Питання організації фізкультурно-оздоровчої роботи в ЗВО

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-12-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Анотація
Перетворення в Україні, ринкові відносини змінили соціокультурну ситуацію в різних сферах життєдіяльності. Не оминув стороною цей процес і систему вищої освіти. В загостренні конкурентної боротьби на ринку освітніх послуг, коли головним критерієм виступає якість освіти, істотно зросли вимоги до професійної підготовки, зокрема, до фізичної підготовки майбутніх фахівців. Однак, система фізичного виховання в ЗВО нефізкультурного профілю не завжди відповідає сучасним вимогам. Преобразования в Украине, рыночные отношения изменили социокультурную ситуацию в разных сферах жизнедеятельности. Не обошел стороной этот процесс и систему высшего образования. В обострении конкурентной борьбы на рынке образовательных услуг, когда главным критерием выступает качество образования, существенно возросли требования к профессиональной подготовке, в частности к физической подготовке будущих специалистов. Однако система физического воспитания в ЗВО нефизкультурного профиля не всегда отвечает современным требованиям. Transformations in Ukraine, market relations have changed the socio-cultural situation in various spheres of life. This process and the system of higher education did not go unnoticed. In the intensification of competition in the market of educational services, when the main criterion is the quality of education, the requirements for professional training, in particular, for the physical training of future professionals, have increased significantly. However, the system of physical education in non-physical education does not always meet modern requirements.
Опис
Ключові слова
фізкультурно-оздоровча робота, заклади вищої освіти, освіта, фізичне виховання, физкультурно-оздоровительная работа, заведения высшего образования, образование, физическое воспитание, physical culture and health work, institutions of higher education, education, physical education
Цитування
Повпика А. Д. Питання організації фізкультурно-оздоровчої роботи в ЗВО / А. Д. Повпика, А. В. Пономар // Фізичне виховання та спорт в закладах вищої освіти : матеріали ІI Всеукр. наук.-практ. конф. (з міжнар. участю), Харків, 18 груд. 2020 р. / Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця [та ін.]. – Харків, 2020. – С. 197–199.