Відтворення емоційно забарвленої лексики в англомовному перекладі повісті Марка Вовчка "Інститутка"

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-02-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Анотація
У статті розглянуто проблему відтворення емоційно забарвленої лексики в англомовному перекладі повісті Марка Вовчка «Інститутка». З’ясовано, що досить складно відтворити демінутиви та іншу стилістично марковану лексику й стилістичні засоби українського оригінального тексту засобами англійської мови, зокрема, через відсутність в останній відповідних словотвірних моделей. У таких випадках, на жаль, досить часто доводиться користуватися стратегією нейтралізації. Прийом додавання означень до стилістично нейтральних іменників, заміна слів ситуативними відповідниками у деяких контекстах дозволили певною мірою компенсувати втрачену в процесі перекладу конотацію. The article deals with the problem of conveying emotionally coloured vocabulary in the English translation of the novella “Instytutka” by Marko Vovchok. It has been found that it is rather difficult to render Ukrainian diminutives as well as other stylistically marked vocabulary and stylistic devices employed in the original text because of the lack of the similar derivational models in English. In these cases, unfortunately, the neutralization strategy is used quite often. The technique of adding attributes to stylistically neutral nouns, using situational equivalents in certain contexts allow to compensate for the connotative losses in some degree.
Опис
Ключові слова
емоційно забарвлена лексика, конотація, переклад, демінутиви, прийом додавання, ситуативні відповідники, emotionally coloured vocabulary, connotation, translation, diminutives, technique of adding, situational equivalents
Цитування
Зосімова О. В. Відтворення емоційно забарвленої лексики в англомовному перекладі повісті Марка Вовчка "Інститутка" / О. В. Зосімова, Ю. С. Лисянська // Іноземна мова у професійній підготовці спеціалістів: проблеми та стратегії : зб. тез доп. VІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Кропивницький, 21 лют. 2022 р. – Кропивницький, 2022. – С. 22–24.