СВІТОГЛЯДНІ АСПЕКТИ ПЕДАГОГІКИ ТА ФОРМУВАННЯ НАУКОВОГО СВІТОГЛЯДУ В ЦІЛІСНОМУ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ

Анотація
У статті звертається увага на світоглядні аспекти педагогіки та формування наукового світогляду в цілісному навчально-виховному процесі. В статье обращается внимание на мировоззренческие аспекты педагогики и формирование научного мировоззрения в цельном учебно-воспитательном процессе. The article draws attention to the worldview aspects of pedagogy and the formation of a scientific worldview in an integral educational process.
Опис
Ключові слова
педагогіка, формування наукового світогляду, навчально-виховний процес, вища освіта, педагогика, формирование научного мировоззрения, учебно-воспитательный процесс, высшее образование, pedagogy, formation of scientific outlook, educational process, higher education
Цитування
Світоглядні аспекти педагогіки та формування наукового світогляду в цілісному навчально-виховному процесі / М. С. Гончаренко, Ю. Д. Бойчук, А. І. Галій, О. О. Коптєлов // Освіта і здоров’я підростаючого покоління : матеріали міжнар. симпозіуму : зб. наук. пр. в 2-х ч. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [редкол.: С. В. Страшко та ін.]. – Київ : Алатон, 2021. – Вип. 3, ч. 1. – С. 12–14.