Методичні рекомендації до семінарських занять з модуля «Педагогіка НУШ» навчальної дисципліни «Інформаційно-педагогічні студії»

Анотація
Методичні рекомендації містять розробки планів-конспектів семінарських занять та зміст завдань для здобувачів, які опановують темами модуля «Педагогіка НУШ» за індивідуальним навчальним планом. Методичні рекомендації розраховані для використання здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти, викладачами закладів вищої педагогічної освіти. Методические рекомендации содержат разработки планов-конспектов семинарских занятий и содержание задач для соискателей, которые овладевают темами модуля «Педагогика НУШ» по индивидуальному учебному плану. Методические рекомендации рассчитаны для использования соискателями второго (магистерского) уровня высшего образования, преподавателями учреждений высшего педагогического образования. Methodical recommendations include the development of plans-summaries of seminars and the content of tasks for applicants who master the topics of the module "Pedagogy of the new Ukrainian school" according to the individual curriculum. Methodical recommendations are designed for use by applicants for the second (master's) level of higher education, teachers of institutions of higher pedagogical education.
Опис
Ключові слова
методичні рекомендації, сучасний урок, організація інтегрованого навчання, нова українська школа, методические рекомендации, современный урок, организация интегрированного обучения, новая украинская школа, Guidelines, modern lesson, organization of integrated learning, new Ukrainian school
Цитування
Методичні рекомендації до семінарських занять з модуля «Педагогіка НУШ» навчальної дисципліни «Інформаційно-педагогічні студії» / уклад. : Н. Борисенко, А. Боярська-Хоменко, С. Васильєва та ін. ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2021. – 24 с.