Менеджмент дистанційного навчання у контексті навчальної дисципліни "Фізичне виховання"

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-11-25
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті обґрунтовано потребу у конкретизації менеджменту дистанційного навчання у контексті навчальної дисципліни «Фізичне виховання», а саме у визначенні певних правил організації навчального процесу як для викладачів так і для здобувачів освіти, що сприятиме оптимізації навчального процесу для якісної взаємодії між учасниками впродовж усього терміну, відведеного на опанування навчальної дисципліни. В статье обоснована необходимость конкретизации менеджмента дистанционного обучения в контексте учебной дисциплины «Физическое воспитание», а именно в определении определенных правил организации учебного процесса как для преподавателей так и для соискателей образования, что будет способствовать оптимизации учебного процесса для качественного взаимодействия между участниками на протяжении всего срока, отведенного на овладение учебной дисциплиной. The article substantiates the need to specify distance learning management in the context of the academic discipline "Physical Education", namely, in determining certain rules of the educational process for both teachers and applicants, which will help to optimize the learning process for quality interaction between the participants throughout the period given to mastering the academic discipline.
Опис
Ключові слова
дистанційне навчання, фізичне виховання, навчальний процес, дистанционное обучение, физическое воспитание, учебный процесс, distance learning, physical education, educational process
Цитування
Ільницька Г. С. Менеджмент дистанційного навчання у контексті навчальної дисципліни "Фізичне виховання" / Г. С. Ільницька, Л. В. Ільницька, С. В. Ільницький // Фізична культура і спорт. Виклики сучасності : зб. ст. наук.-практ. конф., Харків, 25–26 листоп. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: І. В. Кривенцова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2021. – С. 25–30.