2021

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 133
 • Документ
  Психологічно-мистецтвознавчі аспекти живописних методів при вирішенні жанрової картини
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2021) Кальна, Т. С.
  Художник вкладає у мистецтво свої думки, свої почуття, свій темперамент. У масовій свідомості науковий або раціоналістичний тип мислення взагалі протиставляється творчому мисленню. Насправді, наука і мистецтво знаходяться в дуже хороших стосунках. Психологічно-мистецтвознавчі аспекти живописних методів при вирішенні жанрової картини дуже важлива тема, так як розкриває психологію мистецтва та способи його створення одночасно. Методи композиції різноманітні. Важливим також є правильність ведення сюжетної композиції . Кожна епоха, кожен твір живопису звертається до глядача своєю мовою кольору. Саме ця мова кольору в історії живопису була прийнята не відразу, вона розвивалася, опановуючи і перевершуючи досягнення попередніх епох. Водночас мінливий бачення митця і представлення світу змінив досвід сприйняття глядача, спосіб бачення і «читання» образу, його розуміння. Це спільнота художників і глядачів. Тому сюжетна картина –це тільки індивідуальний підхід художника ,його бачення. The artist invests in art his thoughts, his feelings, his temperament. In the mass consciousness, the scientific or rationalist type of thinking is generally opposed to creative thinking. In fact, science and art are on very good terms.Psychological and art aspects of painting methods in solving the genre of painting is a very important topic, as it reveals the psychology of art and ways to create it at the same time. Composition methods are diverse. The correctness of the plot composition is also important. Each epoch, each work of painting addresses the viewer in its own language of color. It is this language of color in the history of painting was not adopted immediately, it developed, mastering and surpassing the achievements of previous eras. At the same time, the changing vision of the artist and the representation of the world changed the experience of the viewer's perception, the way of seeing and "reading" the image, his understanding. It is a community of artists and spectators. Therefore, the plot picture is only an individual approach of the artist, his vision.
 • Документ
  Методика виконання тематичного натюрморту засобами олійного живопису
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2021) Ашрам, Хасан
  Живопис відображає і цінує духовну конотацію епохи та її суспільного розвитку. Живопис має сильний вплив на почуття та думки глядачів і є ефективним засобом соціального виховання. Багато картин мають документальну та інформаційну цінність. Створюючи художні образи, живопис використовує колір і малюнок, виразність мазків щоб дати гнучкий опис повітряного середовища світу Мистецтво шукає мову епохи. А для цього потрібна нова композиція матеріалу та нові навички малювання. Тим не менш, деякі видатні художники і навіть цілі школи використовували ранні технічні системи для вирішення художніх завдань. Художник, який досліджує можливості нових технологій, повинен дбати про свою роботу, щоб зберегти її якомога довше. Йому необхідно знати характеристики матеріалів, які він використовує у своїй роботі. Знання того, як природа поєднує різні кольори. Вивчаючи гармонію природних кольорів, можна краще зрозуміти і максимально розкрити потенціал кольорів. Painting reflects and appreciates the spiritual connotation of the era and its social development. Painting has a strong influence on the feelings and thoughts of the audience and is an effective means of social education. Many paintings have documentary and informational value. Creating artistic images, painting uses color and pattern, the expressiveness of strokes to give a flexible description of the air environment of the world. Art seeks the language of the era. And this requires a new composition of the material and new drawing skills. However, some prominent artists and even entire schools used early technical systems to solve artistic problems. An artist who is exploring the possibilities of new technologies must take care of his work to preserve it as long as possible. He needs to know the characteristics of the materials he uses in his work. Knowledge of how nature combines different colors. By studying the harmony of natural colors, you can better understand and maximize the potential of colors.
 • Документ
  Роль і значення кольору як головного елементу живописного твору
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2021) Величенко, А. С.
  В роботі обгрунтовано роль та значення кольору як головного елементу живописного твору. В ході дослідження було розглянуто історію дефініції кольору в образотворчому мистецтві; розкрито генезис кольору як головного засобу у живописі; визначено шляхи становлення пейзажного жанру у образотворчому мистецтві. Отримані результати магістерської роботи сприятимуть удосконаленні у формуванні професійних компетенцій при вивченні курсу «Живопис». The paper substantiates the role and significance of color as the main element of a painting. In the course of the study, the history of the definition of color in fine art was considered; the genesis of color as the main tool in painting is revealed; the ways of formation of the landscape genre in fine art are determined. The obtained results of the master's thesis will contribute to the improvement in the formation of professional competencies when studying the "Painting" course.
