Preparation of future musical art teachers for integrated teaching

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Premier Publishing s.r.o., Vienna-Prague
Анотація
The article substantiates the necessity of special training of future musical art teachers for integrated teaching. The result of such training is defined as the readiness of the future specialists for integrated teaching, the structure of which includes motivational, theoretical, practical and personal components, which are interdependent and interrelated. Taking into account the content of the components of readiness of future musical art teachers for integrated teaching and the logic of the process of professional training of students, the author grounded pedagogical technology of the phenomenon under investigation ; its concept is based on systematic, integrated, competency-based, personal-and-activity approaches. The developed pedagogical technology of preparation of future musical art teachers for integrated teaching envisages the implementation of organizational-modeling, professional-motivational, cognitive-procedural, experience-praxiological and reflexive-correctional stages. У статті обґрунтовано необхідність спеціальної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до інтегрованого викладання. Результатом такого навчання визначено готовність майбутніх фахівців до інтегрованого викладання, структура якого включає мотиваційний, теоретичний, практичний та особистісний компоненти, які взаємозалежні та взаємопов'язані. Враховуючи зміст складових готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до інтегрованого викладання та логіку процесу професійної підготовки учнів, автор обґрунтував педагогічну технологію досліджуваного явища; її концепція базується на систематизованому, інтегрованому, заснованому на компетентності, особистісно-діяльнісному підході. Розроблена педагогічна технологія підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до інтегрованого викладання, яка передбачає здійснення організаційно-моделювального, професійно-мотиваційного, когнітивно-процесуального, досвіду-праксіологічного та рефлексивно-корекційного етапів. В статье обоснована необходимость специальной подготовки будущих учителей музыкального искусства к интегрированному преподаванию. Результатом такого обучения определена готовность будущих специалистов к интегрированному преподаванию, структура которого включает мотивационный, теоретический, практический и личностный компоненты, которые взаимосвязаны. Учитывая содержание составляющих готовности будущих учителей музыкального искусства к интегрированному преподаванию и логику процесса профессиональной подготовки учащихся, автор обосновал педагогическую технологию исследуемого явления; ее концепция базируется на систематизированном, интегрированном, основанном на компетентности, личностно-деятельностном подходе. Разработана педагогическая технология подготовки будущих учителей музыкального искусства к интегрированному преподаванию, которая предусматривает осуществление организационно-моделирующего, профессионально-мотивационного, когнитивно-процессуального, опыта-праксиологического и рефлексивно-коррекционного этапов.
Опис
Ключові слова
future musical art teacher, training, readiness, integrated teaching, technology, майбутній викладач музичного мистецтва, навчання, готовність, інтегроване викладання, технології, будущий учитель музыкального искусства, обучение, готовность, интегрированное преподавание, технологии
Цитування
Zhukov V. Preparation of future musical art teachers for integrated teaching / V. Zhukov // Educational Studios: Theory and Practice : collective monograph / edit. S. T. Zolotukhina, I. M. Trubavina. – Prague ; Vienna : Premier Publishing, 2018. – Сhap. 2.6. – p. 166–173.