Кафедра зоології

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 407
 • Документ
  ЗАСЕЛЕНІСТЬ ШТУЧНИХ ГНІЗДІВЕЛЬ ДЛЯ ПТАХІВ У БОРУ НПП «ГОМІЛЬШАНСЬКІ ЛІСИ» У 2022–2023 рр.
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-10-20) Ярис, О. О.; Літвін, Л. М.; Чаплигіна, А. Б.
  Під час війни лісові екосистеми зазнають негативного впливу через присутність і пересування військовослужбовців та техніки, обстріли з різних видів зброї та інші пошкодження. Порівняльний аналіз даних, отриманих у попередні роки та під час війни, показав, що домінуючим видом, який гніздився у штучних гніздівлях з 2017 по 2022 рр., була велика синиця Parus major. Вперше у пластикових штучних гніздівлях гніздилися Jynx torquilla та Parus major. Зміна домінування протягом тривалого періоду часу, ймовірно, пов'язана з тим, що більшість штучних гнізд було зруйновано у 2023 р. через несприятливі погодні умови. During the war, forest ecosystems are negatively affected due to the presence and movement of military personnel and equipment, shelling from various types of weapons and other damages. The comparative analysis of the data obtained in previous years and during war showed that the Great tit Parus major was the dominant species nesting in artificial nests from 2017 to 2022. For the first time, Jynx torquilla and Parus major nested in plastic artificial nests. The change in dominance over a long period of time is probably due to the fact that most artificial nests were destroyed in 2023 because of the adverse weather conditions.
 • Документ
  To the reproduction biology of the Wryneck (Jynx torquilla Linnaeus, 1758) in artificial nests in Northeastern Ukraine
  (Ecology and Noospherology, 2021) Yarys, О. О.
  In many countries, the Jynx torquilla population has declined significantly. In Ukraine, the species is considered widespread, but remains poorly studied. Activities to attract birds to parks using artificial nests were carried out during 2004‒2021 in Northeastern Ukraine. The first time the J. torquilla was populated in artificial nests dates back to 2009. During 2019‒2021 4 cases of J. torquilla nesting in artificial nests were recorded. Among the studied territories, the population of J. torquilla in artificial nests was found in the territory of the regional landscape park (RLP) «Feldman Ecopark», NPP «Gomilshansky forests» near the village. Gaidary in Kharkov and the tract «Vakalovschina» near the village Vakalovschina in Sumy regions. In the Northeastern of Ukraine, the number of J. torquilla reaches 14,3±0,32 pairs/km2 in the oak forests of the NPP «Gomilshansky forests» near the village Gaidary, 7,2±0,14 pairs/km2 in the pine forests of the park near the village Zadonetske, 16,2±0,14 pairs/km2 in the «Vakalovschina» tract, 11,1±0,24 pairs/km2 in RLP «Feldman Ecopark». J. torquilla, as a typical hollow-hole, is able to inhabit artificial nests. On average, during 2004–2021, the arrival of the first individuals in the spring was recorded: 21.04 at an average daily temperature of 18° C in the oak grove of the NPP «Gomilshansky forests», 23.04 at a temperature of 17° C in the tract «Vakalovschina», on the territory RLP «Feldman Ecopark» ‒ 02.05 at a temperature of 17° C, 2020 is 05.05 at a temperature of 20° С. It has been proven that 12 days pass from the moment of arrival of birds to the laying of the first egg. The first eggs of birds in the conditions of Northeastern Ukraine, on verage, for all years of research, were registered 02.05 in the oak grove of the NPP «Gomilshansky forestsп», 04.05 in the tract «Vakalovschina». On the territory of RLP «Feldman Ecopark» in 2019, the first egg was laid at 14.05 on the material of the nest of the collared flycatcher Ficedula albicollis (Temm., 1815); in 2020 ‒ 19.05. Average clutch size 8,3±0,5 (from 7 to 9). Egg sizes: length – 20,2±0,2 mm, width ‒ 15,1±0,1 mm, volume ‒ 1.4±0.1 mmᶾ, roundness index ‒ 74.7±0.3 %. On average, incubation lasts 13±0,2 days. On the territory of the NPP «Gomilshansky forests» near the village. Gaidary, chicks hatched at 14.05; in the tract «Vakalovschina» on 