 • Документ
  Методологія створення художнього образу у сюжетно-тематичній композиції за мотивами творів Г. С. Сковороди
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2021) Девяніна, М. В.
  У наданій кваліфікаційній робот виявлено суть поняття «художній образ». З’ясовано, що в сучасному світі усі визначення, поняття художнього образу, спираються на теорію Гегеля, який розглядає поняття «художній образ» як – єдність чуттєвого та раціонального у художньо-образному мислені. У контексті дослідження, були проаналізовані засоби розкриття та підкреслення художнього образу. Було виявлено що основними засобами художнього образу є зміст та форма. Для поглиблення теоретичних знань були розглянуті типи та форми композиції. Обгрунтовано, що композиція є основою для створення художнього образу. Розроблена методика виконання творчої композицій. Темою композиції став творчий малюнок за мотивами творів Г. С. Сковороди.. Основою для сюжету композицій став збірник «Байки Харківщини». Згідно сюжету композицій з лівої сторони малюнку, зображений образ великого українського поета, філософа-містика, педагога Григорія Сковороди. Він зображений у статичній сидячій позі, в його руках книга, за задумом ця книга є його збірником байок. У правому кутку зображена часова петля, мабуть, йому захотілося повернутися в ті далекі часи, коли його думки були зайняті тими проблемами, які він висловив у своєму збірнику. Для створення твору були використані такі засоби композиції: формат, простір, композиційний центр, рівновага, ритм, контраст, колір, динаміка та статика, цілісність. Все ці засоби послужили неоціненну роль при у створені композиції. The given qualification work revealed the essence of the concept of "artistic image". It has been found that in the modern world, all definitions, the concept of an artistic image, are based on the theory of Hegel, who considers the concept of "artistic image" as the unity of the sensual and the rational in artistic and figurative thinking. In the context of the research, the means of revealing and emphasizing the artistic image were analyzed. It was found that the main means of an artistic image are content and form. To deepen theoretical knowledge, the types and forms of composition were considered. It is substantiated that the composition is the basis for creating an artistic image. A method of performing creative compositions has been developed. The theme of the composition was a creative drawing based on the works of H.S. Skovoroda. According to the plot of the compositions, on the left side of the picture, the image of the great Ukrainian poet, philosopher-mystic, pedagogue Hryhoriy Skovoroda is depicted. He is depicted in a static sitting position, holding a book in his hands, by design this book is his collection of fables. In the right corner, a time loop is depicted, apparently he wanted to return to those distant times, when his thoughts were occupied with the problems he expressed in his collection. The following means of composition were used to create the work: format, space, compositional center, balance, rhythm, contrast, color, dynamics and statics, integrity. All these tools played an invaluable role in the created composition.
 • Документ
  Вплив засобів комп’ютерної графіки на культурно-естетичний розвиток студентів
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2021) Шаповалова, О. В.
  У наданій кваліфікаційній роботі висвітлено вплив засобів комп’ютерної графіки на культурно-естетичний розвиток студентів. Застосування комп’ютерних технологій у образотворчий навчальній діяльності сприяє проявленню творчого потенціалу, розвитку креативних здібностей особистості. Під час викладання комп’ютерної графіки особливо актуальною стає проблема розвитку естетичного смаку та художньої культури. Проведене дослідження розкриває методологічні, теоретичні та методичні аспекти культурно-естетичного розвитку особистості за допомогою засобів комп’ютерної графіки у вищому навчальному закладі. Практичне значення отриманих результатів магістерської роботи полягає у розробці методичних рекомендацій з дисципліни КОМПОЗИЦІЯ «Композиція книги» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 014 Середня освіта «Образотворче мистецтво». Розроблені положення та висновки можуть стати базою для створення нового спецкурсу для здобувачів вищої освіти. The presented qualification work highlights the influence of computer graphics tools on the cultural and aesthetic development of students. The use of computer technologies in visual and educational activities contributes to the manifestation of creative potential, the development of creative abilities of the individual. During the teaching of computer graphics, the problem of developing aesthetic taste and artistic culture becomes especially relevant. The conducted research reveals the methodological, theoretical and methodical aspects of the cultural and aesthetic development of the personality with the help of computer graphics in a higher educational institution. The practical significance of the obtained results of the master's work consists in the development of methodological recommendations for the discipline COMPOSITION "Book composition" for applicants of the first (bachelor's) level of specialty 014 Secondary education "Fine Art". The developed provisions and conclusions can become the basis for creating a new special course for higher education seekers.