Явище перемикання кодів у процесі мовленнєвої діяльності марокканців

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-10-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Анотація
Дуже часто впровадження арабських виразів у французькі фрази відбувається саме з метою висловлення приналежності до певної групи або ж для точної назви певного явища. Феномен перемикання кодів має багато особли- востей, що різняться залежно від країни, соціальної, гендерної та вікової принале- жності, рівня освіти і т.д., тому питання потребує подальшої розробки. Очень часто внедрение арабских выражений во французские фразы происходит именно с целью выражения принадлежности к определенной группе или для точного названия определенного явления. Феномен переключения кодов имеет много осо- ностей, которые отличаются в зависимости от страны, социальной, гендерной и возрастной принадле- жности, уровня образования и т.д., поэтому вопрос требует дальнейшей разработки. Very often, the introduction of Arabic expressions into French phrases occurs precisely for the purpose of expressing belonging to a particular group or for the exact name of a particular phenomenon. The phenomenon of code switching has many features that differ depending on the country, social, gender and age, educational level, etc., so the question requires further development.
Опис
Ключові слова
французьська мова, перемикання кодів, арабізми, марокканці, мовленнєва діяльність, французский язык, переключение кодов, арабизмы, марокканцы, речевая деятельность, French, code switching, arabisms, student work, Moroccan, speech activity
Цитування
Лембік С. О. Явище перемикання кодів у процесі мовленнєвої діяльності марокканців / С. О. Лембік, К. М. Толмачова // Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій : матеріали ІІ Всеукр. наук. конф., присвяч. 100-річчю Дніпр. нац. ун-ту ім. Олеся Гончара, Дніпро, 26–27 жовт. 2018 р. / Ін-т педагогіки НАПН України [та ін.] ; [наук. ред. О. Ю. Висоцький]. – Дніпро : ДНУ, 2018. – Ч. 2. – С. 258–259.