Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/129
Title: ХВОРОБА ЛАЙМА, АБО КЛІЩОВИЙ БОРРЕЛІОЗ: СИМПТОМИ, ЗБУДНИК ТА ПЕРЕНОСНИКИ
Authors: Мухіна, О. Ю.
Бойчук, Ю. Д.
Довгалюк, Д.
Осинський, М.
Keywords: хвороба Лайма
кліщовий борреліоз
кліщі
болезнь Лайма
клещевой боррелиоз
клещи
Lyme disease
Lyme borreliosis
mites
Issue Date: 2016
Publisher: ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Citation: Хвороба Лайма, або кліщовий борреліоз : симптоми, збудник та переносники / О. Ю. Мухіна, Ю. Д. Бойчук, Д. Довгалюк, М. Осинський // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. VІ Всеукр. наук.-практ. конф. / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. акад. І. Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ, 2016. – С. 508–513.
Abstract: Стаття присвячена симптомам хвороби Лайма, її збудникам та переносникам. У наш час кліщі, незважаючи на видове різноманіття, відіграють велику роль у сучасній медицині та ветеринарії. Іксодові кліщі є переносниками збудників багатьох небезпечних захворювань людини та тваринництва. Одним з порівняно нових системних інфекційних трансмісивних захворювань людини є хвороба Лайма, або кліщовий системний борреліоз.. Передача інфекції здійснюється трансмісивним шляхом при укусі кліща (інокуляція), хоча не виключається можливість інфікування і при попаданні фекалій кліща на шкіру, з подальшим їх втиранням при розчісуванні (контамінація). Період захворювання поділяється на 4 стадії, при цьому дві перші можуть не мати виражених клінічних ознак. Важливим є факт, що пацієнт з хворобою Лайма не становить загрози для оточуючих тому, що кліщовий борреліоз не передається від людини до людини. У зв’язку з відсутністю заходів специфічної профілактики особливе значення має виявлення хворих по ранніх клінічних ознаках і обов’язкова антибіотико терапія, що дозволяє уникати важких пізніх ускладнень. Фактичний ареал мешкання європейського лісового кліща не сполошний, а розбитий на велику кількість великих і маленьких островків, що обумовлено природними умовами та господарською діяльністю людини. Загальна профілактика полягає у дотриманні заходів індивідуального захисту від нападу кліщів, роз’яснювальної роботи серед широких верств населення. Велике значення для профілактики зараження також має правильне видалення кліща. Статья посвящена симптомам болезни Лайма, ее возбудителям и переносникам. В наше время клещи, несмотря на видовое разнообразие, играют большую роль в современной медицине и ветеринарии. Иксодовые клещи являются переносчиками возбудителей многих опасных заболеваний человека и животноводства. Одним из сравнительно новых системных инфекционных трансмиссивных заболеваний человека является болезнь Лайма, или клещевой системный боррелиоз. Передача инфекции осуществляется трансмиссивным путем при укусе клеща (инокуляция), хотя не исключается возможность инфицирования и при попадании фекалий клеща на кожу с последующим их втиранием при расчесывании (контаминация). Период заболевания разделяется на 4 стадии, при этом две первые могут не иметь выраженных клинических признаков. Важным является факт, что пациент с болезнью Лайма не представляет угрозы для окружающих потому, что клещевой боррелиоз не передается от человека к человеку. В связи с отсутствием мер специфической профилактики особое значение имеет выявление больных по ранним клиническим признакам и обязательная антибиотико-терапия, что позволяет избегать тяжелых поздних осложнений. Фактический ареал обитания европейского лесного клеща не сплошной, а разбит на большое количество больших и маленьких островков, что обусловлено природными условиями и хозяйственной деятельностью человека. Общая профилактика заключается в соблюдении мер индивидуальной защиты от нападения клещей, разъяснительной работы среди широких слоев населения. Большое значение для профилактики заражения также имеет правильное удаление клеща.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/129
Appears in Collections:Кафедра зоології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Мухіна О. Ю..doc73 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.