Кафедра українознавства і лінгводидактики

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 242
 • Документ
  ОБРІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ СЛАВІСТИКИ: ІІІ МІЖНАРОДНА СЛАВІСТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ, ПРИСВЯЧЕНА ПАМ’ЯТІ СВЯТИХ КИРИЛА І МЕФОДІЯ (Київ – Софія –Харків –Шумен. 23 травня 2023)
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023) Маленко, О.; Муслієнко, О.
  У пропонованому матеріалі подано інформацію про доповіді, що пролунали на пленарному та секційному засіданнях (кейс літературознавство), які проходили в межах ІІІ Міжнародної славістичної конференції, присвяченої пам’яті святих Кирила і Мефодія. Конференція відбулася в Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди напередодні Дня слов’янської писемності і культури. Співорганізатором цього наукового форуму є Шуменський університет імені єпископа Константина Преславського, а партнерами стали національні академії наук України й Болгарії. Тема конференції: «Національні наукові традиції в слов’янському світі». З-поміж актуальних питань слов’янського літературознавства були такі, що торкалися історичних аспектів літератури, медієвістики, проблем жанрової, мотивної й образної специфіки тих чи тих літературних текстів. Також продуктивними виявилися питання сучасної методології літературознавчих досліджень, компаративістики, проблеми інтертекстуальності. Українське літературознавство було представлене виступами науковців Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка, зокрема Л. Генералюк, Л. Тарнашинської, П. Михеда, С. Лущій; літературознавчі напрацювання презентували вчені з ХНПУ імені Г. С. Сковороди – О. Муслієнко, Н. Левченко, С. Криворучко, А. Козлова. Словацьке літературознавство було представлене Ф. Штейнбуком. Болгарське літературознавство презентували науковці з Інституту літератури – А. Мілтенова, М. Гіргінова та Шуменського університету С. Цанов, Д. Чавдарова, Н. Цочева, Г. Шалаверова, Д. Чавдарова та ін. У перебігові роботи кейсу з літературознавства після кожного виступу виникали цікаві обговорення й розгорталися жваві дискусії довкола презентованих тем. Конференція довела, що науковці прагнуть активного професійного спілкування, результатом чого стають нові ідеї, думки, пошуки. Головне, що всі дослідження, представлені на конференції, були спрямовані на гуманістичні цінності, на мир і повноцінне буття людини у вільному суспільстві. The proposed material highlights the content of the reports that were delivered at the plenary and sectional meetings (case study of literature) of the 3rd International Slavic Conference dedicated to the memory of Saints Cyril and Methodius. The conference was held at H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University pans on the eve of the Day of Slavic Literature and Culture. The co-organizer of this scientific forum is the Shumen University named after Bishop Konstantin Preslavskyi, and the national academies of sciences of Ukraine and Bulgaria became partners. The topic of the conference: «National scientific traditions in the Slavic world». Among the topical issues of Slavic literary studies were those that touched on the historical aspects of literature, medieval studies, problems of genre, motive and image specifics of individual artistic texts. Questions of modern methodology of literary studies, comparative studies, problems of intertextuality also proved to be productive. Ukrainian literary studies was presented by the speeches of scientists of the Institute of Literature named after T. H. Shevchenko, in particular L. Generalyuk, L. Tarnashinska, P. Mykhed, S. Luschii. Literary studies from H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University pans were presented by O. Muslienko, N. Levchenko, S. Krivoruchko, A. Kozlova. Slovak literary studies was presented by F. Shteinbuk. The Bulgarian literary study was presented by scientists from the Institute of Literature – A. Miltenova, M. Girginova and Shumen University – S. Tsanov, D. Chavdarova, N. Tsocheva, G. Shalaverova, D. Chavdarov and others. After each presentation of the scientists, interesting reflections arose and lively discussions took place around the presented topics. The conference proved that scientists strive for active professional communication, the result of which are new ideas, thoughts, and searches. The main thing is that all the research presented at the conference was aimed at humanistic values, at peace and the full existence of a person in a free society.
 • Документ
  ІІІ МІЖНАРОДНА СЛАВІСТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ, ПРИСВЯЧЕНА ПАМ’ЯТІ СВЯТИХ КИРИЛА І МЕФОДІЯ
  (Видавець ВД «Академперіодика» НАН України, 2023) Маленко, О.; Муслієнко, О.
  23 травня 2023 р. в Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди відбулася ІІІ Міжнародна славістична конференція, присвячена пам’яті святих Кирила і Мефодія. Це партнерський проєкт Харківського педагогічного університету імені Г. С. Сковороди й Шуменського університету імені Єпископа Константина Преславського. Конференція стала справжньою інтелектуальною протидією не виправданої нічим війни проти гуманістичних цінностей. On 23 May 2023, H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University hosted the III International Slavic Studies Conference dedicated to the memory of Saints Cyril and Methodius. This is a partnership project of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University and Bishop Konstantin Preslavsky University of Shumen. The conference was a real intellectual counter to the unjustified war against humanistic values.
