Реалізація особистністно-орієнтованого підходу в роботі з дітьми, які мають проблеми адаптації до реалізація особистністно-орієнтованого підходу в роботі з дітьми, які мають проблеми адаптації до школи і труднощі в навчанні

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-09-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У процесі визначення готовності дитини до школи необхідно усвідомлювати його основні показники здоров'я. Тимчасові труднощі з навчанням можуть бути пов'язані з морфо-функціональною незрілістю дитини або соціальними чинниками. Також є спеціальна категорія дітей з вадами розвитку і, відповідно, з особливими освітніми потребами. На цій основі особистісно-орієнтований підхід стає одним із головних принципів організації виховання. В процессе определения готовности ребенка к школе необходимо знать его основные показатели здоровья. Временные трудности в обучении могут быть связаны с морфофункциональной незрелостью ребенка или социальными факторами. Существует также особая категория детей с нарушениями развития и, соответственно, с особыми образовательными потребностями. На этой основе личностно-ориентированный подход становится одним из основных принципов организации образования. Іn the process of determination of readiness of the child to school, it`s need to aware his basic health indicators. Тemporary learning difficulties may be associated with the morpho-functional immaturity of the child or social factors. There is also a special category children with developmental disabilities and, accordingly, with special educational needs. On this basis personality-oriented approach becomes one of the main principles of the organizing of education.
Опис
Ключові слова
діти, проблеми адаптації, школа, навчання, особистісно-орієнтований підхід, дети, проблемы адаптации, школа, обучение, личностно-ориентированный подход, children, adaptation problems, school, education, personality-oriented approach
Цитування
Голуб Н. М. Реалізація особистністно-орієнтованного підходу в роботі з дітьми, які мають проблеми адаптації до реалізація особистністно-орієнтованного підходу в роботі з дітьми, які мають проблеми адаптації до школи і труднощі в навчанні / Н. М. Голуб // Природнича наука й освіта: сучасний стан і перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20-22 верес. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. Т. Ю. Маркіної, А. Б. Чаплигіної, Т. Є. Комісової. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 60–63.