МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПЕДАГОГІКА. МОДУЛЬ ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ» ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди
Анотація
Педагогіка як інтегрована навчальна дисципліна включає такі модулі, як: педагогіка вищої школи, педагогічний менеджмент, медіаосвіта, кібербезпека в освіті. Читається у І семестрі першого року підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, передує педагогічній практиці в закладах вищої освіти (ЗВО), що є необхідним в контексті одержання здобувачами права викладати за фахом. Найбільш ємніший перший модуль – педагогіка вищої школи (разом 150 годин, модуль «Педагогіка вищої школи» 60 годин). Саме його засвоєння є базою для вивчення подальших модулів з педагогіки і подальшого проходження педагогічної практики в ЗВО. Педагогика как интегрированная учебная дисциплина включает такие модули, как: педагогика высшей школы, педагогический менеджмент, медиаобразование, кибербезопасность в образовании. Читается в первом семестре первого года подготовки соискателей второго (магистерского) уровня высшего образования, предшествует педагогической практике в учреждениях высшего образования (УВО), что необходимо в контексте получения соискателями права преподавать по специальности. Наиболее емкий первый модуль - педагогика высшей школы (вместе 150 часов, модуль «Педагогика высшей школы» 60 часов). Именно его усвоения является базой для изучения последующих модулей по педагогике и дальнейшего прохождения педагогической практики в УВО. Pedagogy as an integrated educational discipline includes such modules as: higher education pedagogy, pedagogical management, media education, cybersecurity in education. It is read in the first semester of the first year of training of applicants for the second (master) level of higher education, preceded by pedagogical practice in institutions of higher education , which is necessary in the context of obtaining the right for applicants to teach in their specialty. The most capacious first module is the pedagogy of higher education (together 150 hours, the module "Pedagogy of higher education" 60 hours). It is his assimilation that is the basis for the study of subsequent modules in pedagogy and the further passage of pedagogical practice in institutions of higher education.
Опис
Ключові слова
педагогіка вищої школи, здобувачі вищої освіти, професійна підготовка, професійні компетенції, самостійна робота, педагогика высшей школы, соискатели высшего образования, профессиональная подготовка, профессиональные компетенции, самостоятельная работа, higher education pedagogy, applicants for higher education, professional training, professional competencies, independent work
Цитування
Педагогіка. Модуль Педагогіка вищої школи : метод. рек. до самост. роботи для здобувачів другого (магістер.) рівня вищої освіти / Л. С. Рибалко, І. М. Трубавіна, М. Е. Пісоцька [та ін.] ; [за заг. ред. С. Т. Золотухіної] ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2020. – 32 с.