Майстерка з написання наукових праць : методичні рекомендації до самостійної роботи для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти у галузі знань 01 Освіта/Педагогіка

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Методичні рекомендації складено до вибіркової дисципліни «Майстерка з написання наукових праць», яка розширює уявлення здобувачів вищої освіти щодо шляхів, напрямів, засобів удосконалення умінь та навичок створювати, аналізувати та оформлювати різні види наукових текстів. Зміст дисципліни розкриває всі етапи генерації творчої думки та презентації публікацій різних видів, встановлення авторського права на них. Під час самостійної роботи рекомендовано ознайомитися з тематичним планом, структурою дисципліни, змістом, запропоновано виконати завдання. Наведено критерії оцінювання, посилання на рекомендовані джерела. The methodological recommendations have been drawn up for the elective discipline "Master of Scientific Writing", which expands the understanding of higher education students about the ways, directions, and means of improving their skills and abilities to create, analyse, and design various types of scientific texts. The content of the discipline reveals all stages of generating creative thought and presentation of publications of various types, establishing copyright for them. During independent work, it is recommended to get acquainted with the thematic plan, the structure of the discipline, the content, and to complete the tasks. Assessment criteria and links to recommended sources are provided.
Опис
Ключові слова
науковий текст, майстерка, здобувачі третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, фахова стаття, дисертація, есе, рецензія, авторське право, scientific text, workshop, article, thesis, essay, review, copyright
Цитування
Рибалко Л. Майстерка з написання наукових праць : метод. рек. до самост. роботи для здобувачів третього (освіт.-наук.) рівня вищ. освіти у галузі знань 01 Освіта / Педагогіка / Л. Рибалко, Д. Овсюк, Ісюань Хоу ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – 61 с.