ОСОБИСТІСТЬ УЧИТЕЛЯ В ПЕДАГОГІЧНІЙ СИСТЕМІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2012
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”
Анотація
У статті висвітлюється ідеї видатного українського педагога В. О. Сухомлинського з проблем формування духовної культури особистості та вдосконалення професійної підготовки як визначальних чинників ефективності професійної діяльності вчителя. Творче використання теоретичних знахідок і педагогічно цінного досвіду В. О. Сухомлинського з питань формування гуманістичної спрямованості особистості вчителя у практиці педагогічних навчальних закладів сприятиме вдосконаленню професійної підготовки сучасного вчителя, здатного виховувати молоде покоління на основі загальнолюдських цінностей гуманізму, добра й краси. В статье освещаются идеи выдающегося украинского педагога В. А. Сухомлинского по формированию духовной культуры личности и совершенствованию профессиональной подготовки как определяющих факторов эффективности профессиональной деятельности учителя. Творческое использование теоретических находок и ценного педагогическикого опыта В. А. Сухомлинского по вопросам формирования гуманистической направленности личности учителя в практике педагогических учебных заведений способствует совершенствованию профессиональной подготовки современного учителя, способного воспитывать молодое поколение на основе общечеловеческих ценностей гуманизма, добра и красоты.
Опис
Ключові слова
Сухомлинський В. О., особистість учителя, педагогічна діяльність, гуманістична культура вчителя, професійна підготовка вчителів, Сухомлинский В. А., личность учителя, педагогическая деятельность, гуманистическая культура учителя, профессиональная подготовка учителей, Sukhomlinsky V. A., teacher's identity, pedagogical activity, humanistic culture of a teacher, teacher training
Цитування
Прокопенко І. Ф. Особистість учителя в педагогічній системі В. О. Сухомлинського / І. Ф. Прокопенко // В. О. Сухомлинський у роздумах сучасних українських педагогів : монографія / [упоряд.: О. В. Сухомлинська, О. Я. Савченко]. – Луганськ : Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2012. – С. 276-282.