Мета, завдання та функції театральної педагогіки як науки

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-03-31
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття присвячена актуальній проблемі визначення мети, завдань та функцій театральної педагогіки як галузі наукового знання на сучасному етапі розвитку українського суспільства. З’ясовано, що мета театральної педагогіки як науки відбиває закономірності, принципи й методи наукового пізнання та шляхи їх впровадження в практику діяльності провідних суб’єктів театрального впливу. Завдання театральної педагогіки поділяються науковцями на постійні і тимчасові, а її функції – на теоретичні й технологічні. Статья посвящена актуальной проблеме определения целей, задач и функций театральной педагогики как отрасли научного знания на современном этапе развития украинского общества. Выяснено, что цель театральной педагогики как науки отражает закономерности, принципы и методы научного познания и пути их внедрения в практику деятельности ведущих субъектов театрального влияния. Задачи театральной педагогики делятся учеными на постоянные и временные, а ее функции – на теоретические и технологические. The article is devoted to the definition of the purpose, tasks and functions of theater pedagogy as a branch of scientific knowledge at the present stage of development of Ukrainian society. It was found that the purpose of theater pedagogy as a science reflects the patterns, principles and methods of scientific knowledge and ways to implement them in the practice of the leading subjects of theatrical influence. The tasks of theatrical pedagogy are divided by scientists into permanent and temporary, and its functions – into theoretical and technological.
Опис
Ключові слова
театральна педагогіка, наука, мета, завдання, функції, театральная педагогика, наука, цель, задачи, функции, theatrical pedagogy, science, purpose, tasks, functions
Цитування
Кузнецова О. Ю. Мета, завдання та функції театральної педагогіки як науки / О. Ю. Кузнецова, А. В. Троцко, Л. А. Штефан // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 31 бер. – 2 квіт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: С. Т. Золотухіна та ін.]. – Харків : Мітра, 2021. – Т. 1. – С. 35–38.