких зразків лексикографічної параметризації семантики різних словесних фактів, наявних у текстах фольклору. Її досягнення передбачатиме добирання типових словесних одиниць, що функціонують у мові усної народ- ної творчості, з’ясування основних особливостей семантики фольклорного слова, а також безпосереднє наведення зразків лексикографування мовних фактів усної народної словесності. Приклади обов’язково супроводжуватимемо контекстами, які безпосередньо вилучатимемо з текстів усної народної твор- чості. Відзначимо, що семантика слів, уживаних у текстах фольклору, має виразну специфіку, оскільки такі лексеми можуть мати у своїй структурі конотативні оцінні, етнокультурні, символічні та інші значення, що потребують певного відображення в словниковій статті. Для фольклорного слова часто характерна й максимальна узагальненість семантики слова. Усі зазначені особливості мають найти відображення в словниковій статті, а представлені в цій розвідці напрацювання, сподіваємся, будуть використані в подальшому для створення повноцінного «Словника мови усної народної словесності». The article is devoted to the problem of describing the semantics of lexemes present in the language of folklore. Issues related to the study of word semantics will always be in the focus of linguists' attention, as it is one of the most variable and dynamic levels of language. These include, in particular, the question of the semantic originality of a folklore word and its lexicographic representation. The language of folklore is an important component of the national language, but it, surprisingly, was not the object of purposeful lexicography. Therefore, today it is necessary to develop methodological principles and principles of lexicographic description of verbal units present in the language of folklore. The lack of established methodological approaches and principles of lexicographic parameterization of language facts of oral folk art, as well as direct multi-page practical attempts of such a description, determines the relevance of our work. The purpose of the article will be to present some examples of lexicographic parameterization of the semantics of various verbal facts found in various folklore texts. Achieving the set goal will consist in identifying typical verbal units that function in the language of folklore, clarifying the main features of the semantics of a folklore word, providing examples of lexicographic description of linguistic facts of folklore. Examples will necessarily be accompanied by contexts, which will be taken directly from the texts of oral folk art. It should be noted that the semantics of words used in folklore texts has a distinct specificity, since such lexemes can have connotative evaluative, ethnocultural, symbolic and other meanings in their structure, which require a certain reflection in the dictionary article. A folklore word is often characterized by maximum generalization of the semantics of the word. All the mentioned features should be reflected in the dictionary article, and the work presented in this survey will hopefully be used in the future to create a full-fledged "Dictionary of the language of oral folk literature".
 • Документ
  ЛЕКСИКОГРАФІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ СИМВОЛІЧНИХ ЗНАЧЕНЬ ФОЛЬКЛОРУ
  (Запорізький національний університет, 2023) Сердега, Р. Л.
  Уживані в мові фольклору слова часто виступають як своєрідні й традиційні для певної етноспільноти образно-мовні знаки. Вони набувають символічного значення, яке співвідноситься з певним явищем дійсності. Символічна семантика фольклорного слова поєднує у собі як певні загальнолюдські ціннісні настанови, так і виразні національноспецифічні особливості сприйняття реального світу, тих природних та соціальних умов, у яких живе певний етнос. Символи є реалізацією світогляду, уявлень народу. Вони становлять невід’ємну частину національної картини світу, яка, зрозуміло, має певну мовну проєкцію, що функціонує у вигляді відповідних вербальних значень й утворює загалом семантичний простір мови, а в нашому випадку семантичний простір мови фольклору. Культура, побут, уявлення народу, його цінності – усе це знаходить віддзеркалення в національній мові, певним чином і в усній народній словесності, її виражально-зображальних засобах, до яких передусім належать і слова-символи. Лексеми, які набувають символічного значеннєвого наповнення, потребують усебічного дослідження, аналізу, зокрема й належного лексикографічного опрацювання. У статті ми спробували визначатися з поняттям «символічне значення», а також подали кілька прикладів лексикографування слів із символічною семантикою. Зауважимо, що наявність символічного значеннєвого компонента становить одну з найважливіших властивостей семантичної структури фольклорного слова. Під символічним значенням лексеми, уживаної у мові фольклору, розумітимемо усталену одиницю семантики, що сформувалася під впливом народної традиції, увібравши в себе колективний досвід, і яка має асоціативні зв’язки з певним поняттям. Словесні символи усної народної творчості взаємодіють із однозвучною лексемою несимволічного наповнення і зберігають семантичний зв’язок з її прямим значенням. Символічна семантика фольклорної лексеми коріниться в національно-культурному сприйнятті дійсності й потребує від укладача додаткових знань про культуру народу, його побут, вірування, міфологію. Подальші перспективи дослідження вбачаємо в можливості створення лексикографічних розробок, безпосередньо спрямованих на фіксацію словесних одиниць, наявних у мові фольклору. The words used in the language of folklore often act as original and traditional figurative and linguistic signs for a particular ethnic community. They acquire a symbolic meaning that correlates with a certain phenomenon of reality. The symbolic semantics of the folklore word combines both certain universal value orientations and distinct national-specific peculiarities of perception of the real world, natural and social conditions in which a certain ethnic group lives. Symbols are the realisation of the worldview and ideas of the people. They form an integral part of the national picture of the world, which, of course, has a certain linguistic projection that functions in the form of corresponding verbal meanings and forms the semantic space of the language in general, and in our case, the semantic space of the language of folklore. The culture, way of life, perceptions of the people, their values – all of this is reflected in the national language, and to a certain extent in the oral folk literature, its expressive and pictorial means, which primarily include words-symbols. Lexemes that acquire symbolic meaning require comprehensive research and analysis, including proper lexicographic processing. In this article, we have tried to define the concept of “symbolic meaning” and have given several examples of lexicographical processing of words with symbolic semantics. It should be noted that the presence of a symbolic meaning component is one of the most important properties of the semantic structure of a folklore word. Under the symbolic meaning of a lexeme used in the language of folklore, we will understand an established unit of semantics that was formed under the influence of folk tradition, absorbing collective experience, and which has associative links with a certain concept. The verbal symbols of oral folklore interact with a monosyllabic lexeme of non-symbolic content and retain a semantic connection with its direct meaning. The symbolic semantics of a folklore lexeme is rooted in the national and cultural perception of reality and requires additional knowledge of the culture of the people, their way of life, beliefs, and mythology. We see further prospects for the study in the possibility of creating lexicographical developments directly aimed at fixing the verbal units present in the language of folklore.