 • Документ
  Етикетні мовленнєві жанри в українській і польській мовах
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківське історико-філологічне товариство, 2022) Піддубна, В.
  У публікації розглянуто етикетні мовленнєві жанри в українській і польській мовах. Мовленнєві жанри є універсальною одиницею мовлення. До основних етикетніх жанрів уналежнюють привітання, прощання і вибачення. Описано також поздоровлення, побажання й подяку. Проаналізовано відповідність цих жанрів в українській і польській мовах. Засвідчено, що є певні розбіжності в цих мовах, які зумовлені особливостями національних культур, своєрідністю норм ввічливості, суспільними відношеннями та історичним чинником. Проте етикетні мовленнєві формули, наявні в обох мовах, є стійкими, типовими повторюваними конструкціями, що використовують у відповідних ситуаціях. Вони покликані репрезентувати ввічливість комунікантів та можуть мати стильові і регіональні особливості реалізації. Etiquette speech genres in the Ukrainian and Polish languages are considered in the publication. Speech genres are a universal unit of speech. Greetings, farewells and apologies belong to the main etiquette genres. Congratulation, wishes and thanks are also described. The correspondence of these genres in the Ukrainian and Polish languages is analyzed. It is proven that there are certain differences in these languages, which are caused by the peculiarities of national cultures, the peculiarity of politeness norms, social relations and historical factors. However, the etiquette speech formulas present in both languages are stable, typical repetitive constructions used in appropriate situations. They are designed to represent the politeness of communicators and may have stylistic and regional implementation features.
 • Документ
  УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023) Нестеренко, Н. П.
  У робочому зошиті вміщено матеріали для аудиторної й домашньої роботи з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» для занять зі студентами природничої, спеціальної і здоровʼязбережувальної освіти, та фізико-математичного факультетів. Дібрані матеріли забезпечують можливість засвоєння здобувачами освіти основних понять курсу й вироблення вмінь і навичок професійної комунікації в межах фахової діяльності відповідно до норм української літературної мови. Робочий зошит містить усю необхідну інструктивно-технологічну й бібліографічно-тематичну інформацію про курс, що допоможе користувачам під час роботи з відповідними матеріалами. Призначений для роботи зі студентами нефілологічних факультетів відповідно до програми курсу «Українська мова за професійним спрямуванням», затвердженої МОН України, а також стане в пригоді всім, хто бажає підвищити рівень професійної комунікативної компетенції. The workbook contains materials for classroom and homework from the course "Ukrainian language for professional direction" for classes with students of natural, special and health education, and physics and mathematics faculties. The selected materials provide an opportunity for students to learn the basic concepts of the course and to develop skills and professional communication skills within the scope of professional activity in accordance with the norms of the Ukrainian literary language. The workbook contains all the necessary instructional-technological and bibliographic-thematic information about the course, which will help users when working with the relevant materials. It is intended for work with students of non-philology faculties in accordance with the program of the course "Ukrainian language for professional direction", approved by the Ministry of Education and Culture of Ukraine, and will also be useful to everyone who wants to improve the level of professional communicative competence.
 • Документ
  ЛІНГВОУКРАЇНОЗНАВСТВО В ОСВІТНЬО-НАУКОВОМУ КОНТЕКСТІ: ФОРМУВАННЯ НАЦІОКУЛЬТУРНОЇ ЛІНГВОСВІДОМОСТІ
  (Полтавський інститут економіки і права, 2023-05-17) Маленко, О. О.
  У публікації досліджено формування націокультурної лінгвосвідомості. Лінгвоукраїнознавство є складником лінгвокраїнознавчих і лінгвокраєзнавчих курсів, адже акумулює інформацію власне українознавчого характеру (різноаспектні відомості про Україну) й лінгвістичного, пов’язаного насамперед з мовною (зокрема лексичною) репрезентацією українських культурно-історичних реалій та аксіологійних домінант у слові, вислові чи тексті. Лексико-семантичний і паремійний ресурс української мови постає інструментом моделювання в тексті концептуальної картини світу українців, у якій акумульовані знання, уявлення, асоціації, аналогії, образи щодо відповідних понять, явищ, предметів етнобуття (колективні онтологійні цінності, вірування, міфи, символи, народні артефакти. The publication examines the formation of national cultural linguistic awareness. Linguistics of Ukraine is a component of Linguistics and Linguistics courses, because it accumulates information of a Ukrainian studies nature (various aspects of information about Ukraine) and linguistics, primarily related to the linguistic (in particular lexical) representation of Ukrainian cultural-historical realities and axiological dominants in a word, phrase or text. The lexical-semantic and paremic resource of the Ukrainian language appears as a modeling tool in the text of the conceptual picture of the world of Ukrainians, in which accumulated knowledge, ideas, associations, analogies, images regarding relevant concepts, phenomena, objects of ethno-existence (collective ontological values, beliefs, myths, symbols, folk artifacts