Аргументи сучасної філології: «нестача» і «бажання» у тексті

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-04-02
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Матеріали конференції, основними векторами якої є обговорення асоціацій «нестачі» і «бажання», що дозволяє розкрити «несвідоме» в мові та літературі на лексичному, граматичному, синтаксичному рівнях, що відсилає до «стадії дзеркала» в ідеях і художніх засобах, що зумовлюються «словом». Літературознавчі та лінгвістичні інтерпретації огортаються навколо «психоаналітичного» сприйняття «свідомого» та «несвідомого» тексту, виявляють «ефемерність», «умовність» та «суб’єктивність». Так виявляється «комунікація» як відкрита, ускладнена або неможлива – у мові, літературі, кіно, психології, педагогіці, методиці викладання мови та літератури. Для науковців, викладачів, докторантів, аспірантів, студентів гуманітарних закладів вищої освіти та вчителів загальноосвітніх шкіл. Материалы конференции, основными векторами которой являются обсуждение ассоциаций «недостатка» и «желания», позволяющее раскрыть «бессознательное» в языке и литературе на лексическом, грамматическом, синтаксическом уровнях, отсылающему к «стадии зеркала» в идеях и художественных средствах, определяемых «словом». Литературоведческие и лингвистические интерпретации оборачиваются вокруг «психоаналитического» восприятие «сознательного» и «бессознательного» текста, выявляют «эфемерность», «условность» и "субъективность". Так выявляется «коммуникация» как открытая, усложненная или невозможная – в языке, литературе, кино, психологии, педагогике, методике преподавания языка и литературы. Для ученых, преподавателей, докторантов, аспирантов, студентов гуманитарных учреждений высшего образования и учителей общеобразовательных школ. Proceedings of the conference, the main vectors of which are the discussion of associations of "scarcity" and "Desire", which allows you to reveal the "unconscious" in language and literature in lexical, grammatical, syntactic levels. Literary and linguistic interpretations revolve around the "psychoanalytic" perception of "conscious" and "unconscious" text, show "ephemerality", "conditionality" and "Subjectivity". For scientists, teachers, doctoral students, graduate students, students of humanitarian institutions of higher education education and secondary school teachers.
Опис
Ключові слова
літературознавство, художні твори, «несвідоме» в літературі, художні засоби, лінгвістичні інтерпретації, литературоведение, художественные произведения, «бессознательное» в литературе, художественные средства, лингвистические интерпретации, literary studies, works of art, "unconscious" in literature, artistic means, linguistic interpretations
Цитування
Аргументи сучасної філології: «нестача» і «бажання» у тексті : тези міжнар. наук. конф., Харків, 2–3 квіт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2021. – 285 с. : іл., портр.