Досвід формування вчителя-лідера в Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В умовах сучасних швидкоплинних процесів, що відбуваються у всіх сферах суспільного життя актуальності набуває підготовка вчителя-лідера, здатного брати відповідальність за майбутнє країн, генерувати ідеї, згуртовувати навколо себе, надихати й вести за собою нові покоління. У статті акцентовано увагу, що саме на підготовку здобувача нової формації, майбутнього вчителя-лідера, готового до постійного самовдосконалення, спрямовані дисципліни вільного вибору «Лідерство і соціальне партнерство в освіті», «Педагогіка успіху», а також розкрито важливість залучення майбутніх учителів до активної волонтерської діяльності, висвітлено досвід такої роботи в Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди. Авторами проаналізовано програмні матеріали дисциплін вільного вибору для здобувачів першого і другого рівнів вищої освіти, узагальнено досвід волонтерського руху Сковородинівської родини, який виступає основою для формування лідерських якостей особистості, її громадської та соціальної активності в умовах сьогодення. Мета статті – висвітлити основні форми й напрями роботи Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди у підготовці вчителя-лідера. У статті представлені результати застосування різних форм лекційної взаємодії викладача та здобувача, роботи студентів на семінарських заняття та виконання завдань самостійної роботи. Доведено, що такий підхід до організації освітнього процесу дозволяє не лише поглибити набуті знання, а й сформувати актуальні сьогодні soft skills (комунікативні навички, емоційний інтелект, гнучкість мислення, уміння приймати рішення, навички кризового менеджменту тощо). Саме такі умови навчального середовища сприяють розв’язанню сучасних проблем лідерства в освітньому просторі, допомагають розвинути лідерський потенціал особистості. Автори продемонстрували вагомість у процесі проведення аудиторних занять таких методів, як: проблемного викладу знань, кейс-аналізу, інтерактивних методів. Доведено, що перевірці набутих теоретичних знань, удосконаленню практичних умінь і навичок, сприяє й активне залучення сучасного здобувача до волонтерської роботи, що дозволить випускникам знайти своє місце в різних сферах діяльності: освіті, соціального захисту населення, охорони здоров’я, дозвіллєвій галузі тощо. We can observe rapid changes in all spheres of social life; therefore, training a teacher-leader capable of taking responsibility for the country's future, generating ideas, rallying around him, and inspiring and leading new generations is gaining relevance. The article emphasizes that the free-choice disciplines "Leadership and social partnership in education" and "Pedagogy of success" aim to train a specialist in the new formation. The importance of involving future teachers in active volunteering was also revealed, and the experience of such work at the Kharkiv National Pedagogical University was highlighted. The authors analyzed the program materials of subjects of free choice for firstand second-level higher education applicants and summarized the experience of the volunteer movement of the of the university family, which is the basis for the formation of leadership qualities of an individual, his public, and social activity. The article's purpose is to highlight the primary forms and directions of work of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University in forming a teacherleader. The article presents the results of the application of various forms of interaction between the teacher and students at lectures, seminar classes, and performing independent work tasks. It has been proven that such an approach to the organization of the educational process allows you to deepen your knowledge and develop soft skills. Such conditions in the academic environment contribute to the solution of modern problems of leadership in education. The authors demonstrated the importance of such methods in the process of conducting classroom classes: problem-based presentation of knowledge, case analysis, and interactive techniques. It has been proven that the active involvement of a modern student in volunteer work contributes to the verification of acquired theoretical knowledge and the improvement of practical skills. This will allow graduates to find their place in various fields of activity: education, social protection of the population, health care, leisure industry, etc.
Опис
Ключові слова
лідерство, педагогіка успіху, соціальне партнерство, волонтерський рух, leadership, pedagogy of success, social partnership, volunteer movement
Цитування
Друганова О. М. Досвід формування вчителя-лідера в Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди / О. М. Друганова, В. М. Білик, А. О. Денисенко // Теорія та методика навчання та виховання. – Харків, 2022. – Вип. 53. – С. 26–38.