16.05, on the territory of the RLP «Feldman Ecopark» in 2019 the chicks hatched on 26.05, in 2020 ‒ 01.06. The hatching success was found to be 96,9 % (n=30), where the breeding success is 91,0 %. У багатьох країнах популяція Jynx torquilla значно скоротилася. В Україні вид вважається широко поширеним, але залишається маловивченим. Заходи із залучення птахів до парків за допомогою штучних гнізд проводилися протягом 2004‒2021 років на північному сході України. Перше заселення J. torquilla у штучні гнізда датовано 2009 роком. Протягом 2019‒2021 років зафіксовано 4 випадки гніздування J. torquilla у штучних гніздах. Серед досліджуваних територій популяцію J. torquilla у штучних гніздах виявлено на території регіонального ландшафтного парку (РЛП) «Фельдман Екопарк», НПП «Гомільшанські ліси» поблизу с. Гайдарів у Харкові та урочище «Вакаловщина» біля села Вакаловщина Сумської області. На північному сході України чисельність J. torquilla сягає 14,3±0,32 пар/км2 у дубових лісах НПП «Гомільшанські ліси» біля с. Гайдари, 7,2±0,14 пар/км2 у соснових лісах парку біля с. Задонецьке, 16,2±0,14 пар/км2 в урочищі «Вакаловщина», 11,1±0,24 пар/км2 в РЛП «Фельдман Екопарк». J. torquilla, як типовий дуплистий, здатний заселяти штучні гнізда. У середньому протягом 2004–2021 рр. приліт перших особин навесні фіксувався: 21.04 при середньодобовій температурі 18°С у діброві НПП «Гомільшанські ліси», 23.04 при температурі 17°С. в урочищі «Вакаловщина», на території РЛП «Фельдман Екопарк» ‒ 02.05 при температурі 17° С, 2020 05.05 при температурі 20° С. Доведено, що від моменту прильоту птахів до знесення першого яйця проходить 12 днів. Перші яйця птахів в умовах Північного Сходу України в середньому за всі роки досліджень зареєстровані 02.05 у діброві НПП «Гомільшанські ліси», 04.05 в урочищі «Вакаловщина». На території РЛП «Фельдман Екопарк» у 2019 році перше яйце було відкладено 14.05 на матеріалі гнізда мухоловки комірної Ficedula albicollis (Temm., 1815); у 2020 році ‒ 19.05. Середній розмір кладки 8,3±0,5 (від 7 до 9). Розміри яєць: довжина – 20,2±0,2 мм, ширина ‒ 15,1±0,1 мм, об’єм ‒ 1,4±0,1 ммᶾ, показник округлості ‒ 74,7±0,3 %. В середньому інкубація триває 13±0,2 доби. На території НПП «Гомільшанські ліси» поблизу с. Гайдари, пташенята вилупилися о 14.05; в урочищі «Вакаловщина» 16.05, на території РЛП «Фельдман Екопарк» у 2019 році пташенята вилупилися 26.05, у 2020 ‒ 01.06. Успіх вилуплення склав 96,9 % (n=30), а успіх розмноження – 91,0 %.
 • Документ
  ШТУЧНІ ГНІЗДІВЛІ ДУПЛОГНІЗДНИХ ПТАХІВ В ЯКОСТІ БЕЗПЕЧНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ РОЗВИТКУ ПРЕДСТАВНИКІВ DIPTERA
  (Біосферний заповідник «Асканія-Нова» імені Ф. Е. Фальц-Фейна Національної академії аграрних наук України, 2019) Чебітько, О. О.
  Досліджено представників двокрилих (Diptera) у гніздах дуплогніздників у штучних гніздівлях на території ландшафтного парку "Фельдман Екопарк" у Дергачівському районі Харківської області. Проаналізовано та виявлено комплекс субстрату для безпечного середовища розвитку представників двокрилих, наведено кількісні показники та статистичні дані 123 пупаріїв двокрилих. Найбільше пупаріїв виявлено у гніздах синиці великої Parus major, менше у мухоловки білошийої Ficedula albicollis і повзика звичайного Sitta europaea. Representatives of Diptera in the nests of hollow nesting birds in the artificial nests on the territory of the landscape park "Feldman Ecopark" in Dergachivsky district of the Kharkiv region were investigated. The substrate complex for safe environment development of Diptera representatives is analyzed and defined. Quantitative indicators and statistical data of 123 puparia Diptera are given. The large number of puparia was found in the great tit Parus major, less in the white flycatcher Ficedula albicollis and ordinary nuthatch Sitta europaea.
 • Документ
  Моніторинг заселеності штучних гніздівель дуплогнізними птахами на території ландшафтного парку «ФЕЛЬДМАН ЕКОПАРК» у 2019 році
  (Дніпровский національний університет імені Олеся Гончара, 2019-11-18) Ярис, О. О.; Клименко, О. І.; Колодка, А. В.
