ПСИХОЛОГІЯ ПРОФЕСІЙНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ ДЕФЕКТОЛОГІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Діса плюс
Анотація
Монографія присвячена дослідженню психологічних чинників професійного благополуччя дефектологів. В роботі проаналізовано підходи та висвітлено сучасні концепції феномену психологічного благополуччя у професійній сфері, представлено їх особливості у фахівців психолого-педагогічного профілю, що працюють із дітьми з порушеннями розвитку. У монографії представлено структурну модель професійного благополуччя фахівців психолого-педагогічного профілю, як інтегровану схему зв’язків, що враховує зовнішні та внутрішні умови життєдіяльності, психологічні ресурси особистості й регуляторні, реактивні, когнітивні та соціально психологічні фактори його детермінації; визначено типологічні особливості психологічного та професійного благополуччя та показано їх специфіку залежно від змісту та стресогенності їх професійної діяльності; виявлено структурні особливості регулятивних, когнітивних, соціальнопсихологічних й реактивних факторів та їх вплив на встановлення компонентів професійного благополуччя дефектологів. Спираючись на ресурсний підхід та виявлені предиктори професійного благополуччя дефектологів розроблено програму його оптимізації. Для фахівців психолого-педагогічного профілю, спеціальних психологів, дефектологів, корекційних педагогів, сімейних консультантів, викладачів, аспірантів, студентів психологічних спеціальностей. The monograph is devoted to the study of psychological factors of professional well-being of defectologists. The work analyses approaches and highlights modern concepts of the phenomenon of psychological well-being in the professional sphere, presents their features in psychological and pedagogical specialists working with children with developmental disorders. The monograph presents a structural model of professional well-being of psychological and pedagogical specialists as an integrated scheme of relations that takes into account external and internal conditions of life, psychological resources of the individual and regulatory, reactive, cognitive and social psychological factors of its determination; identifies typological features of psychological and professional well-being and shows their specificity depending on the content and stress of their professional activity; reveals structural features of regulatory, cognitive and social psychological factors of professional well-being. Based on the resource approach and the identified predictors of professional well-being of defectologists, a programme for its optimisation has been developed. For specialists of psychological and pedagogical profile, special psychologists, defectologists, correctional teachers, family counsellors, teachers, postgraduate students, students of psychological specialities.
Опис
Ключові слова
психологія, професійне благополуччя, фахівці психолого-педагогічного профілю, дефектологи, психологічний супровід, psychology, professional well-being, psychological and pedagogical specialists, defectologists, psychological support
Цитування
Крамченкова В. О. Психологія професійного благополуччя дефектологів : монографія / В. О. Крамченкова, Л. В. Жукова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Діса плюс, 2023. – 211 с. : табл.