An examination of the state of development of future teachers' communicative competence as a prerequisite for providing high-quality general secondary education

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology
Анотація
The article's scientific novelty lies in the authors' disclosure of the third-year students' average degree of communicative competence (CC) development. Of all the CC components, the cognitive and emotional components are the most prevalent (it can be observed among students of the Faculty of Natural Sciences, Faculty of Arts). The students of the Faculty of Foreign Philology and the Faculty of Arts and Graphics are more prepared for the behavioral component of the CC. Both students at the Faculty of Arts and Graphics and the Faculty of Physical Education exhibit a high degree of communicative tolerance. Additionally, the two factors that affect CC were identified: the external factors (organization of students' subjectrelated leisure; professional-oriented educational work with students; content of education at institutions of higher pedagogical education: specialty of the chosen profession; increased cycle of humanities; active pedagogical practice of students; age of students to work with; different categories of children and adults to work with); and the internal factors (students’ attitude towards self-development, self-education, students’ life and social experience, motivation for acquiring a specialty and CC, humanistic orientation of future teacher’s personality, persona's orientation to “person to person” profession). Наукова новизна статті полягає у виявленні середнього рівня сформованості комунікативної компетентності (КК) у студентів третього курсу. Серед усіх компонентів КК, когнітивний та емоційний компоненти є найбільш поширеними (це спостерігається серед студентів факультету природничих наук, факультету мистецтв). Студенти факультету іноземної філології та художньо-графічного факультету більш підготовлені до поведінкового компоненту КК. Як студенти художньо-графічного факультету, так і студенти факультету фізичного виховання демонструють високий рівень комунікативної толерантності. Крім того, було виявлено два фактори, які впливають на КК: зовнішні фактори (організація предметно пов'язаного дозвілля студентів; професійно-орієнтована виховна робота зі студентами; зміст освіти у вищих педагогічних навчальних закладах); внутрішні фактори (організація у закладах вищої педагогічної освіти: спеціальність обраної професії; збільшений цикл гуманітарних дисциплін; активна педагогічна практика студентів; різні категорії дітей та дорослих, з якими доводиться працювати); та внутрішні чинники (ставлення студентів до саморозвитку, самоосвіти, життєвий та соціальний досвід студентів, мотивація до набуття спеціальності та КК, гуманістична спрямованість особистості майбутнього вчителя на професію "людина-людина").
Опис
Ключові слова
communicative competence, higher pedagogical educational establishment, future teachers, external factors of communicative competence formation, internal factors of communicative competence formation, art of teaching, competence approach, emotional component of communicative competence, cognitive component of communicative competence, behavioral component of communicative competence, communicative tolerance of communicative competence, комунікативна компетентність, вищий педагогічний навчальний заклад, майбутні вчителі, зовнішні чинники формування комунікативної компетентності, внутрішні чинники формування комунікативної компетентності, мистецтво викладання, компетентнісний підхід, емоційний компонент комунікативної компетентності, когнітивний компонент комунікативної компетентності, поведінковий компонент комунікативної компетентності, комунікативна толерантність комунікативної компетентності
Цитування
Trubavina I. An examination of the state of development of future teachers' communicative competence as a prerequisite for providing high-quality general secondary education / I. Trubavina, S. Vasylieva, A. Martyniuk // Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology. – 2022. – Vol. 10, Is. 1. – Pp. 32–47.