  Матеріалом для роботи є результати польових досліджень птахів, які гніздяться в ШГ: мухоловка білошия (Ficedula albicollis), синиця велика (Parus major), синиця блакитна (Cyanistes caeruleus), крутиголовка (Jynx torquilla),повзик (Sitta europaea), горихвістка звичайна (Phoenicurus phoenicurus), вумовах регіонального ландшафтного парку «ФЕЛЬДМАН-ЕКОПАРК».Основний польовий матеріал зібраний у квітні-липні 2019 р. на основі систематичних обстежень ШГ.Пік заселеності ШГ птахами припадав на ІІ декаду травня. ЗаселеністьШГ дуплогнізними птахами на ділянках дослідження зростала від 78,2 % (n=46)«Шосе» до 90% (n=10) «Центральна алея» та 90% (n=40) «Екотропа». ШГзаселяли на першій тропі «Екотропа», а саме: Ficedula albicollis – 75 %, Parusmajor – 19,4 %, Cyanistes coeruleus – 2,7 %, Jynx torquilla – 2,7 %. На другійтропі «Центральна алея», зустрічалися: Ficedula albicollis – 44,4 %, Parus major– 44,4 % Sitta europaea – 11,1%; третя тропа «Шосе»: Ficedula albicollis– 83,3 %, Parus major – 11,1 %, Sitta europaea – 2,7 %, Phoenicurus phoenicurus– 2,7 %. The paper is based on the results of field surveys of birds nesting in the SHG: White-necked Flycatcher (Ficedula albicollis), Great Tits (Parus major), Blue Tits (Cyanistes caeruleus), Red-breasted Nuthatch (Jynx torquilla), Nuthatch (Sitta europaea), Common Tern (Phoenicurus phoenicurus), in the conditions of the Feldman-EcoPark Regional Landscape Park. The main field material was collected in April-July 2019 on the basis of systematic surveys of the SHG. The population of the VG with duplicitous birds in the study areas increased from 78.2% (n=46) in Shosse to 90% (n=10) in Tsentralna Alley and 90% (n=40) in Ecotrail. The following species were found on the first Ecotrail trail: Ficedula albicollis - 75%, Parusmajor - 19.4%, Cyanistes coeruleus - 2.7%, Jynx torquilla - 2.7%. On the second trail "Central Alley", we found: Ficedula albicollis - 44.4 %, Parus major - 44.4 % Sitta europaea - 11.1 %; the third trail "Highway": Ficedula albicollis - 83.3%, Parus major - 11.1%, Sitta europaea - 2.7%, Phoenicurus phoenicurus - 2.7%.
 • Документ
  АНАЛІЗ ВИДОВОГО СКЛАДУ ТА ЧИСЕЛЬНОСТІ ОРНІТОФАУНИ ЛІСОСМУГ ВЗДОВЖ АВТОШЛЯХІВ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
  («Colloquium-journal» BIOLOGICAL SCIENCES, 2021) Пісоцька, В. В.; Ярис, О. О.
  Орнітоценоз лісосмуг вздовж автошляхів представлений 44 видами птахів 4 типів. Переважають представники ряду Горобцеподібні. Визначено характер перебування видів: 21 вид гніздиться на досліджуваний території, 13 видів – перебувають, 10 видів осіло-кочові та 1 вид зимує (окрім того, що є гніздовим). Визначено тип живлення зареєстрованих птахів: 29 видів – ентомофаги, 6 видів – пантофаги, 5 видів – міофаги, 3 види ентомо-фітофаги та 1 вид – фітофаг. Визначено екологічну групу птахів 30 вдів – дендрофіли, 10 видів – кампофіли, 4 види – склерофіти. Показники коефіцієнтів подібності Жаккара та Соренсена свідчить про подібність видового складу птахів досліджуваних лісосмуг. Ornithocenosis of forest belts along highways presents 44 species of birds in 4 types of forest belts. Representatives of a number of Sparrows predominate. The nature of the species' stay was determined: 21 species nest in the study area, 13 species are present, 10 species are nomadic and 1 species winters (except that it is nesting). The type of feeding of registered birds was determined: 29 species ‒ entomophages, 6 species - pantophages, 5 species ‒ myophages, 3 species of entomo-phytogs and 1 species ‒ phytophagous. The ecological group of birds of 30 widows ‒ dendrophiles, 10 species ‒ campophiles, 4 species ‒ sclerophytes was determined. Indicators of similarity coefficients of Jacquard and Sorensen indicate the similarity of the species composition of birds in the studied forest belts.