СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-06-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано тенденції підготовки майбутніх учителів початкових класів в умовах цифровізації освіти. Нині технології стрімко увійшли в повсякдення людей, а цифровізація освітнього процесу закладів вищої освіти стала трендом. Цифрова трансформація навчального процесу сприяє насиченню фізичного простору закладу освіти електронними пристроями, засобами, системами інформаційних комунікацій, хмарно орієнтованих технологій і технологій доповненої та віртуальної реальності. Наголошено на необхідності пошуку та формування модерних моделей професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів, цілепокладанням яких є спрямованість на вільний розвиток суб’єктів освітнього процесу, право вибору майбутніми педагогами власної концепції професійної діяльності в умовах інноваційного (цифрового) освітнього середовища. The publication analyzes the trends in the training of future primary school teachers in the conditions of digitalization of education. Today, technologies have rapidly entered the everyday life of people, and digitalization of the educational process of higher education institutions has become a trend. The digital transformation of the educational process contributes to the saturation of the physical space of the educational institution with electronic devices, means, information communication systems, cloud-based technologies and technologies of augmented and virtual reality. It is emphasized the need to find and form modern models of professional training of future primary school teachers, the goal of which is to focus on the free development of educational subjects process, the right of future teachers to choose their own concept of professional activity in the conditions of an innovative (digital) educational environment.
Опис
Ключові слова
освітній процес, підготовка вчителів, цифровізація освіти, початкова школа, educational process, teacher training, digitalization of education, primary school
Цитування
Купіна І. О. Сучасні тенденції підготовки майбутніх учителів початкових класів в умовах цифровізації освіти / І. О. Купіна, І. В. Радченя // Освіта збереже Україну! : матеріали ІІ Всеукраїнських Прокопенківських читань, Харків, 14 черв. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 132–135.