Кафедра зарубіжної лiтератури та слов’янських мов імені професора Михаїла Гетманця

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 252
 • Документ
  ЕМІЛЬ ЗОЛЯ ЯК ТЕОРЕТИК НАТУРАЛІЗМУ В ЛІТЕРАТУРІ ТА ТЕАТРІ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-11-22) Чепракова, Р. В.
  У статті проаналізовано романи Еміля Золя, які вважаються літературознавцями вершиною французького натуралізму. Письменник Еміль Золя зробив вагомий внесок у розробку загальних принципів натуралізму в театрі. Зазначено, що Еміль Золя науково дослідив і розмежував натуралізм і реалізм, започаткував принципи натуралістичного зображення на сторінках художніх творів та на сцені театру. The article analyzes Emile Zola's novels, which are considered by literary experts to be the pinnacle of French naturalism. The writer Emile Zola made a significant contribution to the development of the general principles of naturalism in the theater. It is noted that Emile Zola scientifically researched and distinguished between naturalism and realism, initiated the principles of naturalistic depiction on the pages of works of art and on the stage of the theater.
 • Документ
  ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНОГО ГЕНЕАЛОГІЧНОГО ДРЕВА ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРСОНАЖІВ ТВОРУ «КАР’ЄРА РУГОНІВ» ЕМІЛЯ ЗОЛЯ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-11-22) Холодова, Д. О.
  У статті проанілізовано використання інтерактивного генеалогічного древа для вивчення персонажів твору «Кар’єра Ругонів» Еміля Золя. Читачам надається можливість досліджувати складний родовід роману в більш інтуїтивно зрозумілий і цікавий спосіб. Зазначено, що інтерактивне генеалогічне древо є чудовим помічником у вивченні персонажів роману Еміля Золя «Кар’єра Ругонів». Воно дозволяє читачам візуалізувати складні стосунки між персонажами, виявити закономірності та зв’язки, а також побачити, як спадковість, оточення та соціальний клас формують життя героїв. The article demonstrates the use of an interactive genealogical tree to study the characters of Emile Zola's "Career of the Rougons". Readers are given the opportunity to explore the novel's complex lineage in a more intuitive and engaging way. It is noted that the interactive family tree is a great helper in studying the characters of Emile Zola's novel "The Career of the Rougons". It allows readers to visualize the complex relationships between characters, discover patterns and connections, and see how heredity, environment, and social class shape the characters' lives.
 • Документ
  ПЕРЕКЛАДИ ТВОРІВ П. БОМАРШЕ ЯК ЛІТЕРАТУРНО-КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-11-22) Столярчук, Г. В.
  У статті досліджено переклади творів П. Бомарше. Виявлено, що літературно-культурна спадщина перекладів творів П. Бомарше є джерелом натхнення для митців сучасності. Переклади творів уможливили презентувати стиль та ідеї П. Бомарше серед представників різних народів та культур. Вистави за його п’єсами йдуть зараз у різних країнах світу. Художній переклад творів П. Бомарше є універсальним засобом спілкування та взаємозбагачення лінгвокультури народів та унікальним способом самопізнання людської спільноти й окремої особистості. The article examines translations of works by P. Beaumarchais. It was revealed that the literary and cultural heritage of translations of P. Beaumarchais' works is a source of inspiration for contemporary artists. Translations of works made it possible to present the style and ideas of P. Beaumarchais among representatives of various peoples and cultures. Performances based on his plays are currently being performed in various countries around the world. The artistic translation of the works of P. Beaumarchais is a universal means of communication and mutual enrichment of the linguistic culture of peoples and a unique way of self-knowledge of the human community and individual.
 • Документ
  ЧИСЛОВА СИМВОЛІКА «БОЖЕСТВЕННОЇ КОМЕДІЇ» ДАНТЕ АЛІГ’ЄРІ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-11-22) Степнова, В. І.
  У статті розглянуто числову символіку «Божественної комедії» Данте Аліг’єрі. Основним у числовій символіці «Божественної комедії» є число три, що відсилає до ідеї християнської Трійці. Навколо цього сакрального числа й вибудовується твір. Кожна з частин поеми складається з 33 пісень. У християнському світосприйнятті це число асоціюється з віком Ісуса Христа. Зазначено, що «Божественна комедія» Данте Аліг'єрі – це твір, у якому числова символіка глибоко пов’язана з усією структурою і додає поемі йому глибини змісту. Числа 3, 7, 9, 10, 33, 100 використовуються поетом для передачі різних аспектів його світогляду та тематики твору. The article examines the numerical symbolism of Dante Alighieri's "Divine Comedy". The main number in the numerical symbolism of the "Divine Comedy" is the number three, which refers to the idea of the Christian Trinity. The work is built around this sacred number. Each part of the poem consists of 33 songs. In the Christian worldview, this number is associated with the age of Jesus Christ. It is noted that Dante Alighieri's "Divine Comedy" is a work in which numerical symbolism is deeply connected with the entire structure and adds depth of meaning to the poem. Numbers 3, 7, 9, 10, 33, 100 are used by the poet to convey various aspects of his worldview and the theme of the work.
 • Документ
  ЧИ ВПЛИВАЄ СТАТУС НА ДОБРОПОРЯДНІСТЬ ЛЮДИНИ? (НА МАТЕРІАЛІ НОВЕЛИ ГІ ДЕ МОПАССАНА «ПАМПУШКА»)
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-11-22) Перепелиця, М. В.
  У тезах розглянуто як звання, посада і статус впливають на добропорядність людини (на матеріалі новели Гі де Мопассана «Пампушка»). Зазначено, що героїня твору Елізабет, яка була відома, як повія, є єдиним світлим променем у новелі. Вельможі та влада відразу виїхали зі своїх маєтків, кинувши напризволяще перед ворожими пруссами тисячі ні в чому не винних людей. Тож місце в суспільстві аж ніяк не пов’язане з гідністю, моральними чеснотами, а насамперед і з добропорядністю. The thesis examines how rank, position, and status affect a person's decency (based on Guy de Maupassant's novel "Pampushka"). It is noted that the heroine of the work Elizabeth, who was known as a prostitute, is the only bright ray in the novel. The nobles and the authorities immediately left their estates, abandoning thousands of innocent people to the enemy Prussians. Therefore, a place in society is in no way connected with dignity, moral virtues, and above all with decency.