Кафедра циклічних видів спорту

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 83
 • Документ
  Питання організації фізкультурно-оздоровчої роботи в ЗВО
  (Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, 2020-12-18) Повпика, А. Д.; Пономар, А. В.
  Перетворення в Україні, ринкові відносини змінили соціокультурну ситуацію в різних сферах життєдіяльності. Не оминув стороною цей процес і систему вищої освіти. В загостренні конкурентної боротьби на ринку освітніх послуг, коли головним критерієм виступає якість освіти, істотно зросли вимоги до професійної підготовки, зокрема, до фізичної підготовки майбутніх фахівців. Однак, система фізичного виховання в ЗВО нефізкультурного профілю не завжди відповідає сучасним вимогам. Преобразования в Украине, рыночные отношения изменили социокультурную ситуацию в разных сферах жизнедеятельности. Не обошел стороной этот процесс и систему высшего образования. В обострении конкурентной борьбы на рынке образовательных услуг, когда главным критерием выступает качество образования, существенно возросли требования к профессиональной подготовке, в частности к физической подготовке будущих специалистов. Однако система физического воспитания в ЗВО нефизкультурного профиля не всегда отвечает современным требованиям. Transformations in Ukraine, market relations have changed the socio-cultural situation in various spheres of life. This process and the system of higher education did not go unnoticed. In the intensification of competition in the market of educational services, when the main criterion is the quality of education, the requirements for professional training, in particular, for the physical training of future professionals, have increased significantly. However, the system of physical education in non-physical education does not always meet modern requirements.
 • Документ
  ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
  (ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій», Видавничий дім «Гельветика», 2021) Костіна, В. В.; Гогіна, Т. І.
  Стаття присвячена одній з актуальних проблем підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери у закладі вищої освіти – формуванню здорового способу життя здобувачів вищої освіти. Зокрема, розкривається суть та особливості організації занять з фізичного виховання для майбутніх фахівців соціальної сфери у закладі вищої освіти, що сприятимуть збереженню та зміцненню здоров’я. Увага зосереджується на аналізі теоретико-методичних засад нової організації занять з фізичної культури з метою формування навичок здорового способу життя як основи для майбутньої успішної професіоналізації фахівця соціальної галузі. На основі узагальнення та систематизації результатів аналізу досліджень науковців з проблеми формування здорового способу життя здобувачів вищої освіти виокремлено наукові інноваційні ідеї, покладені в основу практики здоров’язбережувальної діяльності з майбутніми фахівцями соціальної сфери: організація занять з фізичного виховання з елементами здоров’язбережувальних практик; формування цінностей здоров’я та здоров’язбереження; організація активного культурного дозвілля здобувачів вищої освіти з використанням можливостей природного довкілля. Висвітлюються умови створення здоров’язбережувального фізкультурно розвивального середовища професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери, що відповідає сучасним запитам реформування системи освіти взагалі та вищої освіти зокрема. На основі аналізу наукової літератури та проведеного експериментального дослідження обґрунтовано авторську програму «Фізична культура з основами збереження та зміцнення здоров’я», що складається з п’яти взаємодоповнюючих блоків, та наведено необхідні методичні засоби для її реалізації. Запропоновано нові форми організації навчальних занять з використанням інтерактивних засобів дистанційного навчання. Статья посвящена одной из актуальных проблем подготовки будущих специалистов социальной сферы в высшем образовании – формированию здорового образа жизни соискателей высшего образования. В частности, раскрывается суть и особенности организации занятий по физическому воспитанию для будущих специалистов социальной сферы в высшем образовании, которые будут способствовать сохранению и укреплению здоровья. Внимание сосредотачивается на анализе теоретико-методических принципов новой организации занятий по физической культуре с целью формирования навыков здорового образа жизни как основы для будущей успешной профессионализации специалиста социальной отрасли. На основе обобщения и систематизации результатов анализа исследований ученых по проблеме формирования здорового образа жизни соискателей высшего образования выделены научные инновационные идеи, положенные в основу практики здоровьесберегающей деятельности с будущими специалистами социальной сферы: организация занятий по физическому воспитанию с элементами здоровьесберегающих практик; формирование ценностей здоровья; организация активного культурного досуга соискателей высшего образования с использованием возможностей природной среды. Освещаются условия создания здоровьесберегающей физкультурно-развивающей среды профессиональной подготовки будущих специалистов социальной сферы, отвечающей современным запросам реформирования системы образования вообще и высшего образования в частности. На основе анализа научной литературы и проведенного экспериментального исследования обоснована авторская программа «Физическая культура с основами сохранения и укрепления здоровья», состоящая из пяти взаимодополняющих блоков, и приведены необходимые методические средства для ее реализации. Предложены новые формы организации учебных занятий с использованием интерактивных средств дистанционного обучения. The article is devoted to one of the urgent problems of training future specialists in the social sphere in higher education establishments – the formation of a healthy lifestyle of higher education seekers. In particular, the essence and features of the organization of physical education classes for specialists in the social sphere in higher education establishments, which will contribute to the preservation and promotion of health, are considered. The main focus is on the analysis of the theoretical and methodological foundations of the new organization of physical education classes in order to form the skills of a healthy lifestyle as a basis for the future successful professionalization of a specialist in the social sphere. Based on the generalization and systematization of the results of the analysis of researchers’ research on the problem of forming a health-preserving lifestyle of higher education students, scientific innovative ideas are singled out, which is the basis of health care practice with future specialists in the social sphere: formation of values of health and health preservation; organization of active cultural leisure of higher education seekers using the opportunities of the natural environment. The conditions for creating a health-preserving physical culture and development environment for the professional training of future specialists in the social sphere, which meets the current demands of reforming the education system in general and higher education in particular. Based on the analysis of the scientific literature and the conducted experimental research, the author’s program “Physical culture with the basics of maintaining and strengthening health” is substantiated, consisting of five complementary blocks and the necessary methodological tools for its implementation. New forms of organization of educational classes with the use of interactive means of distance learning are offered.
