Концептуальні засади безпеки в освіті

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківська академія неперервної освіти
Анотація
У публікації досліджено концептуальні засади безпеки в освіті. Є багато різних видів безпеки (національна, людська, технологічна, міжнародна та ін.), які умовно можна об’єднати у п’ять великих блоків-напрямів: соціальні, екологічні, економічні, інформаційні, психологічні. У всіх зазначених блоках ідеться про безпеку людини (суспільства) та навколишнього середовища. Зазначено, що безпека в освіті передбачає розуміння такого стану освітнього середовища в усіх його ключових компонентах: просторово-семантичному та просторово-архітектурному, соціальному, змістовно-методичному, комунікативно-організаційному та психодидактичному, що забезпечує мінімальний ризик виникнення умов неможливості здійснення повноцінного освітнього процесу й життєдіяльності всіх його учасників: дітей та їхніх батьків, керівників і педагогів, допоміжного персоналу. The publication examines the conceptual principles of security in education. There are many different types of security (national, human, technological, international, etc.), which can be conventionally combined into five large blocks-directions: social, ecological, economic, informational, psychological. All of the mentioned blocks are about the safety of people (society) and the environment. It is noted that safety in education involves understanding the state of the educational environment in all its key components: spatial-semantic and spatial-architectural, social, content-methodical, communicative-organizational and psycho-didactic, which ensures the minimum risk of conditions of impossibility of carrying out a full-fledged educational process and life activities of all its participants: children and their parents, managers and teachers, support staff.
Опис
Ключові слова
безпека людини, освітній процес, освітнє середовище, безпечна освіта, safety, educational process, educational environment, safe education
Цитування
Бойчук Ю. Концептуальні засади безпеки в освіті / Ю. Бойчук, О. Мірошниченко // Джерело педагогічних інновацій. Безпечна освіта. – 2023. – Вип. № 1 (41). – C. 11–15.