Кафедра українознавства і лінгводидактики

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 199
 • Документ
  ЛІНГВОСТИЛІСТИКА ОРІЄНТАЛЬНИХ МОТИВІВ У ПОЕТИЧНИХ ТЕКСТАХ ЛЕСІ УКРАЇНКИ Й АГАТАНГЕЛА КРИМСЬКОГО
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-03-24) Петрова Озель, Л. П.
  У публікації проаналізовано лексико-семантичні особливості поезій Лесі Українки й Агатангела Кримського, засвідчено заглибленість дискурсів обох поетів в орієнталістику, а лінгвостилістичні особливості творів зі східною тематикою відзначаються орієнтацією на зображення психологічних картин і пейзажів, де чільне місце посідають прийоми антитези й контрасту, а також епітетні характеристики, що передають багатство й різноманітність емоційно-почуттєвої сфери ліричних героїв. The publication analyses the lexical and semantic features of Lesya Ukrainka's and Agatangel Krymsky's poetry, shows the immersion of both poets' discourses in Orientalism, and the linguistic and stylistic features of works with oriental themes are marked by an orientation towards the depiction of psychological pictures and landscapes, where the techniques of antithesis and contrast, as well as epithetical characteristics that convey the richness and diversity of the emotional and sensual sphere of lyrical characters, occupy a prominent place.
 • Документ
  ГЕНІТИВНО-АКУЗАТИВНІ КОНСТРУКЦІЇ З ОПТАТИВНИМ ЗНАЧЕННЯМ
  (European Conference, 2023-04-10) Умрихіна, Л. В.
  У публікації розглянуто генітивно-акузативні оптативні конструкції – еліптичні конструкції структурної схеми N2opt/N4opt. Це тип оптативних конструкцій, що не потребує з’ясування семантики випущеного предиката через його неактуальність. Адресат завжди сприймає такі конструкції як вияв бажання мовця, для якого не є суттєвим акт дії, її характер, виконавці. Більш значущим для нього на момент мовлення видається факт наявного в його свідомості бажання отримати певний об’єкт безвідносно до засобів досягнення необхідного результату. Позбавлені вербалізованого предиката, такі конструкції самостійно виражають оптативне значення, а тому є семантично достатніми й зрозумілим поза контекстом. The paper deals with genitive-accusative optative constructions - elliptical constructions of the N2opt/N4opt structural scheme. This is a type of optative constructions that does not require clarification of the semantics of the released predicate due to its irrelevance. The addressee always perceives such constructions as a manifestation of the speaker's desire, for whom the act of action, its nature, and performers are not essential. More important for him/her at the moment of speech is the fact of the desire to obtain a certain object in his/her mind, regardless of the means of achieving the required result. Deprived of a verbalised predicate, such constructions independently express an optative meaning, and therefore are semantically sufficient and understandable out of context.
 • Документ
  СТРУКТУРНА ТИПОЛОГІЯ БАЖАЛЬНИХ ОДНОСКЛАДНИХ КОНСТРУКЦІЙ
  (European Conference, 2023-02-06) Умрихіна, Л. В.
  У публікації розглянуто бажальні конструкції – синтаксичні одиниці, предикативний центр яких концептуалізує бажальну семантику, що представлені формально-синтаксичними типами односкладних конструкцій Vfdes3sg(cop)Adv, Vfdes3sg(cop)(neg)N2, AdvquantVfdes3sg(cop)N2, Vfdes3sg. The publication deals with desirable constructions - syntactic units whose predicative centre conceptualises the desirable semantics, represented by the formal syntactic types of monosyllabic constructions Vfdes3sg(cop)Adv, Vfdes3sg(cop)(neg)N2, AdvquantVfdes3sg(cop)N2, Vfdes3sg.
 • Документ
  ФОРМАЛЬНО-СИНТАКСИЧНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ БАЖАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
  (European Conference, 2023-01-30) Умрихіна, Л. В.
  У публікації розглянуто бажальні конструкції – синтаксичні одиниці, предикативний центр яких концептуалізує бажальну семантику. Предикативну основу бажальних конструкцій, її основний, значущий компонент, становить присудок, виражений аналітичною формою дієслова, утвореною з форми умовного способу − дієслова третьої особи теперішнього або майбутнього часу та морфеми (не)хай. The publication deals with desirable constructions - syntactic units whose predicative centre conceptualises the desirable semantics. The predicative basis of desirable constructions, its main, significant component, is the predicate expressed by the analytical form of the verb, formed from the form of the subjunctive mood - the third person verb of the present or future tense and the morpheme (not) let.
 • Документ
  ГЕНЕЗА ДОСЛІДЖЕННЯ КОНСТРУКЦІЙ БАЖАЛЬНОЇ МОДАЛЬНОСТІ
  (European Conference, 2023-01-23) Умрихіна, Л. В.
  У публікації схарактеризовано модальне значення бажальності. Бажальна модальність, що виражається в реченні як бажання суб’єкта мовлення щодо встановлення відповідності основного змісту речення з дійсністю (реальністю), спершу знайшла своє місце у сфері детерміновано констатувальних значень, позначених волітивністю. The article describes the modal meaning of desirability. Desirability modality, which is expressed in a sentence as the speaker's desire to establish the correspondence of the main content of the sentence with reality, initially found its place in the sphere of determinate statements marked by volitionality.