Формування науково-дослідницької компетентності майбутніх докторів філософії в умовах упровадження технологій дистанційного навчання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харкiвський національний унiверситет радiоелектронiки, Харкiвський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Приватна фірма «Колегіум»
Анотація
Розкрито проблему формування науково-дослідницької компетентності здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки галузі знань 01 Освіта, педагогіка шляхом реалізації принципу наступності навчання в закладах вищої освіти, розкриття потенціалу освітньо-наукової програми «Освітні, педагогічні науки», використання можливостей технологій дистанційного навчання. Науково-дослідницька компетентність доктора філософії формується на основі попереднього досвіду бакалаврського і магістерського рівнів вищої освіти. У аспірантурі процес формування науково-дослідницької компетентності доктора філософії є особливим, унікальним, провідним, тому що випускниками є дослідники, науковці, педагогиінноватори, агенти освітніх змін. Відзначено, що в процесі викладання обов’язкових і вибіркових дисциплін майбутні доктори філософії пізнають принципи науковості та особливості проведення науково-педагогічних досліджень, розвивають креативне мислення і талант дослідника. Доведено, що для успішного та своєчасного написання дисертації їм необхідно навчитися писати тези, фахові статті, володіти термінологією з теми дослідження, викладати авторську думку відповідно до логіки побудови змісту наукового тексту, робити висновки, позиціонувати себе в ролі науковця і дослідника, презентувати та оприлюднювати результати роботи. Акцентовано, що використання можливостей технологій дистанційного навчання є необхідною умовою для формування науково-дослідницької компетентності майбутніх докторів філософії, які водночас і навчаються, і застосовують обрані технології для дослідження. Вони досліджують можливості Googleдиску та цифрових сервісів, додатків для візуальної презентації результатів наукових досліджень, проводять опитування, складають інфографіки (Piktochart, Canva, Infogram, Visually, Genially, Easelly). The article discloses the problem of the formation of scientific and research competence of students of the third (educational and scientific) level of higher education in the specialty 011 Educational, pedagogical sciences of the field of knowledge 01 Education, pedagogy through the implementation of the principle of continuity of education in institutions of higher education, revealing the potential of the educational and scientific program «Educational, pedagogical sciences», use of distance learning technologies. The scientific research competence of the Doctor of Philosophy is formed on the basis of previous experience at the bachelor's and master's levels of higher education. In graduate school, the process of forming the scientific and research competence of a doctor of philosophy is special, unique, leading, because the graduates are researchers, scientists, innovative teachers, and agents of educational changes. It was noted that in the process of teaching compulsory and optional subjects, future PhDs learn the principles of scientific research and the peculiarities of conducting scientific and pedagogical research, develop creative thinking and the talent of a researcher. It is proven that in order to successfully and timely write a dissertation, they need to learn how to write theses, professional articles, master the terminology of the research topic, express the author's opinion in accordance with the logic of constructing the content of the scientific text, draw conclusions, position oneself in the role of a scientist and researcher, present and publicize the results of the work. It is emphasized that the use of the possibilities of distance learning technologies is a necessary condition for the formation of scientific research competence of future doctors of philosophy, who at the same time study and apply the selected technologies for research. They explore the possibilities of Google Drive and digital services, applications for visual presentation of the results of scientific research, conduct surveys, compile infographics (Piktochart, Canva, Infogram, Visually, Genially, Easelly).
Опис
Ключові слова
наука, дослідник, підготовка, доктор філософії, освітньо-наукова програма, науково-педагогічні дослідження, дисертація, онлайн-навчання, академічна доброчесність, освітній хаб, science, researcher, training, PhD, educational and scientific program, scientific and pedagogical research, thesis, online learning, academic integrity, educational hub
Цитування
Бойчук Ю. Формування науково-дослідницької компетентності майбутніх докторів філософії в умовах упровадження технологій дистанційного навчання / Ю. Бойчук, А. Боярська-Хоменко, Л. Рибалко // Новий Колегіум. – 2023. – № 3 (111). – С. 74–81.