Методологія створення художнього образу у сюжетно-тематичній композиції за мотивами творів Г. С. Сковороди

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У наданій кваліфікаційній робот виявлено суть поняття «художній образ». З’ясовано, що в сучасному світі усі визначення, поняття художнього образу, спираються на теорію Гегеля, який розглядає поняття «художній образ» як – єдність чуттєвого та раціонального у художньо-образному мислені. У контексті дослідження, були проаналізовані засоби розкриття та підкреслення художнього образу. Було виявлено що основними засобами художнього образу є зміст та форма. Для поглиблення теоретичних знань були розглянуті типи та форми композиції. Обгрунтовано, що композиція є основою для створення художнього образу. Розроблена методика виконання творчої композицій. Темою композиції став творчий малюнок за мотивами творів Г. С. Сковороди.. Основою для сюжету композицій став збірник «Байки Харківщини». Згідно сюжету композицій з лівої сторони малюнку, зображений образ великого українського поета, філософа-містика, педагога Григорія Сковороди. Він зображений у статичній сидячій позі, в його руках книга, за задумом ця книга є його збірником байок. У правому кутку зображена часова петля, мабуть, йому захотілося повернутися в ті далекі часи, коли його думки були зайняті тими проблемами, які він висловив у своєму збірнику. Для створення твору були використані такі засоби композиції: формат, простір, композиційний центр, рівновага, ритм, контраст, колір, динаміка та статика, цілісність. Все ці засоби послужили неоціненну роль при у створені композиції. The given qualification work revealed the essence of the concept of "artistic image". It has been found that in the modern world, all definitions, the concept of an artistic image, are based on the theory of Hegel, who considers the concept of "artistic image" as the unity of the sensual and the rational in artistic and figurative thinking. In the context of the research, the means of revealing and emphasizing the artistic image were analyzed. It was found that the main means of an artistic image are content and form. To deepen theoretical knowledge, the types and forms of composition were considered. It is substantiated that the composition is the basis for creating an artistic image. A method of performing creative compositions has been developed. The theme of the composition was a creative drawing based on the works of H.S. Skovoroda. According to the plot of the compositions, on the left side of the picture, the image of the great Ukrainian poet, philosopher-mystic, pedagogue Hryhoriy Skovoroda is depicted. He is depicted in a static sitting position, holding a book in his hands, by design this book is his collection of fables. In the right corner, a time loop is depicted, apparently he wanted to return to those distant times, when his thoughts were occupied with the problems he expressed in his collection. The following means of composition were used to create the work: format, space, compositional center, balance, rhythm, contrast, color, dynamics and statics, integrity. All these tools played an invaluable role in the created composition.
Опис
Ключові слова
Сковорода Г. С., художній образ, сюжетно-тематична композиція, творчий малюнок, кваліфікаційна робота, Skovoroda H., artistic image, plot-thematic compositio, creative drawing, qualification work
Цитування
Девяніна М. В. Методологія створення художнього образу у сюжетно-тематичній композиції за мотивами творів Г. С. Сковороди : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво) / М. В. Девяніна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. образотвор. мистецтва. – Харків, 2022. – 38 с. : іл. + дод.
Колекції