Запобігання торгівлі людьми в системі професійно-технічної освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2008-11-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, Міжнародний жіночий правозахисний центр «Ла Страда-Україна», друкарня ТОВ “Агентство “Україна”
Анотація
Навчально-методичний посібник присвячено питаням організації та здійснення діяльності із запобігання торгівлі людьми в системі професійно-технічної освіти. Представлено основні результати дослідження вразливості учнів ПТНЗ до потрапляння в ситуації торгівлі людьми та дані про стан профілактичної діяльності у цьому напрямі. Подано загальний огляд ситуації з торгівлею людьми та трудовою міграцією в Україні; аналіз зв’язку торгівлі людьми з такими порушеннями прав людини, як насильство та жорстоке поводження, експлуатація дитячої праці, сексуальна експлуатація; описано чинне нормативно-правове забезпечення роботи із запобігання торгівлі людьми в системі ПТНЗ, наведено приклади та шляхи посилення протидії торгівлі людьми. Окремий розділ вміщує методичні рекомендації і практичні розробки організації та проведення заходів із профілактики торгівлі людьми. Для педагогічних працівників системи професійно-технічної освіти, студентів вищих педагогічних навчальних закладів І–ІV рівнів акредитації, соціальних працівників, представників громадських організацій, широкого кола громадськості. Учебно-методическое пособие посвящено вопросам организации и осуществления деятельности по предотвращению торговли людьми в системе профессионально-технического образования. Представлены основные результаты исследования уязвимости учащихся ПТУ до попадания в ситуации торговли людьми и данные о состоянии профилактической деятельности в этом направлении. Представлен общий обзор ситуации с торговлей людьми и трудовой миграцией в Украине; анализ связи торговли людьми с такими нарушениями прав человека, как насилие и жестокое обращение, эксплуатация детского труда, сексуальная эксплуатация; описано действующее нормативно-правовое обеспечение работы по предупреждению торговли людьми в системе ПТУ, приведены примеры и пути усиления противодействия торговле людьми. Отдельный раздел включает методические рекомендации и практические разработки организации и проведения мероприятий по профилактике торговли людьми. Для педагогических работников системы профессионально-технического образования, студентов высших педагогических учебных заведений I-IV уровней аккредитации, социальных работников, представителей общественных организаций, широкого круга общественности. The training manual is devoted to the organization and implementation of activities to prevent trafficking in persons in the system of vocational education. Presents the main results of the study of the vulnerability of vocational school students to getting into a situation of trafficking in persons and data on the status of preventive activities in this direction. A general overview of the situation with human trafficking and labor migration in Ukraine is presented; analysis of the connection of trafficking in persons with such human rights violations as violence and abuse, exploitation of child labor, sexual exploitation; describes the current legal framework for the prevention of trafficking in persons in the system of vocational schools, provides examples and ways to strengthen countering trafficking in persons. A separate section includes guidelines and practical development of the organization and conduct of activities for the prevention of trafficking in persons. For teachers of the system of vocational education, students of higher pedagogical educational institutions of I-IV accreditation levels, social workers, representatives of public organizations, the general public.
Опис
Ключові слова
соціальна профілактика, торгівля людьми, професійно-технічна освіта, дослідження вразливості учнів, трудова міграція в Україні, социальная профилактика, торговля людьми, профессионально-техническое образование, исследования уязвимости учащихся, трудовая миграция в Украине, social prevention, human trafficking, vocational-technical education, student vulnerability studies, labor migration in Ukraine
Цитування
Запобігання торгівлі людьми в системі професійно-технічної освіти : навч.-метод. посіб. / І. Д. Звєрєва, Р. М. Зеленський, Н. С. Калашник та ін. ; Ін-т інновац. технологій і змісту освіти, Міжнар. жіночий правозахисний центр «Ла Страда-Україна». – Київ : Україна, 2008. – 262 с.