ХВОРОБА ЛАЙМА, АБО КЛІЩОВИЙ БОРРЕЛІОЗ: СИМПТОМИ, ЗБУДНИК ТА ПЕРЕНОСНИКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття присвячена симптомам хвороби Лайма, її збудникам та переносникам. У наш час кліщі, незважаючи на видове різноманіття, відіграють велику роль у сучасній медицині та ветеринарії. Іксодові кліщі є переносниками збудників багатьох небезпечних захворювань людини та тваринництва. Одним з порівняно нових системних інфекційних трансмісивних захворювань людини є хвороба Лайма, або кліщовий системний борреліоз.. Передача інфекції здійснюється трансмісивним шляхом при укусі кліща (інокуляція), хоча не виключається можливість інфікування і при попаданні фекалій кліща на шкіру, з подальшим їх втиранням при розчісуванні (контамінація). Період захворювання поділяється на 4 стадії, при цьому дві перші можуть не мати виражених клінічних ознак. Важливим є факт, що пацієнт з хворобою Лайма не становить загрози для оточуючих тому, що кліщовий борреліоз не передається від людини до людини. У зв’язку з відсутністю заходів специфічної профілактики особливе значення має виявлення хворих по ранніх клінічних ознаках і обов’язкова антибіотико терапія, що дозволяє уникати важких пізніх ускладнень. Фактичний ареал мешкання європейського лісового кліща не сполошний, а розбитий на велику кількість великих і маленьких островків, що обумовлено природними умовами та господарською діяльністю людини. Загальна профілактика полягає у дотриманні заходів індивідуального захисту від нападу кліщів, роз’яснювальної роботи серед широких верств населення. Велике значення для профілактики зараження також має правильне видалення кліща. Статья посвящена симптомам болезни Лайма, ее возбудителям и переносникам. В наше время клещи, несмотря на видовое разнообразие, играют большую роль в современной медицине и ветеринарии. Иксодовые клещи являются переносчиками возбудителей многих опасных заболеваний человека и животноводства. Одним из сравнительно новых системных инфекционных трансмиссивных заболеваний человека является болезнь Лайма, или клещевой системный боррелиоз. Передача инфекции осуществляется трансмиссивным путем при укусе клеща (инокуляция), хотя не исключается возможность инфицирования и при попадании фекалий клеща на кожу с последующим их втиранием при расчесывании (контаминация). Период заболевания разделяется на 4 стадии, при этом две первые могут не иметь выраженных клинических признаков. Важным является факт, что пациент с болезнью Лайма не представляет угрозы для окружающих потому, что клещевой боррелиоз не передается от человека к человеку. В связи с отсутствием мер специфической профилактики особое значение имеет выявление больных по ранним клиническим признакам и обязательная антибиотико-терапия, что позволяет избегать тяжелых поздних осложнений. Фактический ареал обитания европейского лесного клеща не сплошной, а разбит на большое количество больших и маленьких островков, что обусловлено природными условиями и хозяйственной деятельностью человека. Общая профилактика заключается в соблюдении мер индивидуальной защиты от нападения клещей, разъяснительной работы среди широких слоев населения. Большое значение для профилактики заражения также имеет правильное удаление клеща.
Опис
Ключові слова
хвороба Лайма, кліщовий борреліоз, кліщі, болезнь Лайма, клещевой боррелиоз, клещи, Lyme disease, Lyme borreliosis, mites
Цитування
Хвороба Лайма, або кліщовий борреліоз : симптоми, збудник та переносники / О. Ю. Мухіна, Ю. Д. Бойчук, Д. Довгалюк, М. Осинський // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. VІ Всеукр. наук.-практ. конф. / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. акад. І. Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ, 2016. – С. 508–513.