 • Документ
  ЛЕКСИКОГРАФІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ СПРОТИВУ (НА МАТЕРІАЛІ АНЕКДОТІВ 2022–2023 РР.)
  (Херсонський державний університет, 2023) Сердега, Р. Л.
  Мова фольклору становить одну з найважливіших складових національної мови, яка, безперечно, потребує спеціальної лексикографічної репрезентації. Одним із найпопулярніших жанрів українського фольклору лишається сьогодні анекдот. Відзначимо, що цей жанр народної творчості, на відміну від мемів, фотожаб та інших виявів сучасної колективної творчості, зберігає всі класичні ознаки фольклорного тексту. Форма його побутування не виходить за межі усної народної традиції, хоча він може й не тільки передаватися наживо – від одного співрозмовника до іншого, а й транслюватися через сучасні засоби зв’язку, зокрема й у вигляді певної текстової фіксації. Однак анекдот лишається анонімним, багатоваріантним, таким, що спирається на усталену традицію. Його поширеність, популярність і тривалість існування зумовлюється, з одного боку, його здатністю оперативно реагувати на ті зміни, що відбуваються в житті суспільства, й бути таким чином завжди актуальним для певного часу, а з другого – його адаптаційно-терапевтичним потенціалом. У кризових ситуаціях саме гумор може суттєво допомогти в подоланні тривоги й стресу Анекдот же, бувши одним із виявів гумористичного начала, також допомагає адаптуватися людині в нинішніх екстремальних умовах. У статті подано зразки словникового опису лексики наявної в текстах анекдотів періоду українського спротиву повномасштабній російській агресії 2022-2023 рр. Лексикографічна інтерпретація наявних в анекдоті відповідного періоду мовних елементів носить вибірковий характер. Лексикографуванню піддано не всі мовні елементи, а лише ті, що стали активно вживаними в анекдотах часів повномасштабного військового вторгнення Росії на територію України. Фіксуємо переважно ті словесні елементи, шо передають сучасні реалії суспільно-політичного життя українців. До опису нами залучено й власні назви, зокрема прізвища різних відомих політичних та інших діячів, що активно стали використовуватися в анекдотах зазначеного періоду. Фіксація сучасних фольклорних текстів дозволить відстежити динаміку розвитку української усної народної творчості. Крім того, мова народного анекдоту, як і загалом мова фольклору, потребує спеціальної лексикографічної інтерпретації, внаслідок реалізації якої цілком можуть постати вагомі для різних галузей гуманітарного знання словникові розробки. The language of folklore is one of the most important components of the national language, which undoubtedly requires special lexicographic representation. The joke remains one of the most popular genres of Ukrainian folklore today. It is worth noting that this genre of folk art, unlike memes, photojabs and other manifestations of contemporary collective creativity, retains all the classic features of a folklore text. The form of its existence does not go beyond the oral folk tradition, although it can not only be transmitted live – from one interlocutor to another – but also broadcast through modern means of communication, including in the form of a certain textual fixation. However, the anecdote remains anonymous, multivariate, and based on an established tradition. Its prevalence, popularity and longevity are due, on the one hand, to its ability to respond quickly to changes in society and thus always be relevant for a certain time, and, on the other hand, to its adaptive and therapeutic potential. In crisis situations, it is humour that can significantly help to overcome anxiety and stress. An anecdote, being one of the manifestations of the humorous principle, also helps people to adapt to the current extreme conditions. The article presents samples of a dictionary description of the vocabulary present in the texts of anecdotes from the period of Ukrainian resistance to the full-scale Russian aggression of 2022-2023. The lexicographic interpretation of the language elements present in the anecdote of the corresponding period is selective. Not all linguistic elements have been subjected to lexicography, but only those that were actively used in anecdotes during the period of Russia's full-scale military invasion of Ukraine. We record mainly those verbal elements that convey the current realities of the socio-political life of Ukrainians. We have also included proper names, including the names of various well-known political and other figures, which were actively used in anecdotes of this period. The recording of contemporary folklore texts will allow us to track the dynamics of the development of Ukrainian oral folk art. In addition, the language of folk anecdote, as well as the language of folklore in general, requires a special lexicographic interpretation, which may well result in significant vocabulary developments for various fields of humanitarian knowledge.