Методика виконання тематичного натюрморту засобами олійного живопису

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Живопис відображає і цінує духовну конотацію епохи та її суспільного розвитку. Живопис має сильний вплив на почуття та думки глядачів і є ефективним засобом соціального виховання. Багато картин мають документальну та інформаційну цінність. Створюючи художні образи, живопис використовує колір і малюнок, виразність мазків щоб дати гнучкий опис повітряного середовища світу Мистецтво шукає мову епохи. А для цього потрібна нова композиція матеріалу та нові навички малювання. Тим не менш, деякі видатні художники і навіть цілі школи використовували ранні технічні системи для вирішення художніх завдань. Художник, який досліджує можливості нових технологій, повинен дбати про свою роботу, щоб зберегти її якомога довше. Йому необхідно знати характеристики матеріалів, які він використовує у своїй роботі. Знання того, як природа поєднує різні кольори. Вивчаючи гармонію природних кольорів, можна краще зрозуміти і максимально розкрити потенціал кольорів. Painting reflects and appreciates the spiritual connotation of the era and its social development. Painting has a strong influence on the feelings and thoughts of the audience and is an effective means of social education. Many paintings have documentary and informational value. Creating artistic images, painting uses color and pattern, the expressiveness of strokes to give a flexible description of the air environment of the world. Art seeks the language of the era. And this requires a new composition of the material and new drawing skills. However, some prominent artists and even entire schools used early technical systems to solve artistic problems. An artist who is exploring the possibilities of new technologies must take care of his work to preserve it as long as possible. He needs to know the characteristics of the materials he uses in his work. Knowledge of how nature combines different colors. By studying the harmony of natural colors, you can better understand and maximize the potential of colors.
Опис
Ключові слова
композиція, натюрморт, методика роботи над натюрмортом, олійний живопис, колір, мистецтво, кваліфікаційна робота, compositionstill life, method of working on still life, oil painting, color, art, qualifying work
Цитування
Ашрам Хасан. Методика виконання тематичного натюрморту засобами олійного живопису кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво) / Хасан Ашрам ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. образотвор. мистецтва. – Харків, 2021. – 54 с. : іл.
Колекції