 • Документ
  Вплив фiзичних вправ на формуання гармонiйної особистостi
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2021) Онищенко, І. В.
  У статті розглянуто вплив фiзичних вправ на формуання гармонiйної особистостi. Цілісність людської особистості проявляється у взаємозв'язку та взаємодії психічних та фізичних сил організму. Гармонія цих сил підвищує резерви здоров’я, створює умови для творчого самовираження у різних галузях нашого життя. Активна та здорова людина надовго зберігає молодість, продовжуючи творчу діяльність, не дозволяючи "душі лінуватися". В статье рассмотрено влияние физических упражнений на формирование гармоничной личности. Целостность человеческой личности проявляется во взаимосвязи и взаимодействии психических и физических сил организма. Гармония этих сил повышает резервы здоровья, создает условия для творческого самовыражения в разных сферах нашей жизни. Активный и здоровый человек надолго сохраняет молодость, продолжая творческую деятельность, не позволяя душе лениться. The article deals with the influence of physical exercise on the formation of a harmonious personality. The integrity of the human personality is manifested in the interrelation and interaction of the mental and physical forces of the body. The harmony of these forces increases the reserves of health, creates conditions for creative self-expression in different spheres of our lives. Active and healthy person keeps his youth for a long time, continuing creative activity, not allowing the soul to be lazy.
 • Документ
  Спорт як дієвий засіб зняття стресу
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2021) Мелешенко, М. О.
  У статті обґрунтовано думку про те, що спорт є дієвим засобом зняття стресу. Для позбавлення напруги не обов'язково ходити в спортивний зал і виснажувати себе важкими фізичними тренуваннями. Від занять спорту потрібно отримувати задоволення, тоді й виділятимуться необхідні гормони, які допоможуть легко пережити стресові ситуації та стабілізувати психологічний стан. В статье обосновано мнение, что спорт является действенным средством снятия стресса. Для лишения напряжения не обязательно ходить в спортивный зал и истощать себя тяжелыми физическими тренировками. От занятий спорта нужно получать удовольствие, и тогда будут выделяться необходимые гормоны, которые помогут легко пережить стрессовые ситуации и стабилизировать психологическое состояние. The article substantiates the view that sports are an effective stress reliever. You don't have to go to the gym and exhaust yourself with hard physical workouts to release stress. Sports should be enjoyed, and then the necessary hormones will be released necessary hormones that will help to easily survive stressful situations and stabilize the psychological state.
 • Документ
  Менеджмент дистанційного навчання у контексті навчальної дисципліни "Фізичне виховання"
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2021-11-25) Ільницька, Г. С.; Ільницька, Л. В.; Ільницький, С. В.
  У статті обґрунтовано потребу у конкретизації менеджменту дистанційного навчання у контексті навчальної дисципліни «Фізичне виховання», а саме у визначенні певних правил організації навчального процесу як для викладачів так і для здобувачів освіти, що сприятиме оптимізації навчального процесу для якісної взаємодії між учасниками впродовж усього терміну, відведеного на опанування навчальної дисципліни. В статье обоснована необходимость конкретизации менеджмента дистанционного обучения в контексте учебной дисциплины «Физическое воспитание», а именно в определении определенных правил организации учебного процесса как для преподавателей так и для соискателей образования, что будет способствовать оптимизации учебного процесса для качественного взаимодействия между участниками на протяжении всего срока, отведенного на овладение учебной дисциплиной. The article substantiates the need to specify distance learning management in the context of the academic discipline "Physical Education", namely, in determining certain rules of the educational process for both teachers and applicants, which will help to optimize the learning process for quality interaction between the participants throughout the period given to mastering the academic discipline.