Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3725
Title: Реалізація особистністно-орієнтованого підходу в роботі з дітьми, які мають проблеми адаптації до реалізація особистністно-орієнтованого підходу в роботі з дітьми, які мають проблеми адаптації до школи і труднощі в навчанні
Other Titles: Реализация личностно-ориентированного подхода в работе с детьми, имеющими проблемы адаптации к реализация личностно-ориентированного подхода в работе с детьми, имеющими проблемы адаптации к школе и трудности в обучении
Implementation of a personality-oriented approach to working with children who have problems of adaption to school and difficulty in learning
Authors: Голуб, Н. М.
Golub, N.
Keywords: діти
проблеми адаптації
школа
навчання
особистісно-орієнтований підхід
дети
проблемы адаптации
школа
обучение
личностно-ориентированный подход
children
adaptation problems
school
education
personality-oriented approach
Issue Date: 20-Sep-2019
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Голуб Н. М. Реалізація особистністно-орієнтованного підходу в роботі з дітьми, які мають проблеми адаптації до реалізація особистністно-орієнтованного підходу в роботі з дітьми, які мають проблеми адаптації до школи і труднощі в навчанні / Н. М. Голуб // Природнича наука й освіта: сучасний стан і перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20-22 верес. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. Т. Ю. Маркіної, А. Б. Чаплигіної, Т. Є. Комісової. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 60–63.
Abstract: У процесі визначення готовності дитини до школи необхідно усвідомлювати його основні показники здоров'я. Тимчасові труднощі з навчанням можуть бути пов'язані з морфо-функціональною незрілістю дитини або соціальними чинниками. Також є спеціальна категорія дітей з вадами розвитку і, відповідно, з особливими освітніми потребами. На цій основі особистісно-орієнтований підхід стає одним із головних принципів організації виховання. В процессе определения готовности ребенка к школе необходимо знать его основные показатели здоровья. Временные трудности в обучении могут быть связаны с морфофункциональной незрелостью ребенка или социальными факторами. Существует также особая категория детей с нарушениями развития и, соответственно, с особыми образовательными потребностями. На этой основе личностно-ориентированный подход становится одним из основных принципов организации образования. Іn the process of determination of readiness of the child to school, it`s need to aware his basic health indicators. Тemporary learning difficulties may be associated with the morpho-functional immaturity of the child or social factors. There is also a special category children with developmental disabilities and, accordingly, with special educational needs. On this basis personality-oriented approach becomes one of the main principles of the organizing of education.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3725
Appears in Collections:Кафедра спеціальної педагогіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Голуб Н. М .pdf2.36 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.